PRIMO hanteert FORTE™ bij Waterschap Zuiderzeeland

Op basis van internationale evaluatie binnen haar netwerk – over het waarom publieke risico’s eigenlijk ontstaan – heeft PRIMO medio 2017 in Parijs de basis gelegd voor een nieuwe benadering. Deze beoogt strategische risico’s met betrekking tot het publieke domein via een professionele dialoog real-time op te sporen en te voorzien van een aanpak. Het leidde tot de conclusie dat er vijf elementen van sturing cruciaal en tegelijkertijd aanwezig moeten zijn voor succes, resultaat en performance. Deze zijn gerelateerd aan financiën/compliancy, systeem-/leefwereld, rentmeesterschap, ambitie/capaciteit en externe oriëntatie.

PRIMO heeft deze elementen van sturing nu gebundeld in het FORTE framework en voorzien van een eerste aanpak om in compacte en toegewijde groepen te komen tot diagnose van de staat van de sturing. Daarbij is ruimte om ratio, gevoel en intuïtie in te brengen. De laatste twee blijken, ook wetenschappelijk, goede graadmeters te zijn om de status van een project, proces, organisatie, toestand of waarde te bepalen.

Uitgangspunt bij FORTE™ is dat de door de organisatie gehanteerde eigen modellen, methoden, technieken en registraties niet alleen worden gerespecteerd, maar ook kunnen worden benut voor diagnose en aanpak. Het framework van PRIMO beoogt holistisch en strategisch te verbinden wat reeds voorhanden is. Dus niets nieuws, wel bundeling van inzichten en kennis bevorderend.

Onder regie van concerncontroller Sandra Zappeij-Ploeger en algemeen directeur Wouter Slob van het Waterschap Zuiderzeeland zijn eind september twee projecten met een breed samengesteld team gericht en open besproken. Met behulp van FORTE™. Open en eerlijk, kort en krachtig. De eerste diagnose leidde direct tot nieuwe en bruikbare inzichten om de koers op de projecten aan te scherpen.

De komende maand evalueert PRIMO met het Waterschap Zuiderzeeland, lid van PRIMO Nederland, hoe het gebruik van FORTE™ is ervaren door de deelnemers, of het voor meerdere projecten geschikt is en welke onderdelen kunnen worden aangescherpt.

PRIMO neemt de komende tijd de ruimte om met haar leden het framework te verbeteren. Het proces van  wetenschappelijk onderbouwing is inmiddels gestart. Zij doet dit in internationaal verband.

 

 

 

 

Adviesrapport Overstromingen

Bron: Verbond van Verzekeraars.

Het Verbond van Verzekeraars ziet mogelijkheden om op particuliere en zakelijke opstal- en inboedelpolissen aanvullende dekking te bieden tegen lokale overstromingen. Die kunnen ontstaan door het falen van secundaire waterkeringen, bijvoorbeeld vanwege extreme neerslag of droogte. Een dergelijke verzekeringsdekking is momenteel niet breed beschikbaar en sluit beter aan op de compensatieregeling van de overheid, de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Het Verbond benadrukt dat het voorstel geen bindend advies is. Verzekeraars moeten zelf naar de vertaling en gevolgen voor hun eigen portefeuille kijken.

Dat valt te lezen in het Adviesrapport Overstromingen van het Verbond van Verzekeraars. In het rapport is de mogelijke schade door lokale overstromingen gesimuleerd. Uit de resultaten blijkt dat de schadebedragen binnen de verzekerbare bandbreedte vallen. Hiermee geeft het Verbond opvolging aan zijn eigen klimaatrapport van afgelopen jaar, waarin één van de aanbevelingen was om de verzekerbaarheid van lokale overstromingen te onderzoeken. Lees meer

Slim Bouwen aan een duurzame samenleving

Slim Bouwen aan een waterrobuuste en hittebestendige samenleving

Bron: Universiteit Twente

Waterbeheer op weg naar 2045

Dit lezenswaardig rapport van 12 juni 2017 is een bundel met verkenningen op verzoek van Waterschap Zuiderzeeland. Het gaat aan de hand van interviews en essays in op de rol van de waterschappen binnen de netwerksamenleving, op het gepassioneerd werken aan weerbarstige vraagstukken, op de vervangingsopgave van natte kunstwerken, op de energietransitie in het waterbeheer, op de circulaire economie en op relevante bevolkingstrends.

Kortom een rijk palette aan interessante perspectieven met betrekking tot public governance – lees de besturing en het management van water en het waterschap – met daarin belicht de voorliggende uitdagingen én (publieke) risico’s. Deze vragen om gerichte interventies en innovaties, zoveel is duidelijk. Het is een boeiende bundel.

Dijkgraaf Hetty Klavers in haar voorwoord:

“De spreuk op de hensbekers van Zuiderzeeland luidt: “Droog maken vergde moed en vlijt. Droog houden vergt de eeuwigheid”. Daarom zijn wij continu op zoek naar de betekenis van veranderingen in de omgeving waarin wij als waterschap ons werk doen. Ons werk voor inwoners, bedrijven en gebiedspartijen. Wat zijn voor ons de grote opgaven op weg naar een toekomstbestendig waterbeheer? Moeten wij op bepaalde gebieden anders denken en doen in onze manier van werken?

Wij zien ontwikkelingen zoals verduurzaming van de landbouw in Flevoland, grote vervangingsopgaven, de energietransitie en circulaire economie. Op het gebied van klimaatverandering en bodemdaling hebben we al eerste stappen gezet. Daarnaast verandert niet alleen de bevolkings-samenstelling, ook de wijze waarop inwoners zich opstellen naar het waterschap en onze medewerkers wordt anders. Standaard-oplossingen voeren we steeds minder uit. We komen, bijvoorbeeld in het stedelijk waterbeheer, steeds meer ‘in de achtertuinen’ van onze inwoners.

Betrokkenen willen graag meedenken en -doen. Wat vraagt dat in een tijdperk van open data waarin vertrouwen in onze deskundigheid geen vanzelfsprekendheid meer is? De vraag vanuit de samenleving naar minder regels en een meer faciliterende houding willen wij graag oppakken.

Van het begin af aan willen wij de kijk van mensen van buiten onze organisatie op de toekomst naar binnen halen. Deskundigen uit de wetenschappelijke wereld en het bedrijfsleven hebben op ons verzoek hun visie gegeven op verschillende onderdelen van ons waterbeheer… Dit helpt ons om onze agenda voor de toekomst te formuleren.”

Download: Waterbeheer op weg naar 2045

 

Onder leiding van Maarten Bouwhuis, journalist bij BNR en debatleider, discussieerden elke avond tussen de 20 en 50 deelnemers over de netwerksamenleving, weerbarstige vraagstukken, de vervangingsopgave, energietransitie, circulaire economie en bevolkingstrends.

Prikkelende essays waren hiervoor de basis. We hebben ons laten uitdagen door over de toekomst in gesprek te gaan. Deze publicatie geeft een inhoudelijke sfeerimpressie van de rondetafelgesprekken en geeft een schets van het vervolg. De rondetafelgesprekken maken deel uit van het traject. Hierin verkennen we hoe we ons als toekomstbestendig waterbeheerder kunnen voorbereiden op de lange termijn. De gesprekken helpen ons om onze toekomstagenda te formuleren. In september 2017 werden de resultaten gepubliceerd.

Download Resultaten rondetafelgesprekken Zuiderzeeland 2045

Deltares: “Gevolgen versnelde zeespiegelstijging hacken”

Bron: Deltares, 18 april 2017.

Drie meter zeespiegelstijging binnen honderd jaar en nog eens vijf meter honderd jaar later. Nieuwe studies laten zien dat de Antarctische ijskappen veel sneller voor een zeespiegelstijging zorgen dan eerder werd gedacht.

Zulke sterke zeespiegelstijging roept vragen op: zijn er grenzen aan de klimaatadaptatie in de Nederlandse Delta? Waar krijgen we mee te maken als de zeespiegel sterk stijgt?

Om deze vragen te beantwoorden, organiseerde Deltares een eendaagse hackathon waar zo’n twintig deskundigen van verschillende disciplines en ervaringen bij elkaar kwamen. De resultaten van de hackathon geven aanleiding om de mogelijke gevolgen van versnelde zeespiegelstijging voor het Nederlandse waterbeheer serieus te nemen en verder te onderzoeken.

Download Hackathon-resultaten-rapport

De Bosatlas van de veiligheid

Vandaag verschijnt De Bosatlas van de veiligheid. De atlas toont in 10 hoofdstukken de essentie van alles wat in Nederland speelt rond het thema veiligheid aan de hand van kaarten, infographics en schitterende luchtfoto’s.

Aan de orde komen onder andere persoonlijke veiligheid, waterveiligheid, cybercriminaliteit en internationaal terrorisme. De Bosatlas van de veiligheid is bestemd voor een breed publiek en verkrijgbaar bij de boekhandel.

Breed overzicht over veiligheid
De Bosatlas van de veiligheid gaat over de bescherming van mensen tegen gevaren als geweld, ongevallen, rampen en incidenten. Denk aan ongelukken in en om het huis, pesterijen op school, verkeersongelukken, milieuvervuiling, voedselvergiftigingen, kleine en grote criminaliteit, infectieziekten en besmettingen, oorlogsgeweld. Maar ook het hedendaagse religieus terrorisme en de opkomst van cybercriminaliteit hebben een plek in de atlas.

Deltaprogramma 2018

Bron: Rijksoverheid.

“Om de gevolgen van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen zo veel mogelijk te beperken bevat het Deltaprogramma 2018 voor het eerst een nieuw Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. (Redactie: hoofdstuk 7 van het aangepaste Deltaprogramma). Voor de uitvoering van dit nieuwe Deltaplan is jaarlijks een substantieel bedrag extra nodig. (Redactie: 60 miljoen euro per jaar).

Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie bevat een planmatige aanpak op lokaal en regionaal niveau. Alle gemeenten gaan uiterlijk in 2019 in hun eigen regio een stresstest uitvoeren in samenwerking met de provincies, de waterschappen en het rijk. Dit om inzicht te krijgen in de kwetsbaarheden voor weersextremen, zodat zij vervolgens de juiste maatregelen kunnen te nemen. Ruimtelijke adaptatie moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van alle fysieke ingrepen in ons land.

Nederland staat voor grote opgaven op het gebied van waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en een klimaatbestendige inrichting. In het Deltaprogramma 2018 (alternatief: PDF) wordt voor de eerste keer volgens de methodiek van ‘Meten Weten Handelen’ over de voortgang gerapporteerd. Hierbij volgt het Deltaprogramma nauwgezet of externe ontwikkelingen – bijvoorbeeld in het klimaat of sociaaleconomische omstandigheden – aanleiding geven om van richting te veranderen of om vast te stellen dat het Deltaprogramma nog  ‘op koers’ ligt.

Op dit moment ligt het Deltaprogramma goed op schema. Maar er is een extra inspanning nodig om de ruimtelijke inrichting van Nederland tijdig klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Uit nieuwe wetenschappelijke inzichten van het KNMI blijkt dat de toename van neerslag in piekbuien zich mogelijk sneller voltrekt dan tot nu toe in de deltascenario’s is aangenomen. De urgentie voor het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie neemt daarmee toe.

Ook blijkt dat de voorspelde zeespiegelstijging mogelijk sneller gaat. Volgend jaar brengt het Deltaprogramma 2019 de mogelijke impact van de versnelde zeespiegelstijging concreter in beeld.

Om voldoende voortgang te kunnen blijven boeken met het Deltaprogramma, geeft de deltacommissaris naast het advies om jaarlijks een substantieel bedrag toe te voegen aan het Deltafonds voor de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie ook nog twee andere financiële adviezen. Hij adviseert het Rijk en de andere partners in het Deltaprogramma om een substantieel bedrag te reserveren voor rivierverruimingen, waarmee vanuit het Rijk een bijdrage kan worden geleverd aan het voortzetten van het succes van Ruimte voor de Rivier. Ook adviseert hij om voldoende middelen in het Deltafonds te reserveren in de periode 2022 tot en met 2027 voor de tweede tranche zoetwatermaatregelen.”

Download Deltaprogramma jaar 2018

Klimaatoptimisten

 

Bron: Klimaatverandering, door Jos Hagelaars.

“Tegenwoordig kom je het woord klimaatoptimist weer vaak tegen. Klinkt goed en wie wil er nu niet altijd bij de optimisten geschaard worden, ook als het over het klimaatverandering gaat? Het glas is altijd halfvol in plaats van half leeg en door de menselijke inventiviteit kunnen we half volle glazen in de toekomst vast weer voller maken.

De wereld is maakbaar en de klimaattoekomst ziet er geweldig uit! Als je met een gezonde dosis realisme naar klimaatverandering kijkt, zoals ik toch meen te moeten doen, word je vaak een ‘alarmist’ genoemd. Dat zijn dus niet meer dan sombere pessimisten met apocalyptische verhaaltjes en die horen zeker niet tot de selecte groep rozebrillendragers die een glorieus klimaatutopia op hun netvlies hebben staan.” >>

PRIMO: in de wetenschap van risicomanagement blijken het onderschatten, wegwuiven en versimpelen van waarnemingen cruciale factoren die tot grote (publieke) risico’s kunnen leiden. Dit artikel op het bijzondere blog Klimaatverandering van Bart Verheggen geeft een heldere beeld van de twee werelden van believers versus non-believers, van ‘pessimisten’ respectievelijk optimisten, en gaat in op de voorliggende dilemma’s. Lezenswaardig.

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons