Tag: water

Onderzoek “What if”

Onderzoek “What if” over crisismanagement en meerlaagsveiligheid ziet belangrijke rol voor Deltaprogramma

Bron: deltacommissaris

Deze week verscheen het onderzoek “What if…?” over crisismanagement en meerlaagsveiligheid. Het onderzoek is uitgevoerd door Dykstra International Emergency Management (DIEM) als een korte strategische verkenning op basis van internationaal ontwikkeld gedachtegoed. Opdrachtgever was het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Eén van de aanbevelingen is dat er een belangrijke rol is weggelegd voor het Deltaprogramma. Met vertegenwoordigers uit het hele veld van waterveiligheid en crisismanagement is in workshops gewerkt aan ideeën voor verbetering van het crisismanagement binnen de aanpak van waterveiligheid.

Lees verder

Onderzoek “What if”

Onderzoek “What if” over crisismanagement en meerlaagsveiligheid ziet belangrijke rol voor Deltaprogramma

Bron: Deltacommissaris

Deze week verscheen het onderzoek “What if…?” over crisismanagement en meerlaagsveiligheid. Het onderzoek is uitgevoerd door Dykstra International Emergency Management (DIEM) als een korte strategische verkenning op basis van internationaal ontwikkeld gedachtegoed. Opdrachtgever was het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Eén van de aanbevelingen is dat er een belangrijke rol is weggelegd voor het Deltaprogramma. Met vertegenwoordigers uit het hele veld van waterveiligheid en crisismanagement is in workshops gewerkt aan ideeën voor verbetering van het crisismanagement binnen de aanpak van waterveiligheid.

Aanbevelingen zijn onder andere dat op het gebied van crisismanagement, de derde laag MLV, veel meer kan worden samengewerkt met de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de Vitale Infrastructuur. Ook kunnen de veiligheidsregio’s meer kunnen worden betrokken bij de derde laag MLV en kan er nog meer gebruik gemaakt kan worden van internationale ervaring zoals verkregen uit rampen als New Orleans, Fukushima en de overstromingen in Pakistan en Thailand. Het Deltaprogramma zou op het gebied van crisismanagement een belangrijke rol kunnen spelen. Lees meer >

Jan Gutteling krijgt prijs Verrijkte Publicatie 2011

De prijs
De prijs voor de Verrijkte Publicatie van het jaar 2011 is toegekend aan onderzoeker Jan Gutteling (Universiteit Twente). Op advies van de Klankbordgroep Verrijkte Publicaties verdient sociaal psycholoog en auteur van de Verrijkte Publicatie Geen Paniek!; Risicocommunicatie door de ogen van de burger  de prijs.  In de eerste plaats omdat hij zijn onderzoek online beschikbaar heeft gemaakt in betekenisvolle samenhang met ander materiaal. Je ziet in één oogopslag dat wetenschappelijk onderzoek naar waterveiligheid en de mening van burgers hebben geleid tot beleidsaanbevelingen. De traditionele statische wetenschappelijke publicatie is zo ook beschikbaar in een dynamische wetenschappelijke communicatievorm waarin gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van internet. De prijs werd uitgereikt tijdens de SURF Onderzoeksdag  op 9 februari  j.l. in MediaPlaza te Utrecht.

Lees verder

Tijd voor waterveiligheid

Bron: Raden voor de leefomgeving en infrastructuur

Samenvatting uit RLI-Nieuwsbrief September 2011

‘Het advies ‘Tijd voor waterveiligeheid’is op 15 september 2011 gepresenteerd. De raden pleiten voor het verleggen van de focus van hoogwaterbescherming naar een risicobenadering: voorkomen van overstromingen, beheersen van de gevolgen en voorbereid zijn op noodhulp en herstel.’

Bezoek website RLI voor rapport, persbericht en video.

Voorlopige Risicomethode Buitendijks

Bron: Provincie Zuid-Holland (quote)

Kader
“Het realiseren van een functie (bestemming) in het buitendijkse gebied kan risico’s met zich meebrengen ingeval van hoogwater door getijdewerking of hoge afvoer van de rivier. Dit document beschrijft een methodiek voor het bepalen van hoogwaterrisico’s in buitendijkse gebieden van Zuid-Holland.”

Aanbevelingen
“In de ambtelijke voorbereiding zijn ten aanzien van de methodiek en uitwerking van de voorbeelden de volgende aanbevelingen geformuleerd:

Lees verder

Flood Risk Management

Bron: Deltares

Er is een nieuw Deltares-boekje uit: Flood Risk Management. Een groot deel van de wereldbevolking leeft in gebieden die gevoelig zijn voor overstromingen. Door de klimaatverandering neemt de kans op deze extreme situaties toe. Ook de gevolgen van een overstroming door de toename van het aantal mensen en de economische activiteiten in deze gebieden worden groter. In het boekje vind u meer informatie over de Deltares-expertise op het gebied van Flood Risk Management.

Download (Engelstalig): Flood Risk Management

Kustprovincies willen onderzoek olierisico’s

Bron: Noordzee Commissie

Recent legde de Noordzee Commissie in haar Algemene Vergadering een verklaring af inzake de preventie van olielozingen in de Noordzee regio: “De Algemene Vergadering van de Noordzee Commissie, gehouden in Stavanger (Noorwegen) op 18 juni 2010, uitgedrukt in hun reële zorgen ten aanzien van de olie-ramp in de Golf van Mexico. De Algemene Vergadering dringt er bij alle regeringen aan op dringend onderzoek naar de risico’s die bestaan in de Noordzee. De Noordzee is van fundamenteel belang voor het leven van haar inwoners en de economieën van alle landen rond de Noordzee.”

Rapport Deltacommissie: Samen werken met water

Bron: Deltacommissie

“De Deltacommissie is door de regering gevraagd advies uit te brengen over de bescherming van Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij gaat het om de vraag hoe Nederland zo ingericht kan worden dat het ook op de zeer lange termijn klimaatbestendig is, veilig tegen overstromingen, en een aantrekkelijke plaats is en blijft om te leven; wonen, werken, recreëren en investeren.” Lees meer >

“De Unie van Waterschappen is blij met het rapport van de Deltacommissie, zo blijkt uit een reactie van Sybe Schaap (‘Plannen maken vóór een ramp, niet ná een ramp’), voorzitter van de Unie van Waterschappen. Bekijk NOS-video >

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons