Tag: risicomanagement

Actief risico’s onderkennen en beheersen

Onderzoek naar risicomanagement voor ziekenhuizen

H.B.B. Colen, H. van der Werf, G.A.M. Haisma, J.J. Krabbendam en P.B. Boorsma
Bron: Pharmaceutisch Weekblad nr. 22 • 2 juni 2006, Veiligheid Special

Per 2008 is elk ziekenhuis in Nederland verplicht een veiligheids- managementsysteem te hebben. Risicomanagement kan hieraan invulling geven. Deze benadering is gebruikelijk in bijvoorbeeld de (petro)chemische industrie, maar nieuw voor zorginstellingen. Nodig zijn sterk leiderschap en een cultuurverandering.

Uit het rapport To err is human bleek dat medische fouten een van de grootste doodsoorzaken 24 mei 2006 zijn in Amerika. Het rapport heeft er in Nederland toe geleid dat patiënt- en medicatieveiligheid hoog op de agenda kwamen. Rein Willems van Shell brengt in zijn rapport Hier werk je veilig, of je werkt hier niet een advies uit over het verbeteren van de patiëntveiligheid.

Lees verder

Risicomanagement bij Justitie

Bron: Overheidsmanagement

Auteur(s): Debbie van Ilpenhof, senior auditor binnen de departementale auditdienst van het ministerie van Justitie.

De belangstelling voor risicomanagement neemt toe. Zowel in het bedrijfsleven als binnen de Rijksoverheid. Ook binnen het ministerie van Justitie is men bezig met risicomanagement. Risicomanagement richt zich niet alleen op de eigen organisatie, maar richt zich, vanwege de ministeriele verantwoordelijkheid, tevens op de partners waar intensief mee wordt samengewerkt. Genoemd wordt in dit kader de toezichtrelatie met ZBO’s, RWT’s en stichtingen. In dit artikel wordt er een impressie van risicomanagement gegeven binnen Justitie. Vragen die in dit artikel aan bod zullen komen zijn: Wat heeft Justitie het afgelopen jaar gedaan om ervoor te zorgen dat risicomanagement nog meer een onderdeel van de bedrijfsvoering wordt en op welke wijze is risicomanagement binnen de organisatie ingebed?

Download Rapport Risicomanagement bij Justitie

Risicomanagement betekent durven loslaten

Interview met directeur-generaal Rijksbegroting André de Jong

Bron: Overheidsmanagement

Auteur: Drs. J. van Dooren, redacteur van ‘Overheidsmanagement’.

In dit artikel wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:
– Stelling: risicomanagement betekent focus op de zaken die ertoe doen; de doelen en de risico’s die de realisatie daarvan in de weg staan.
– Hoe meer doelen, hoe meer risico’s, hoe meer beheersmaatregelen, hoe meer beheerslast. Ligt de oplossing voor vermindering van de beheerslast hoofdzakelijk bij de eerste schakel?
– Leidt outputsturing in combinatie met risicomanagement tot verschraling in de sturing, bijvoorbeeld verwaarlozing van de organisatieontwikkeling?
– Risicomanagement geeft niet alleen een indicatie van de aard en omvang van risico’s, maar ook van de termijn waarbinnen er iets aan moet worden gedaan. Kan dit er in de toekomst toe leiden dat risico’s worden gemanaged binnen een meerjarig kader? Betekent dat aanpassing van het sturingsmodel of een andere keuze van instrumenten?
– De huidige regels kennen vele oorsprongen. Zal risicomanagement leiden tot systematische heroverweging?
– Is er een knip wenselijk tussen de weging van de risico’s voor het behalen van de outputdoelstellingen en de weging van de overige risico’s?
– Komt risicomanagement er weer bij of gaat er ook iets af?
– Wat zal er door risicomanagement over vijf jaar beter gaan?

Het volledige artikel is verkrijgbaar via ‘Overheidsmanagement’.

De kunst van het loslaten

Risicomanagement als middel om bureaucratie en regeldruk te verlagen

Bron: overheidsmanagement

Auteur: Drs. M.T.W. van Zwieten.

In dit artikel wordt allereerst ingegaan op de ontwikkelingen op het gebied van interne beheersing. Deze ontwikkelingen hebben ertoe bijgedragen dat risicomanagement steeds meer in de aandacht kwam, ook bij de overheid. Vervolgens wordt gekeken in hoeverre risicomanagement binnen de overheid daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht. Geconcludeerd wordt dat vooral in het beleidsveld risicomanagement nog onvoldoende is ingezonken. Getracht wordt om de factoren die aan deze situatie ten grondslag liggen op een rijtje te zetten. Vervolgens worden de resultaten van het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) Regeldruk en Controletoren besproken. Ook wordt er besproken welke factoren kunnen helpen om risicomanagement in praktijk ook bij de overheid door de integrale manager te laten omarmen. Ten slotte wordt een voorbeeld gegeven van hoe de genoemde succesfactoren van risicomanagement op het gebied van toezicht bij Justitie in praktijk zijn gebracht.

Download Rapport De kunst van het loslaten

Provincies onderschatten risico’s budget

Ministerie van Binnenlandse Zaken mist bij provincies aandacht voor risicomanagement

Bron: Het Financiële Dagblad

Auteur(s): Gerrie Coerts

Provincies besteden in de begrotingen te weinig aandacht aan het ramen van financiële risico’s. daardoor is niet duidelijk hoe groot het weerstandsvermogen van de provinciale overheden is.
Dit artikel gaat over gemeenten die risicomanagement niet voldoende hebben geïmplementeerd. Om een beter inzicht te krijgen in de werkelijke situatie van het huishoudboekje van de provincie eist het departement dat er een paragraaf ‘weerstandsvermogen’ in de ramingen is opgenomen. Uit het ingestelde onderzoek blijkt dat bij een merendeel van de provincies aan de relatie tussen weerstandscapaciteit en de risico’s nog te weinig aandacht wordt besteed. De reden hiervoor zou te weinig tijd zijn.

Risicomanagement! Wat, hoe en waarvoor?

Bron: B&G

Auteur: Drs. G.A.M. Haisma, Directeur van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement

Sinds 2004 zijn gemeenten verplicht om op basis van hun risicoprofiel hun financiële weerstandsvermogen in beeld te brengen. Maar hoe succesvol is dit risicomanagement bij gemeenten? Waar het bedrijfsleven de afgelopen jaren in toenemende mate risicomanagement heeft ingevoerd is daar bij gemeenten nog niet zo veel van te merken. In dit artikel wordt een stappenplan weergegeven die richting geeft aan het verder professionaliseren van risicomanagement in gemeenten. De stappen zijn achtereenvolgend: bepaald wat onder risicomanagement wordt verstaan, geeft aan wat je wilt bereiken met risicomanagement, kies een praktisch risicomanagement methode, bepaal de wijze van rapportage, benoemd een risicomanager als kwaliteitsbewaker, maak alle managers/chefs verantwoordelijk voor hun risico’s.

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons