Voorlopige Risicomethode Buitendijks

Bron: Provincie Zuid-Holland (quote)

Kader
“Het realiseren van een functie (bestemming) in het buitendijkse gebied kan risico’s met zich meebrengen ingeval van hoogwater door getijdewerking of hoge afvoer van de rivier. Dit document beschrijft een methodiek voor het bepalen van hoogwaterrisico’s in buitendijkse gebieden van Zuid-Holland.”

Aanbevelingen
“In de ambtelijke voorbereiding zijn ten aanzien van de methodiek en uitwerking van de voorbeelden de volgende aanbevelingen geformuleerd:
• In de methodiek wordt nu op basis van individueel risico berekend in hoeverre er slachtoffers kunnen vallen. Er wordt geen rekening gehouden met gewonden. Nagegaan moet worden of het wenselijk dan wel mogelijk is om ook rekening te houden met gewonden;

• Nader dient te worden onderzocht in hoeverre de slachtofferfunctie in HIS-Schade en Slachtoffersmodule valide is voor buitendijks gebied;

• In de slachtofferfunctie worden de parameters waterdiepte, stroomsnelheid en stijgsnelheid gebruikt. In de Geo-viewer van de provincie zijn momenteel alleen waterdiepten beschikbaar. Onderzocht moet worden of het noodzakelijk is dat stroomsnelheid en stijgsnelheid worden opgenomen;

• Functionaliteit dient aan de Geo-viewer te worden toegevoegd zodat de per locatie optredende waterstanden per herhalingstijd niet op het oog worden bepaald middels een legenda, maar door te klikken in de kaart en dit numeriek uit te lezen;

• Klimaatverandering, sluitingsregime en falen van de Maeslantkering dienen verdisconteerd te worden in de gegevens van de Geo-viewer;

• Voorlopig wordt het jaarlijkse risico op maatschappelijke ontwrichting en economische schade bepaald met de in dit rapport opgenomen discrete berekening op basis van herhalingstijden 1, 10, 100, 1000, 4000 en 10.000 jaar. Mogelijk is het beter de discretisatie te verfijnen. Dit moet nader onderzocht worden;

• Het groepsrisico ten aanzien van slachtoffers wordt in de voorgestelde risico-bepaling nog niet meegenomen, indien hier meer over bekend wordt ten aanzien van normen dan kan besloten worden deze werkwijze opte nemen;

• De indeling van de objecten van de risicokaart is pragmatisch gekozen voor voorlopige toepassing, evaluatie na bijvoorbeeld een jaar moet duidelijk maken of de samenstelling van de lijst gewijzigd moet worden;

• Nader dient te worden onderzocht of en hoe beperking van milieuschade door buitendijks gelegen bedrijven ten gevolge van overstroming meegenomen kan worden in het systeem van milieuvergunningen. Het moet blijken of het mogelijk is overstromingsaspecten hier in mee te nemen;

• Nader onderzoek is nodig voordat gefundeerd een uitspraak kan worden gedaan over normering van cultuurrisico.”

Dowload Voorlopige Risicomethode Buitendijks


In het nieuws

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Taakverdeling bestuur afgerond

Taakverdeling bestuur afgerond. Nog wel op zoek naar jong bestuurlijk talent Voorzitter Jan-Paul …

Internal auditors in crisistijd

Internal auditors in crisistijd: ‘We moeten niet te lang in een adviesrol blijven zitten’ Peter …

‘Je moet erbovenop zitten om de controle te houden’

Jop de Vrieze De eerste golf: Hoe het vertrouwen in het beleid afbrokkelde. De Nederlandse aanpak…
Geschreven door
redactie
2 februari 2011

Populaire artikelen

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Jack Kruf lezing 2020

Centraal thema in de afscheidslezing door jack Kruf van PRIMO Nederland was ‘Wat hebben wij gelee…
Nu inschrijvenNu inschrijven

Word lid van PRIMO

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons