Tag: weerstandsvermogen

Woningbouwproductie ingestort

Bron: CBS

De woningbouwproductie is ingestort, volgens de gisteren gepubliceerde cijfers van het CBS. Het is duidelijk dat dit vele gemeenten heeft geraakt en zal raken. Grondexploitaties komen verder onder druk, alsook de ruimtelijke en financiële planningen. Daarmee worden bovendien publiek private samenwerkingsvormen op scherp gezet en verandert het stedelijk landschap voor woningcorporaties nu dramatisch snel.

De nieuwe cijfers vragen om verdere herbezinning van de gemeentelijke strategie op ruimtelijke ordening en meer concreet en tastbaar op woningbouw-programma’s. Een grondige heroriëntatie op en beschouwing van de gemeentelijke grondexploitatie-strategie is daarmee te meer noodzaak geworden. Dit ter verankering in de nieuwe collegeprogramma’s en kadernota’s. Een gezamenlijke risico-analyse door bestuurders, ambtelijke top en stakeholders is volgens PRIMO Nederland daarbij een goede mogelijkheid, om tot een realistische en gedragen inschatting te komen van wat komen gaat én het weerstandsvermogen kritisch te kunnen wegen.

Lees verder

Venlo weerstandsvermogen en risicomanagement

Venlo maakt ‘foto’ van weerstandsvermogen en risicomanagement

Chantal Wijnands, Medewerker Financieel Beleid, gemeente Venlo
Frank Maas, Beleidsmedewerker Planning en Control, gemeente Venlo

Bron: B&G, Oktober 2006

Weerstandsvermogen en risicomanagement staan meer dan ooit in de belangstelling. Dit is onder meer het gevolg van toenemende druk uit de omgeving, die nog wordt versterkt door berichten in de media over bouwfraudes, boekhoudschandalen en parlementaire enquêtes.

Bovendien is inzicht in het weerstandsvermogen en risicomanagement essentieel voor een financieel-econo- misch gezonde organisatie. Het ontbreken van dit inzicht of het niet op de juiste wijze inbedden van de processen kan een nadelige invloed hebben op de continuïteit van de bedrijfsvoering. Tevens is het instrument een hulpmiddel voor de realisatie van de door de raad vastgestelde programma’s en beleidsdoelen.

Download artikel

Download rapport

Enterprise Risk Management

Ter onderbouwing van de paragraaf weerstandsvermogen
Door: A. van Tuijl, mw. mr. J.G.W.M. Waterschoot en drs. H.J. van Beek
Bron: Risicomanagement 2002/9

De vermogensposities van overheidsorganen wordt steeds nauwlettender gevolgd. Tot nu toe beperkte dit zich tot enkele instellingen op afstand van het Rijk (uni- versiteiten). Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen echter een toenemende belangstelling van het Rijk tegemoetzien. Inherent aan deze ontwikkeling is de opkomst van het dualisme, de scheiding tussen posities en bevoegdheden tussen raad en het college. Dit alles brengt een ingrijpende verandering met zich met betrek- king tot de budgetcyclus. Transparantie is het motto. Hoe kunnen publieke instellingen anticiperen op deze ontwikkelingen en welke rol kunnen Enterprise Risk Management en het INK-model hierin spelen?

Download artikel

De paragraaf weerstandsvermogen verhoogt de efficiency

Auteurs: E. Gerritsen en G.A.M. Haisma

Soms zijn gemeentebestuurders genoodzaakt de belastingtarieven met tientallen procenten te verhogen vanwege onvoorziene tegenvallers of de gevolgen van beleid uit het verleden. Met wat meer aandacht voor het weerstandsvermogen, had men in een aantal gevallen wellicht kunnen volstaan met minder drastische maatregelen. Vanaf het begrotingsjaar 2004 wordt een analyse van het weerstandsvermogen door de decentrale overheden verplicht. De resultaten hiervan moeten worden verwerkt in de paragraaf weerstandsvermogen. Gerritsen2 en Haisma3 hebben afzonderlijk eerder in B&G de verschillende aspecten van deze analyse modelbeschrijvend besproken. In dit artikel wordt aan de hand van de fictieve gemeente Gaasterzijl een uitwerking van een mogelijke paragraaf weerstandsvermogen beschreven.

download artikel

Amersfoort legt solide basis voor risicomanagement

Bron: B&G

Auteur: Annemieke Jutte, beleidsadviseur bij de sectie Financiën van de concernstaf, gemeente Amersfoort.

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad van Amersfoort het beleid voor risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld. Bij een door de auteur gehouden presentatie over dit onderwerp voor gemeentecontrollers van 100.000+- gemeenten, bleken velen nog te worstelen met risicomanagement en weerstandsvermogen. Dit artikel geeft antwoord op de vragen als; Hoe ziet het risicobeleid in Amersfoort er uit? Wat is er bereikt en welke uitdagingen liggen er nog?

Download Rapport Amersfoort legt solidebasis voor risicomanagement

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Verslag van de conferentie 12 oktober 2005 Uitwisseling ervaringen door en voor provincies

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat provincies (en gemeenten)1 een paragraaf weerstandsvermogen in hun programmabegroting opnemen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en risico’s. Onderliggende gedachte is dat provincies met hun risico’s leren omgaan en eventuele financiële gevolgen kunnen opvangen zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van hun bestaande taken. Hierbij dient aangetekend te worden dat risicomanagement breder is dan weerstandsvermogen. Weerstandsvermogen richt zich namelijk niet op risico’s waarvoor verzekeringen kunnen worden afgesloten of voorzieningen kunnen worden getroffen.

Lees verder

Provincies onderschatten risico’s budget

Ministerie van Binnenlandse Zaken mist bij provincies aandacht voor risicomanagement

Bron: Het Financiële Dagblad

Auteur(s): Gerrie Coerts

Provincies besteden in de begrotingen te weinig aandacht aan het ramen van financiële risico’s. daardoor is niet duidelijk hoe groot het weerstandsvermogen van de provinciale overheden is.
Dit artikel gaat over gemeenten die risicomanagement niet voldoende hebben geïmplementeerd. Om een beter inzicht te krijgen in de werkelijke situatie van het huishoudboekje van de provincie eist het departement dat er een paragraaf ‘weerstandsvermogen’ in de ramingen is opgenomen. Uit het ingestelde onderzoek blijkt dat bij een merendeel van de provincies aan de relatie tussen weerstandscapaciteit en de risico’s nog te weinig aandacht wordt besteed. De reden hiervoor zou te weinig tijd zijn.

Financieel weerstandsvermogen berekenen met risicosimulatie

Financieel weerstandsvermogen berekenen met risicosimulatie. Scenario’s voor de weerstandscapaciteit.

Bron: B&G

Auteur(s): Drs. G.A.M. Haisma (Directeur van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement), Drs. E. Gerritsen ( Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, RU Groningen)

Vanaf 2004 worden gemeenten geacht op basis van hun risico’s hun financiële weerstandsvermogen te berekenen. Dit artikel gaat in op de berekening van de risicocomponent van het weerstandsvermogen. In het aansluitende artikel van Drs. E. Gerritsen wordt ingegaan op de ontwikkeling van de financiële capaciteit binnen de gemeente die nodig is om risico’s af te dekken.

Onder weerstandscapaciteit verstaat het BBV de middelen en mogelijkheden waarover provincies of gemeenten kunnen beschikken om niet begrote kosten te dekken. De weerstandscapaciteit bestaat uit vier componenten: het eigen vermogen, de voorzieningen, de onbenutte belastingcapaciteit en de ruimte op de begroting. De basis voor het berekenen van het weerstandsvermogen vormt een inventarisatie van risico’s, het zogeheten risicoprofiel. Een risicosimulatie is gebaseerd op de kansverdeling waarmee een risico kan optreden en een kansverdeling van de gevolgen. In het bijgevoegde artikel wordt een voorbeeld genoemd van de fictieve gemeente Gaasterzijl. De berekening van de weerstandscapaciteit wordt aan de hand van dit voorbeeld uitgelegd. Bij het bepalen van het weerstandsvermogen gaat op dit moment veel aandacht uit naar de inventarisatie van de risico’s en in mindere mate naar het meten van de weerstandscapaciteit.

Download artikel

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons