Zorg voor landschap: Naar een landschapsinclusief omgevingsbeleid

Foto PBL ©

Planbureau voor de Leefomgeving

Het PBL-signalenrapport Zorg voor landschap pleit voor een landschapsinclusief omgevingsbeleid. In het huidige omgevingsbeleid is landschap vaak een sluitpost. Het is wenselijk om landschap expliciet te borgen in het Besluit kwaliteit leefomgeving, zo luidt een van de conclusies.
“De zorgen om het landschap ten spijt, de zorg voor het landschap is nog onvol- doende gewaarborgd in het huidige omgevingsbeleid om de ruimtelijke opga- ven in goed afgestemde en maatschappelijk breedgedragen banen te leiden. Een belangrijke oorzaak is dat het landschapsbeleid sinds 2012 is gedereguleerd en de zorg voor het landschap in de Omgevingswet geen volwaardige plek heeft gekregen.”