Tag: risicomanagement

Geotechnisch Falen: Oorzaken en Beheersmaatregelen

Crosscase analyse van oorzaken van geotechnisch gefaalde internationale casestudies

Auteur: M.A. Oude Vrielink

Doel van dit onderzoek was om de belangrijkste oorzaken en beheersmaatregelen van geotechnisch falen in de Nederlandse gww-sector in beeld te brengen. De centrale onderzoeksvraag die hierbij gesteld werd, was in welke mate het door Geo-Impuls ontworpen Geo-Impuls programma daadwerkelijk aansluit op deze oorzaken en beheersmaatregelen van geotechnisch falen. Dit aangezien de Geo-Impuls organisatie graag zou willen weten waar ze staan in het bereiken van hun doelstelling: halveren van geotechnisch falen in 2015.

Lees verder

De Dialoog

Bron: INSIDEAN

Natuurlijk vernieuwen in uitdagende tijden, INSIDEAN in dialoog met Jack Ruibing, Veiligheidsregio Haaglanden.

“Synchroniciteit is heel belangrijk en laat zich niet sturen door managementtechnieken en maakbaarheid, maar door open te staan en jezelf open te stellen voor ondenkbare, onzichtbare mogelijkheden en onzekerheden, die leiden tot bijzondere situaties. Dit gebeurt door verwondering ruimte te geven, oprecht geïnteresseerd zijn in anderen en met elkaar verbinden op een menselijk niveau op basis van gelijkwaardigheid.”

In navolging van de publicaties over Krachtig Bestuur, geven wij een nieuwe reeks dialogen uit. In deze unieke reeks dialogen, die wij voeren in het kader van “Krachtig Bestuur & Krachtig Samenwerken”, delen en leren we van en met opmerkelijke personen met moed. In een natuurlijk samenspel vanuit ieders werkveld delen wij samen onze visies voor de nodige zakelijke en maatschappelijke vernieuwing hoe meer opbrengsten te genereren en in een opwaartse spiraal te geraken. Lees meer >

Kritiek op Oostvaarderswold

Bron: NOS

De provincie Flevoland heeft te weinig rekening gehouden met de financiële risico’s rond de ontwikkeling van het Oostvaarderswold. Dat concludeert een onderzoekscommissie van Provinciale Staten.

Het rapport van de commissie verschijnt morgen, maar de conclusies zijn nu al in handen vanOmroep Flevoland.

Het Oostvaarderswold had een nieuw natuur- en recreatiegebied van ruim 1800 hectare moeten worden in het zuiden van Flevoland. In maart bepaalde de Raad van State dat de aanleg niet door kon gaan, onder meer omdat de provincie te weinig geld had. Lees meer >

Positief Risicomanagement

Auteur: Robert ’t Hart

De term risicomanagement kampt met een negatief imago. Als je het onderwerp op een uitnodiging zet komt de helft niet opdagen. Hoe komt dat toch? Waarom ziet men het niet als positief onderwerp? Mijn inziens wordt het te veel verward met de termen risicobeheersing en risicoverantwoording.

Probleem bij de risicoverantwoording is,  dat het te veel is geworden. Na een incident komen nl. nieuwe regels of codes die moeten voorkomen dat het opnieuw gebeurt (risicoregelreflex). De focus op voldoen aan deze eisen leidt ertoe dat dezerisicobeheersing een doel op  zich wordt. Voor een integrale manager komt dit erbij en levert weinig op. Lees meer >

Krachtig Bestuur door Sociale Innovatie

Bron: Insidean
Auteurs:
Mevr. Dr. A.S. Nagesser, MSc PhD MBA, Principal
Dhr. A.V. Rambaran, Instituutleider

Inleiding

De bezuinigingssfeer wordt gekenmerkt door onzekerheid en angst om nog meer risico’s te lopen waardoor duidelijke keuzes uitblijven. Er heerst een groeiend wantrouwen, weerstand en wil om iets met elkaar te willen bereiken binnen en tussen personen en organisaties. Echter met welk perspectief? Iedereen zit in dezelfde onzekerheid. Niemand heeft een voorsprong of achterstand hierin. Zijn de bezuinigingen een doel of een middel? Dit onderscheid in perspectief is essentieel omdat de uitkomsten en toekomstperspectieven wezenlijk verschillend zijn.

Lees verder

Geen nieuws is slecht nieuws

Risico-denken en gedragslessen op basis van ‘resilience engineering’ en de theorie van hoogbetrouwbaar organiseren

Auteurs: Herman de Bruine, Peter Noordhoek en Jos Tjon Tam Pau

Inleiding en stellingen

Na het ongeval met het bedrijf Chemie Pack op 5 januari 2011 in Moerdijk, werd duidelijk dat het bedrijf formeel weliswaar aan alle vergunningseisen leek te voldoen, maar dat de houding van het betrokken bedrijf niet zo was als verwacht mocht worden. Er werd ‘reactief’ omgegaan met alle gestelde eisen. Er werd niet aan alle formele eisen voldaan.i Achteraf zullen de betrokken toezichthouders gewenst hebben dat ze die reactieve houding tijdig hadden doorbroken, maar wat zou daar de grond voor moeten zijn geweest? Is gedrag laakbaar, als verder aan genoeg formele eisen wordt voldaan? En als het bedrijfsterrein niet altijd schoon en opgeruimd is, moet je daar dan wat van zeggen? Kan gedrag wel op die manier worden geobjectiveerd? Deze paper is gewijd aan een nadere beschouwing van voor toezicht mogelijk relevant gedrag. Op basis van de gekozen benadering is het in toenemende mate mogelijk de gedragselementen te benoemen zoals die relevant zijn bij het (voorkomen van) risicovol gedrag. Wij ontlenen deze benadering aan twee bronnen, respectievelijk High Reliability Organizing, kortweg HRO (m.n. Weick & Sutcliffe, 2007ii) en Resilience Engineering, kortweg RE (m.n. Hollnagel, Levenson & Woods, 2006iii). Kort en krachtig komt het er op neer dat organisatie teveel vertrouwen op (formele) regelgeving en te weinig investeren in het opvangen van zwakke signalen en de capaciteiten in het veerkrachtig reageren op onverwachte gebeurtenissen. We gaan er daarmee vanuit dat structuren en systemen een noodzakelijke, maar onvoldoende voorwaarde vormen voor veilig en betrouwbaar functioneren.  Lees meer >

Goede risicobeheersing Project X Party

Hulde voor de gemeente Haren! Goede risicobeheersing Project X Party

Auteur:  Robert ’t Hart

Gemeenten zijn zo langzamerhand voor elk maatschappelijk risico verantwoordelijk. Je kunt het zo gek nog niet bedenken of ze hebben er wel mee te maken. Het gaat van jeugdzorg/bijstand/krukken/paspoorten/huishoudelijke hulp tot en met vergunningen/infrastructuur/cultuur. En uiteraard ook de openbare veiligheid. In dit geval, de veiligheid van grote evenementen.

Gisteren werd in nieuwsuur de loco burgemeester van Haren stevig aan de tand gevoeld over de rol van de gemeente bij de risicobeheersing van het facebook project X-party. Hebben zij juist gehandeld? Was er te veel of juist te weinig ME? Hadden ze het niet kunnen ombuigen naar een positief feest? Je kunt het in dit soort situaties kennelijk nooit goed doen als gemeente. Zonder elk interview gelezen te hebben wil ik in deze blog vanuit risicomanagement een frisse blik werpen. Lees meer >

Risico-avers management

Robert ’t Hart

Na een tijd van excessen en zelfoverschatting van bestuurders lijkt er een andere tijd aangebroken; een tijd van openlijk risico’s mijden. Door de governance codes en een scherpere RvC wordt de risicomijdende (en zgn.  in control zijnde) directeur, meer dan ooit beloond. Of dit nu goed of slecht is laat ik  in het midden.  In deze blog gaat het mij vooral om het mogelijk kopieergedrag van het (midden)management. Immers voor groei en succes van organisaties is het van belang om ook ondernemende managers in dienst te hebben. Managers die lef tonen en geen 100% zekerheid willen hebben voordat ze keuzes durven te nemen. Lees meer >

Onderzoek “What if”

Onderzoek “What if” over crisismanagement en meerlaagsveiligheid ziet belangrijke rol voor Deltaprogramma

Bron: Deltacommissaris

Deze week verscheen het onderzoek “What if…?” over crisismanagement en meerlaagsveiligheid. Het onderzoek is uitgevoerd door Dykstra International Emergency Management (DIEM) als een korte strategische verkenning op basis van internationaal ontwikkeld gedachtegoed. Opdrachtgever was het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Eén van de aanbevelingen is dat er een belangrijke rol is weggelegd voor het Deltaprogramma. Met vertegenwoordigers uit het hele veld van waterveiligheid en crisismanagement is in workshops gewerkt aan ideeën voor verbetering van het crisismanagement binnen de aanpak van waterveiligheid.

Aanbevelingen zijn onder andere dat op het gebied van crisismanagement, de derde laag MLV, veel meer kan worden samengewerkt met de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de Vitale Infrastructuur. Ook kunnen de veiligheidsregio’s meer kunnen worden betrokken bij de derde laag MLV en kan er nog meer gebruik gemaakt kan worden van internationale ervaring zoals verkregen uit rampen als New Orleans, Fukushima en de overstromingen in Pakistan en Thailand. Het Deltaprogramma zou op het gebied van crisismanagement een belangrijke rol kunnen spelen. Lees meer >

Samenstelling van de RvC

Wordt het niet eens tijd om de samenstelling van de RvC te veranderen?

Auteur: Eric van Marle

Vraag u zich ook wel eens af waarom:

  • Veel RvC’s een individueel karakter hebben?
  • De samenstelling van de RvC qua kennisgebieden de organisatie volgt?
  • Er financiële kaders worden afgesproken waarbinnen de bestuurder mag opereren?

Kortom, waarom meebesturen en toezicht houden een continue gevecht is als beide organen naar hetzelfde kijken?

Individualisme

Als je aan de top hebt gestaan, jarenlang wethouder bent geweest, of raadslid, altijd op bestuurdersniveau hebt geopereerd, kun je dan nog iets bijleren? Is er een innerlijke drive om aan bijscholing te doen? Zomaar wat opmerkingen waarvan ik mij afvraag of dit invloed heeft op hoe een RvC opereert? Is een oud-bestuurder per definitie een goed toezichthouder? Of vergt dit andere vaardigheden? Ander ego wellicht? Lees meer >

7 eigenschappen voor de risicomanager

Bron: Robert ’t Hart

Als de eerste 3 eigenschappen (proactief, doel voor ogen &  prioriteiten) zijn ingevuld, ben je volgens Covey sterker en is het mogelijk om meer met anderen te delen. Geef meer uit handen en creëer een olievlekwerking.

4 Win-win

Zorg voor een olievlekwerking door andere mensen hun eigen succes te gunnen. Bied opleidingen aan maar laat ruimte voor maatwerk per organisatieonder­deel/sector/afdeling, zodat het aansluit bij de doelstellingen/cultuur. Blijf zelf meer op de achtergrond en facilitair en enthousiasmeer je ambassadeurs op decentraal niveau.

Lees verder

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons