Criminaliteit beter in beeld

Weerbaarheid lokaal bestuur tegen ondermijnende criminaliteit beter in beeld

Bron: Rijksoverheid | 5 oktober 2017.

Burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren worden in hun werk geconfronteerd met pogingen tot criminele beïnvloeding. De komende periode organiseren de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties expertsessies met burgemeesters, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Commissarissen van de Koning, wetenschappers en beroepsverenigingen in het lokale bestuur om de problematiek beter in kaart te brengen en de weerbaarheid tegen deze vorm van ondermijnende criminaliteit te vergroten.

Dat schrijven minister Blok van Veiligheid en Justitie en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer. De expertsessies zijn een vervolg op een eerste fenomeenonderzoek ‘Criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur’ dat door bureau Pro Facto is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Deze enquête onder bijna 4.000 burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren levert een eerste indicatie op van de aard en omvang van de problemen met bedreiging, omkoping en infiltratie in het lokale bestuur. Het is volgens beide ministers belangrijk deze resultaten nader te duiden.

De onderzoekers concluderen dat er geen sprake is van grootschalige beïnvloeding en dat niet kan worden vastgesteld wat de impact is op de nationale veiligheid. Uit het onderzoek blijkt dat criminelen zowel in grote als in kleine gemeenten proberen om bestuurders, raadsleden en ambtenaren te beïnvloeden. In die zin is er sprake van een landelijk probleem en beperkt het zich niet tot enkele provincies. Het probleem van pogingen tot criminele beïnvloeding wordt wel gevoeld.

Burgemeesters, vooral in de grotere gemeenten, hebben het vaakst aangegeven dat zij met een crimineel oogmerk bedreigd zijn. Dat zegt bijna een kwart (24%) van de 225 ondervraagde burgemeesters. Bij de bedreigingen gaat het om (anonieme) uitingen. De genoemde bedreigingen met fysiek geweld zijn niet in praktijk gebracht voor zover de onderzoekers dat hebben kunnen vaststellen.

Van alle ondervraagden heeft 1% te maken gehad met bedreiging met een crimineel oogmerk, waarbij dat invloed heeft gehad op de besluitvorming(sprocessen). Omkoping wordt veel minder tot niet genoemd. Voorbeelden en vermoedens van infiltratie door een functionaris met een crimineel oogmerk, wordt in 8% van de gemeenten gezien. De ondervraagden geven verder aan dat bestaande maatregelen om het lokaal bestuur weerbaar te maken tegen criminele ondermijning, intensiever kunnen worden ingezet.

Minister Plasterk schreef deze zomer aan de Tweede Kamer dat in overleg met de beroeps- en belangenverenigingen van politieke ambtsdragers de aanpak van intimidatie, geweld en integriteitsvraagstukken wordt voortgezet in het netwerk Weerbaar Bestuur. Daaruit bleek dat er niet zozeer geïnvesteerd moet worden in het genereren van meer instrumenten, maar in het gezamenlijk zo effectief mogelijk inzetten en doorontwikkelen hiervan. De expertsessies passen binnen deze aanpak.

Download Eindrapportage Criminele beinvloeding van het lokale openbaar bestuur


In het nieuws

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Taakverdeling bestuur afgerond

Taakverdeling bestuur afgerond. Nog wel op zoek naar jong bestuurlijk talent Voorzitter Jan-Paul …

Internal auditors in crisistijd

Internal auditors in crisistijd: ‘We moeten niet te lang in een adviesrol blijven zitten’ Peter …

‘Je moet erbovenop zitten om de controle te houden’

Jop de Vrieze De eerste golf: Hoe het vertrouwen in het beleid afbrokkelde. De Nederlandse aanpak…
Geschreven door
Redactie
5 oktober 2017

Populaire artikelen

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Jack Kruf lezing 2020

Centraal thema in de afscheidslezing door jack Kruf van PRIMO Nederland was ‘Wat hebben wij gelee…
Nu inschrijvenNu inschrijven

Word lid van PRIMO

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons