Werken met scenario’s, risicobeoordeling en capaciteiten in de Strategie Nationale Veiligheid

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

“Voor u ligt de herziene leidraad methode van de strategie nationale veiligheid. Doel van de leidraad is:
• het beschrijven van de gebruikte methode van scenario-ontwikkeling, nationale risicobeoordeling
en capaciteitenanalyse;
• het vastleggen en motiveren van gemaakte keuzes;
• het bieden van een handleiding voor mensen die met de strategie nationale veiligheid werken.

Deze leidraad maakt voor mensen die met de strategie nationale veiligheid werken duidelijk hoe deze
methode werkt. Zij dient als basis voor de opstellers van incidentscenario’s en voor wie de nationale
risicobeoordeling en de capaciteitenanalyse uitvoeren in 2009 en later.

In deze leidraad wordt allereerst aandacht besteed aan de hoofdlijnen van de werkwijze van de Strategie Nationale
Veiligheid. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de scenario-ontwikkeling. In hoofdstukken 4, 5, 6 en 7 komen
achtereenvolgens de opzet van de nationale risicobeoordeling, de beoordeling van de impact, de beoordeling van de
waarschijnlijkheid en de betekenis van het risicodiagram aan de orde. In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de derde fase
van de werkwijze, te weten de capaciteitenanalyse. In de bijlagen vindt u achtergrondinformatie over een aantal
onderwerpen.

De methode en deze leidraad zijn opgesteld door een werkgroep, bestaande uit:
• Dr. Hans Bergmans – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
• Ir. Jasper van der Horst – Aon Global Risk Consulting
• Dr. Leon Janssen – Milieu en Natuur Planbureau
• Dr. Erik Pruyt – Technische Universiteit Delft, Faculteit Techniek, Bestuur en Management, Sectie
Beleidsanalyse
• Dr. Vic Veldheer – Sociaal en Cultureel Planbureau
• Drs. Diederik Wijnmalen – TNO Defensie en Veiligheid
• Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst
• Ir. Marc Bökkerink- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• Drs. Pamela van Erve – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• Drs. Juliette van de Leur – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In navolging van de Rijksoverheid gebruiken ook de gemeenten en veiligheidsregio’s een vergelijkbare
methodiek voor het inventariseren en analyseren van risico’s en het afwegen van benodigde
capaciteiten. Met deze methodiek, vastgelegd in de Handreiking Regionaal Risicoprofiel, worden
mogelijke rampen en crises geïnventariseerd en opgenomen in een regionaal risicoprofiel. Het
regionaal risicoprofiel vormt de basis voor het regionaal beleidsplan.” (Citaat uit Inleiding p.7)

Download rapport