Wetenschappelijk onderzoek naar zorginkoop

Wetenschappelijk onderzoek naar zorginkoop door gemeenten

Als één van de kritische succesfactoren voor succesvol beleid wordt vaak genoemd het verband tussen strategie en uitvoering. Juist bij transities komt het erop aan deze verbinding goed te leggen.

Het proces van inkoop wordt vaak als operationeel beschouwd door bestuur en management, maar niets is minder waar: het is een strategisch kernproces van elke gemeente. Het is dé plaats waar strategische bestuurslijnen tot uitvoering (kunnen) worden gebracht. Waar dit niet lukt liggen publieke risico’s op de loer. Zo blijkt ook uit de status quo van het sociaal domein anno 2019.

Dit onderzoek – met als doel inzicht te krijgen in hoe een goed ingericht inkoopproces kan bijdragen aan goede prestaties en daarmee aan het bereiken van de transformatiedoelen – kan in de ogen van PRIMO gemeenten in de nabije toekomst helpen om financieel scherper aan de wind te zeilen, met betere zorg als prestatie en met verdere mitigatie van de thans optredende (voorspelde en uitgekomen) risico’s. Publiek risicomanagement begint immers bij goede inkoop.

PRIMO brengt dit onderzoek van Assistant Professor Dr. Jolien Grandia van de Erasmus Universiteit Rotterdam graag onder uw aandacht, temeer daar de kwaliteit van de inkoop van zorg en goede financiële sturing in het sociale domein erg actueel zijn. Een groot deel van de steekproef van dit onderzoek valt binnen het PRIMO-netwerk. Zij worden persoonlijk benaderd om te participeren.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg en WMO. Hierbij werden gemeenten gevraagd deze nieuwe taak niet alleen over te nemen van de rijksoverheid (de transitie), maar hier ook betere prestaties in te leveren (de transformatie). De stelling dat gemeenten een voor hen nieuwe taak beter zouden moeten uitvoeren dan de rijksoverheid, vormt het startpunt van dit tweejarig wetenschappelijk onderzoek.

Centraal in dit onderzoek staat de vraag hoe gemeenten zorg inkopen en hoe keuzes die zij hierin maken doorwerken in hun prestaties in het leveren van deze zorg. Waarom kiezen gemeenten bijvoorbeeld voor een specifiek inkoopmodel of voor intergemeentelijke inkoopsamenwerking? En werkt de keuze voor bijvoorbeeld resultaatgerichte bekostiging in de praktijk uit zoals verwacht? Het gaat daarnaast niet alleen om financiële resultaten, maar juist ook bijvoorbeeld om de tevredenheid van ambtenaren, professionals of cliënten.

Het onderzoek bestaat uit twee deelstudies: een aantal casestudies bij middelgrote gemeenten en een landelijke vragenlijst. De casestudies zullen dit voorjaar starten en gemeenten worden op dit moment benaderd om mee te werken aan het onderzoek. De bevindingen van de casestudies zullen vervolgens op grotere schaal in een vragenlijst worden getoetst.

Kijk voor meer informatie over het onderzoek van Jolien op www.joliengrandia.com of www.eur.nl/essb/people/jolien-grandia


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons