VGS en PRIMO hernieuwen samenwerking

Amersfoort, 9 november 2018.

Het Algemeen Bestuur van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) onder voorzitterschap van Herke Elbers, gemeentesecretaris van Amersfoort, en de non-profit organisatie PRIMO Nederland met aanwezig Jan-Paul Woudstra, bestuurssecretaris van PRIMO Nederland en gemeentesecretaris van Pijnacker-Nootdorp, en directeur Jack Kruf hebben op 12 oktober tijdens een bijeenkomst in Amersfoort nader kennisgemaakt. In 2006 was de VGS nauw betrokken bij de oprichting van PRIMO in Nederland. Het was dus een soort weerzien.

Verkend is hoe meer kan worden samengewerkt op relevante majeure vraagstukken van besturing, daar dus waar het de gemeentesecretaris in de rol van lid van het college, adviseur en algemeen directeur kan worden ondersteund. Daar dus ook waar strategie en concrete bedrijfsvoering elkaar raken. PRIMO beschikt binnen haar portfolio over een caleidoscoop, een overzicht van belangrijke risico’s in de besturing van actuele vraagstukken.

De conclusie van het gesprek was dat de waarde van de specifiek toegesneden caleidoscoop voor de gemeentesecretaris gezamenlijk verder wordt verkend. De caleidoscoop wordt de komende maanden gedeeld in drie regio’s: Haaglanden, Rijnmond en Groningen. Om de onderlinge kennisdeling verder te versterken bekijken  VGS en PRIMO – mede op basis van de drie kring-caleidoscopen – hoe exclusieve toegang tot een gezamenlijk kenniswerk kan worden vormgegeven.

Oprichting

In Den Haag werd op 11 oktober 2006 de vereniging PRIMO Nederland opgericht, als onderdeel van een Europese samenwerking op het gebied van publiek risicomanagement. De oprichting gebeurde in nauwe samenspraak met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, BNG Bank én de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS).

Doel van de oprichting van PRIMO Nederland in 2006 was eigenlijk zeer eenvoudig: om aan de collegetafel (van het college van Burgemeester en Wethouders, met de gemeentesecretaris als lid van dit college), managementtafel (onder leiding van gemeentesecretaris in de rol van algemeen directeur) en met tal van verbonden partijen en partners, veel scherper het debat te voeren over realisatie, effectuering en feitelijke uitwerking van beleidsbesluiten op het publieke domein van stad en samenleving zelf. Daarbij is de aandacht voor publieke risico’s als onderdeel van diagnose, scenario-verkenning, strategie- en besluitvorming én het vermogen om realiseren en te leveren aan burger, bedrijf, samenleving en natuur eigenlijk onontbeerlijk. Performance, succes, levering, resultaat, raak schieten, cohesie, veiligheid , weerbaarheid, betrouwbaarheid, imago…. zijn zaken waar het in publieke sturing om draait. Het vooruit kunnen en willen kijken is een kunst én een gave, zeker het als gaat om het in tact laten van de vezels van de samenleving, nu en die van onze kinderen.

Dynamiek in stad en samenleving

Er waren (en zijn nog steeds) vele aanleidingen en redenen om de effectiviteit en efficiëntie van publieke besluitvorming te verbeteren. In de actualiteit kunnen talloze dossiers worden genoemd die zeer grote druk veroorzaken op niet alleen de financiële huishouding maar ook op de draagkracht van de gemeente als organisatie en op die van haar samenleving. Het scherper aan de wind zeilen en vooral prudent omgaan met belastinggeld van burgers waren onder meer drijfveren om PRIMO op te richten. En zijn dat nog steeds. Goede sturing immers is key.

Publieke risico’s, zijnde de mogelijke (en feitelijke) afwijkingen van de politiek-bestuurlijk en democratisch vastgestelde waarden, verdienen in de ogen van PRIMO veel meer aandacht. Het Global Risks Report 2018 van het World Economic Forum illustreert de sterke toename van publieke risico’s in de laatste 15 jaar.

Caleidoscoop

De afgelopen jaren heeft PRIMO met haar leden hard gewerkt aan een overzicht waarbij inzichtelijk is gemaakt welke ontwikkelingen bestuur en top van de organisaties op het gebied van besturing bezighouden. De krantenkoppen vertellen het verhaal in feite dagelijks, maar door middel van diepte-interviews en gerichte analyses van recente onderzoeksrapporten is dit overzicht gecureerd. Het wordt in feite dagelijks gevoed, door gebruikmaking van een geavanceerde zoekmachine, die alle relevante websites in Nederland en Vlaanderen op het gebied van publiek management permanent crawled. Op basis hiervan heeft PRIMO een caleidoscoop ontwikkeld die voor leden binnen het lidmaatschap wordt aangeboden.

VGS en PRIMO hebben op 9 november j.l. de opzet en werkwijze van deze caleidoscoop gedeeld. In uitgewerkte vorm belicht zij:

  • De majeure inhoudelijke ontwikkelingen die zich thans en de komende tien jaar parallel (gaan) voltrekken, zoals transitie sociaal domein, digitale transformatie, invoering van de omgevingswet, energietransitie, klimaatverandering, circulaire economie, ketenmanagement en participatie-democratie.
  • De majeure thema’s in de dagelijkse bedrijfsvoering (HRM, financiën, wet-en regelgeving, gedrag, cultuur).
  • De ontwikkelingen van het vakgebied van publiek risicomanagement (raamwerken, methoden en technieken, software).
  • Het recente aanbod van bureaus en adviseurs.
  • De eigen rol en gedrag van de bestuurder en manager.

Finetunen op het systeem

Afgesproken in het overleg in Amersfoort is om voor de betreffende kringen de caleidoscoop systemisch in te richten en te verzorgen. Dit gedurende het eerste kwartaal van 2019.

Daarbij zal een gerichte keuze op onderwerpen worden gemaakt en is het nader te ontdekken/verkennen wat de juiste vlieghoogte is om gemeentesecretarissen optimaal te kunnen informeren, te meer daar zij in hun teams en colleges omgeven zijn met bestuurders, controllers, strategen, adviseurs en managers die het feitelijke werk verrichten.

De inzet is om te komen tot een systeem-caleidoscoop, een ingedikt overzicht van zaken die voor hen die systeemverantwoordelijk zijn, die kan voorzien in een optimale stuuroriëntatie en -informatie.

PRIMO werkt daarin nauw samen met kennispartners en universiteiten.