“Help, ons vastgoed verzakt!

RiskCongres Lokaal Bestuur 2020

Provinciehuis Utrecht, 10 maart 2020, inloop vanaf 11:30 uur.

Volgens het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek dreigen er in Nederland circa een miljoen huizen een ernstig probleem te krijgen, namelijk verzakking door funderingsproblemen.

Het probleem speelt in vele regio’s zoals in Rijnmond en Zaanstad maar ook in een plaats als Zevenaar, vlak bij de grens met Duitsland. Door het lage grondwaterpeil, als gevolg van de droogte, gaan houten palen onder de woningen rotten. Maar ook huizen met een fundering op staal zouden problemen kunnen krijgen. Droge klei klinkt in, daardoor verzakt de bodem. Met name huizen die voor 1970 zijn gebouwd lopen risico: één op de vier dreigt te verzakken. Huiseigenaren moeten de schade zelf betalen. Die kan volgens het Kenniscentrum oplopen tot wel honderdduizend euro per huis.

Veel partijen zijn betrokken rond het thema “Help, ons vastgoed verzakt”. Te noemen zijn de bewoners (eigenaren en huurders), woningcorporaties, gemeenten, waterschappen,  provincies en uiteraard ook de politiek en de landelijke overheid.

Door de veelheid aan stakeholders is het lastig om een probleemeigenaar aan te wijzen. Eén ding is zeker, de bewoner heeft er last van! Langzamerhand wordt de ernst van de situatie  rond dit thema steeds duidelijker. Sommige betrokken partijen zijn bezig om goede  oplossingen uit te werken, maar andere betrokken partijen nemen vooralsnog een afwachtende houding aan.

Daarom hebben het Risk & Compliance Platform Europe en Public Values het initiatief genomen om alle partijen aan tafel te brengen op dinsdag 10 maart 2020 bij het RiskCongres Lokaal Bestuur in het Provinciehuis Utrecht. Niet alleen de overkoepelende organisaties komend aan bod, maar ook de partijen die daadwerkelijk bezig zijn met de oplossingen in de praktijk.

De beide dagvoorzitters Piet Klop RA MGA en Dr. Gerard van Bortel ontvangen u graag bij dit interactieve Congres !

U bent op dinsdag 10 maart 2020 van harte welkom vanaf 11.30 uur. Het programma begint exact om 12.00 uur, vervolgens kunt u een lunchworkshop kiezen. Daarna begint het plenaire programma. Het Congres wordt om 17.10 uur afgesloten met een netwerkborrel.

Bij uw aanmelding kunt u aangeven of u de 4 door de NBA gecertificeerde PE-punten wenst te ontvangen.

De speciale korting van 50 euro geldt voor leden van FAMO en PRIMO Nederland. U betaalt dan slechts 295 euro, exclusief btw in plaats van 345 euro, exclusief btw, inclusief lunchworkshop en netwerkborrel.

Aandacht voor zeespiegelstijging

‘Brief aan alle Nederlanders’ vraagt aandacht voor zeespiegelstijging

Drie dagen voor de jaarlijkse herdenking van de Watersnoodramp komen de journalistieke site De Correspondent en de Nationale Postcode Loterij met een waarschuwing. De ramp van 1 februari 1953 kan zich herhalen, betoogt journalist Rutger Bregman in een ‘brief aan alle Nederlanders’. “Willen we ons land behouden, dan moeten we strijd leveren.”  Lees meer

Over Water & Klimaat

Over Water & Klimaat – de podcast over de toekomst van onze delta

Deltacommissaris

Over Water & Klimaat is de podcast van het deltaprogramma. Wat doet Nederland om te zorgen dat we droge voeten houden? Hoe zorgen we voor voldoende water in droge tijden? Is Nederland wel voorbereid op een veranderend klimaat?

De Bosatlas van de duurzaamheid

Noordhoff

De atlas laat zien welke effecten de toenemende invloed van de mens op de aarde  heeft, bijvoorbeeld in de vorm van klimaatverandering, het opraken van grondstoffen, verlies aan biodiversiteit en tekort aan zoet water. De atlas geeft ook inzicht in de afspraken die er in internationaal verband zijn gemaakt om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen, zoals het Klimaatakkoord van Parijs. Maar de nadruk ligt toch vooral op een vlootschouw van concrete maatregelen die burgers, overheden en bedrijven kunnen nemen om hun voetafdruk te verkleinen.

Welke beslissingen mensen nemen, blijkt nogal eens af te hangen van hun kijk op de wereld. Wie zich veel zorgen maakt over de toekomst, is waarschijnlijk bereid zijn levensstijl te versoberen, bijvoorbeeld door te ‘consuminderen’. Wie een groot vertrouwen heeft in de toekomst, staat vaker positief tegenover technologische oplossingen, zoals CO2-opslag en kernenergie. De Bosatlas van de duurzaamheid neemt hierin geen stelling, maar levert belangrijke feiten en cijfers.

De Bosatlas van de duurzaamheid geeft u een actueel overzicht, aantrekkelijk vormgegeven in talloze kaarten, diagrammen en infographics. Samengevat

  • Brengt een complex en actueel fenomeen in kaart.
  • Onderwerpen als; klimaatverandering, het opraken van grondstoffen, verlies aan biodiversiteit en tekort aan zoet water.
  • Inzicht in internationale verbanden als het Klimaatakkoord van Parijs.
  • Aantrekkelijk vorm gegeven in talloze kaarten, diagrammen en infographics.

Lees meer

Risicobenadering voor droogte

Risicobenadering voor droogte: lessen uit 4 jaar onderzoek

Femke Schasfoort, Marjolein Mens, Joost Delsman, Marnix van der Vat (Deltares), Susanne Groot (HKV), Saskia van Vuren (Rijkswaterstaat)

De afgelopen jaren is een risicobenadering voor droogte ontwikkeld. Hiermee is invulling gegeven aan de wens om net als voor waterveiligheid, ook voor zoetwatervoorziening beslissingen te baseren op informatie over het risico. Het jaar 2018 gaat de boeken in als een extreem droog jaar met nadelige effecten op de natuur, landbouw, scheepvaart en infrastructuur. Lees meer

Afwegingskader voor waterrisico’s

Veel gebieden in Nederland zijn kwetsbaar voor wateroverlast, zoals hevige regenval of overstroming. De kans op overlast is klein, mede dankzij het ontwerp van onze waterkeringen en watersystemen, maar er blijft een risico. Beheerders van objecten en overheden moeten daarom keuzes maken: accepteren ze het risico? Of nemen ze maatregelen? Maar welke dan? Dergelijke afwegingen zijn complex. Hoe weeg je factoren tegen elkaar af? Partijen uit de City Deal Klimaatadaptatie ontwikkelden samen een afwegingskader. Lees meer

Digitale dijkverzwaring

Digitale dijkverzwaring: cybersecurity en vitale waterwerken

Bron: Algemene Rekenkamer

Onderzoek naar de manier waarop de minister van IenW zich voorbereidt op cyberaanvallen op de vitale waterwerken die voor haar worden beheerd door Rijkswaterstaat. Welke instrumenten heeft Rijkswaterstaat als beheerder in handen om cyberdreigingen en -aanvallen te detecteren en zich te beschermen tegen cyberdreigingen voor de waterkeringen? In hoeverre werken de instrumenten om cyberdreigingen en -aanvallen te detecteren? En bieden ze voldoende bescherming? Welke scenario’s liggen klaar voor wanneer zich een cyberaanval voordoet; met welke maatregelen kan Rijkswaterstaat voorkomen dat andere vitale sectoren ook geraakt worden bij een aanval (cascade-effecten)? En hoe werkt de respons bij detectie van kwetsbaarheden en incidenten bij Rijkswaterstaat?

Conclusies
De conclusies zijn uitgewerkt in hoofdstuk 5. Het rapport gaat in op de onderzoeksvragen over de voorbereiding en reactie van Rijkswaterstaat op cyberincidenten en –crises. De conclusies (citaten):

  • We hebben gezien dat Rijkswaterstaat geen specifiek cybersecurityscenario heeft binnen het gehanteerde crisismodel, hoewel dit voor vele andere scenario’s wel het geval is.
  • Ook bleek dat onderdelen van belangrijke crisisdocumentatie verouderd of onjuist waren en dat er geen proces is om deze regulier bij te werken. In geval van een crisis kan Rijkswaterstaat daardoor niet steunen op volledige, actuele en betrouwbare informatie.
  • Tot slot constateren we dat Rijkswaterstaat geen volwaardige pentesten uitvoert op de industriële automatiseringssystemen en hiermee afwijkt van de Baseline Informatiebeveiliging Rijk (BIR).
  • Bij de voorbereidingen van Rijkswaterstaat op cybercrises blijkt dat zij nog geen proces heeft ingericht om de crisiskaarten en netwerkoverzichten in afstemming met de regio’s regelmatig te actualiseren.
  • Rijkswaterstaat heeft een gebrek aan kennis en expertise om, conform de BIR, pentesten uit te voeren op de automatiseringssystemen van vitale waterwerken. Zonder pentesten kan Rijkswaterstaat de cybersecuritymaatregelen voor objecten niet in de praktijk toetsen.

Lees meer

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons