Conclusies, reacties, de achtergrond: het IPCC-rapport in een notendop

Er werd lang naar uitgekeken, nu is het er: een nieuw rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Uit het rapport blijkt onder meer dat het klimaat ongekend snel verandert en dat de mens daarvan de oorzaak is.

De belangrijkste conclusies, reacties én de achtergrond van het rapport op een rij. De conclusies:

  • De klimaatverandering is ongekend groot, groter dan in de duizenden jaren hiervoor.
  • Het is overduidelijk dat het klimaat is opgewarmd door de mens. Dat heeft in de hele wereld nu al grote veranderingen veroorzaakt in de atmosfeer, in de oceanen, het gebied rond de noordpool en natuurgebieden.
  • Het is duidelijker geworden dat klimaatverandering leidt tot meer extreem weer. Verdere opwarming leidt tot nog grotere veranderingen in het klimaat: intensere en frequentere hittegolven, meer hittegolven in de oceanen, meer en vaker zware regen, vaker droogte, meer zware tropische cyclonen, steeds minder ijs op de noordpool en afname van de permafrost.
  • De beste schatting voor het opwarmende effect van de uitstoot van broeikasgassen door de mens is 3 graden, met minimaal 2 graden en maximaal 5 graden.
  • Sommige gevolgen van klimaatverandering dreigen in eeuwen of zelfs duizenden jaren niet te keren te zijn. Dat geldt vooral voor veranderingen in de oceanen, de ijskappen en het zeeniveau.
  • Klimaatverandering kan op korte termijn en regionale schaal variaties vertonen. Op de grootschalige klimaatverandering heeft dat geen effect, maar het is wel belangrijk om met die variaties rekening te houden.
  • Er zijn vijf nieuwe ‘emissiescenario’s’ uitgewerkt. Bij alle scenario’s blijft de temperatuur tot ongeveer 2050 stijgen. Deze eeuw stijgt de temperatuur meer dan 1,5 tot 2 graden, tenzij de uitstoot van broeikasgassen heel sterk beperkt wordt.
  • Bij verdere opwarming zullen de gevolgen overal op aarde groter worden. De gevolgen zullen bij 2 graden groter zijn dan bij 1,5 graad en nog groter en uitgebreider als het nog meer opwarmt. Gebeurtenissen met een kleine kans, zoals het instorten van een ijskap, plotselinge veranderingen in de oceaanstromingen, gecombineerde weersextremen of een aanzienlijk grotere opwarming kunnen niet uitgesloten worden en moeten meegenomen worden in de beoordeling van de risico’s.
  • Als we de klimaatverandering willen beperken, is het op z’n minst nodig om netto nul CO2 uit te stoten.

Bron: https://nos.nl/ Lees het hele artikel

 

Gemeenten en verplichte beleidsindicatoren

Verplicht en (on)bemind? Gemeenten en verplichte beleidsindicatoren

Tjerk Budding, Hilko de Boer en Erwin Ormel | B&G Magazine

Met ingang van begrotingsjaar 2017 zijn gemeenten verplicht een set uniforme beleidsindicatoren in hun verantwoordingsstukken op te nemen. Het doel hiervan was om te komen tot meer transparantie, stuurbaarheid en vergelijkbaarheid. Dit artikel gaat na hoe gemeenten in de praktijk met de beleidsindicatoren omgaan en welke lessen hieruit zijn te trekken.

Dat gemeenten tegenwoordig een set verplichte beleidsindicatoren moeten opnemen in hun begroting en jaarverslag, is één van de maatregelen die is genomen op basis van het rapport ‘Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten’ van de zogeheten commissie Depla, een gremium dat was ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In dit in 2014 uitgebrachte rapport werden adviezen uitgebracht over mogelijke vernieuwingen van de verslaggevingsrichtlijnen voor gemeenten en provincies.

“Geen van de verplichte beleidsindicatoren heeft betrekking het maatschappelijke effect of de outcome”

Inmiddels zijn zes verantwoordingsdocumenten tot stand gekomen (begrotingen 2017, 2018, 2019 en 2020; jaarrekening 2017 en 2018) waarin deze verplichte indicatoren moesten worden opgenomen. Hiermee is sprake van de nodige ervaringen en kan worden gekeken naar de wijze waarop gemeenten in de praktijk met de richtlijnen omgaan. In dit artikel gaan wij op basis van analyses van begrotingen over de jaren 2018 en 2019 na welke beelden hieruit naar voren komen over dit gebruik. Daarnaast gaan we in op de vraag hoe nuttig gemeenten de verplichte indicatoren lijken te ervaren. Hierbij betrekken we tevens de gesignaleerde leerpunten uit een tweetal seminars over dit thema, waarbij de auteurs van dit artikel betrokken waren. Lees meer

Water

Het Global Risks Report van het World Economic Forum stelt dat water-crises in de top 5 staat van grootste risico’s. In deze rubriek worden artikelen verzameld die hieraan gerelateerd zijn.

Water is onze vriend en onze vijand, zo is eens te meer gebleken. Water is cruciaal voor het leven op aarde – het drijft ecocsystemen – met alle planten- en diersoorten daarin. Wij hebben water nodig voor onze voedselproductie. Schoon drinkwater is een voorwaarde voor een gezond leven.

Drinkwaterbedrijven en waterschappen werken hard aan het beheren en beschikbaar houden van water. Er liggen echter veel risico’s op de loer, omdat de druk op het land- en waterverbruik enorm is. Dat leidt tot verdroging, schaarste, vervuiling en aantasting van natuurlijk ecosystemen. En dan zijn er nog de overstromingen, die structureel lijken te worden.

Deze selectie van essays, rapporten, nieuwsfeiten en opinies wordt permanent bijgewerkt. Op onderdelen is er nauwe verwantschap met klimaatverandering zoals de hieraan verbonden stijging van de zeespiegel. De redactie heeft ervoor gekozen de aan het klimaatbeleid gerelateerde water-maatregelen op te nemen in het artikel klimaatverandering.

Het artikel is hieronder leesbaar (klik voor full-screen). U kunt het downloaden als pdf. Het maakt deel uit van het magazine Quaterna Publica 2016 – Hoofdstuk Perspectief.

 

Klimaatverandering

In dit artikel wordt het thema klimaatverandering en de oorzaken, gevolgen en aanpak ervan belicht. Daarmee beoogt de redactie u te attenderen op organisaties en personen die nauw betrokken zijn bij deze verandering en constructief bijdragen aan oplossingen. Het accent ligt daarbij op governance en management van risico’s. Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt. Voor Nederland is dat een gevoelige snaar, in alle opzichten. Onze publieke waarden lijken op termijn in het geding.

Er is de laatste jaren in de politieke, maatschappelijke en wetenschappelijke dialoog over klimaatverandering veel ruis geslopen. Wat is waar en wat niet? Rapporten zijn verguisd en door politiek en media weggezet als onvoldoende en onbetrouwbaar. Er zijn voor- en tegenstanders. Ook sfeermakers en zij die bij de feiten blijven. Er is links en rechts, wetenschap en politiek. En er is ongeloof en overtuiging tegelijkertijd, dat we – letterlijk – een dijk van een probleem hebben. Er is vertrouwen in de overheid dat zij met een oplossing zal komen en er is achterdocht en onzekerheid over de slagkracht van de politiek en bestuur. Er zijn organisaties en mensen die handelen en ook… die toezien.

PRIMO staat op het standpunt dat risicomanagement bij klimaatverandering in feite het best kan worden geduid als de hoogste vorm van publieke waarden-management. Immers risico’s worden door ISO gedefinieerd als effecten en – in onze visie – afwijkingen van waarden als veiligheid en geborgenheid. Met klimaatverandering in aantocht komen deze waarden onder druk. Aanpak van het mogelijke probleem – een sterk stijgende zeespiegel met beken en rivieren die hun water niet meer kwijt kunnen – is risicomanagement van de eerste orde. Het is een omvangrijk probleem dat groter is dan wijzelf zijn. Het is de rentmeester in ons die bericht.

Het artikel zal de komende maanden verder groeien. In deze eerste versie belichten wij wat de rijksoverheid signaleert, rapporteert en doet. Ten tweede gaan wij in op de forste stap die de Verenigde Staten van Amerika zet met haar nieuwe plannen. CO2-uitstoot wordt aan geduid als ‘vervuiling’, een milestone in de benadering van dit vraagstuk, vinden wij.

* Dit artikel is gepubliceerd in Quaterna Publica, editie 2015. Voor meer informatie, download textboek (interactief) of pdf.

Vier risicogroepen in de praktijk en hun gedragingen.

Tot welke risicogroep behoort u?

Bron: INSIDEAN

Risico is de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, “vermenigvuldigd” met het gevolg van die gebeurtenis. Als deze werkelijk gebeurt, dan blijken de gevolgen ervan in de praktijk veelal eerder tegen dan mee te vallen met een onvoorspelbare nasleep. We kennen de term risico uit de biologie, waar we spreken over het eerder ontstaan van bepaalde aandoeningen of ziekten door het hebben van een afwijkend gen in het DNA.

Dragers van deze afwijkende genen worden ook wel risicodragers genoemd en de omgevingsfactoren bepalen in hoeverre deze afwijking tot expressie komt. De inschatting van risico’s wordt primair bepaald door de mensen zelf en hun gedragingen. Om deze gedragingen beter te begrijpen, zijn we tot vier verschillende risicogroepen gekomen. Lees meer >

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons