Tag: risicomanagement

Onderweg

Door Martin van Staveren

Onderweg: Pragmatisch veranderen in robuuste organisaties

Leike van Oss en Jaap van ’t Hek | 2015 | Vakmedianet

Veranderen in de praktijk van organisaties, met tastbaar resultaat terwijl de winkel gewoon open blijft. Is er momenteel een actueler managementonderwerp te bedenken? Het boek ‘Onderweg: Pragmatisch veranderen in robuuste organisaties’ van Leike van Oss en Jaap van ’t Hek arriveert dan ook op het juiste moment. Eindelijk een boek dat de realiteit van de dagelijkse praktijk als uitgangspunt neemt, in plaats van de zoveelste verandertheorie in x stappen. Een magnifiek boek.

Soms krijg je een managementboek in handen waar je niet van af kan blijven. Je moet er gewoon in bladeren en voor je het weet zit je er een paar uur in te lezen. Alles aan zo’n boek klopt: het onderwerp, de vormgeving, de diepgang, de toonzetting, de context. De ervaren organisatieadviseurs Leike van Oss en Jaap van ’t Hek hebben met ‘Onderweg: Pragmatisch veranderen in robuuste organisaties‘ zo’n boek geschreven.

Vanwaar dit onverholen enthousiasme? Dat kan ik met één woord verklaren: realiteit. Dit boek schuwt niet om de realiteit van veranderen bloot te leggen en vervolgens diepgaand te verkennen. En dan niet met platitudes dat ‘veranderen de grootste uitdagingen voor elke manager zijn’. Beide auteurs hebben een filosofisch startpunt gekozen, waar volgens mij momenteel een enorme behoefte aan bestaat: het pragmatisme. Deze stroming gaat ervan uit dat de waarheid zich pas laat kennen in de praktische toepassing. In het pragmatisme is juist dat wat werkt waar. Praktijk en theorie worden in combinatie benut, wat eenvoudigweg leidt praktijktheorie.

Het boek begint met de valkuilen bij geplande veranderingen en geeft vervolgens oplossingsrichtingen voor het ontwikkelen van verandervermogen van de organisatie, de rol die de veranderaar daarin zelf speelt en wat dat alles betekent voor hen, die de beoogde veranderingen ondergaan. Ofwel, zij die hun gedrag in hun dagelijkse werk dienen aan te passen, wat de auteurs niets minder dan een vorm van ‘prudent geweld’ noemen. Ruim 20 oefeningen en een kleine 15 checklists completeren dit boek. Deze aantallen geven aan dat er wel wat wordt gevraagd van de lezer / veranderaar, namelijk zelf beoordelen welke oefeningen en checklists, gegeven de context van de dagelijkse praktijk, op dat moment het meest waardevol zijn.

Dit boek vraagt nog wel meer, namelijk het lezen van ruim 400 pagina’s. Gelukkig geven de auteurs in de inleiding zelf aan dat je je kan beperken tot die onderwerpen, waar je op dat moment het meeste aan hebt. Ook weer heel pragmatisch. Voor deze recensie heb ik het boek dan ook nog niet van begin tot eind gelezen. Ik ben letterlijk onderweg met het boek, maar vindt het zo goed dat ik deze keer een (eerste) recensie tijdens mijn leesproces schrijf, in plaats van aan het eind.

Ten slotte wil ik nog even terugkomen op het eerder genoemde kernwoord realiteit, dat voor mij uit dit boek spat en me zo enthousiast maakt. Dit komt waarschijnlijk door mijn eigen recent verschenen boek over risicogestuurd werken om in de praktijk (organisatie)doelen te realiseren. Dit is een vernieuwende vorm van risicomanagement, waarbij omgaan met risico’s puur pragmatisch in de dagelijkse praktijk wordt verankerd. Risicogestuurd werken vraagt dus ook om het willen (lees: durven) zien van de realiteit, met alle onzekerheden en risico’s die daar deel van uitmaken. Om vervolgens op basis daarvan te kiezen en te handelen. Dit is een vernieuwende vorm van werken, die binnen veel organisaties om gedragsveranderingen van vakinhoudelijke professionals en hun managers vraagt. De onconventionele uitgangspunten en benaderingen in ‘Onderweg’ sluiten hier naadloos op aan. Met dit magnifieke boek ben ik dan ook nog wel even onderweg. Wordt vervolgd.

Dr. ir. Martin van Staveren MBA adviseert organisaties over effectiever omgaan met risico’s en onderliggende onzekerheden. Hij is ook kerndocent aan de postacademische masteropleiding Risico Management, Universiteit Twente, en lid van de Wetenschappelijke Raad van PRIMO Nederland. Begin 2015 verscheen zijn boek ‘Risicogestuurd werken in de praktijk’ bij uitgever Vakmedianet.

 

Interessante link: www.risicogestuurdwerken.nl

Reacties: info@vsrm.nl

 

Alles draait om risicomanagement

Hoe secure zou je als organisatie móeten zijn?
In onze digitale samenleving is alles met elkaar verbonden. Onderzoekers denken dat rond 2020 meer dan 30 miljard apparaten draadloos met elkaar zijn verbonden via internet of things. Deze verbonden wereld zorgt voor economische en maatschappelijke groei, maar maakt organisaties ook kwetsbaar voor identiteitsdiefstal, cyberspionage en digitale oorlogsvoering. “Organisaties móeten zich afvragen hoe secure ze zouden moeten zijn, niet hoe secure ze technisch kúnnen zijn,” aldus John Proctor, Vice-President Cyber Security bij CGI. In dit ICT Update artikel spreekt hij over cybercriminaliteit.

Download hier de PDF

Toepassing van risicomanagement bij gemeenten

Risk management is both an art and a science … In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops” (Vaughan 1996)

Door Ilhan Tekir MSc

Opzet risicomanagement in essentie gelijk
In dit onderzoek zijn twee definities van risicomanagement genoemd, namelijk die van COSO-ERM en ISO 31000, die in essentie niet van elkaar verschillen: het identificeren en kwantificeren van risico’s en het bepalen van activiteiten die de kans van optreden en/of de gevolgen van risico’s beheersbaar houdt en daarmee de organisatiedoelstellingen niet in de weg staat. Ook in de wijze waarop risicomanagement is opgezet zijn geen essentiële verschillen waar te nemen tussen gemeenten. Zo hebben de meeste gemeenten in meer of mindere mate invulling gegeven aan de volgende zes onderdelen:

Lees verder

Leiderschap, vertrouwen en openheid

Gemeente, provincie en verlengd lokaal bestuur discussiëren over good governance

‘Good governance vraagt duidelijk leiderschap, vertrouwen en openheid’ 

De noodzaak van good governance wordt erkend, maar hoe komt dit ook hoger op de agenda’s? Door duidelijk leiderschap, vertrouwen en openheid.

Dat was een van de belangrijkste uitkomsten van de discussiebijeenkomst tussen een aantal gemeenten, de Provincie Noord-Brabant en verbonden partijen, georganiseerd door PRIMO Nederland (Public Risk Management Organisation) in het Provinciehuis van de Provincie Noord-Brabant. Lees meer >

Nederlandse overheid kan de wereld niet managen

Door Robert ’t Hart

Afgelopen 12 november was ik bij de uitreiking van het advies van de  Raad voor het openbaar bestuur (Rob)  “Belichaming van de kundige overheid“.   Een lastige titel,  maar simpel gezegd gaat dit advies over hoe bestuurders keuzes over risico’s maken, hoe ze hier en over incidenten communiceren.  Een paar opvallende uitspraken uit  dit prima adviesrapport wil ik toelichten en waarvan ik hoop dat deze in de praktijk gebruikt gaan worden.

Risico? Aanvaarden of pech?
Terecht stelt de raad vast dat niet alle risico’s te voorkomen of uit te sluiten zijn. De Raad benoemt risicoaanvaarding als een onderwerp van politieke besluitvorming; risico’s worden alleen geaccepteerd als er voordelen tegenover staan en gaat over de morele keuzes rondom de verdeling van risico’s. De huidige praktijk is dat bestuurder moeite heeft over risico’s te spreken met als gevolg dat hoe stelliger de overheid roept dat een project veilig is, hoe groter de weerstand en het wantrouwen jegens dat project. Lees meer >

Risicomanagement in ICT-projecten verkort doorlooptijden

Onderzoek naar opbrengsten van risicomanagement in ICT-projecten in een “B2B” omgeving.

Auteur: Ing. Erik Kruithof

In dit onderzoek is onderzocht in hoeverre de doorlooptijd van ICT-projecten beter kunnen worden beheerd door het toepassen van risicomanagement.

Als steekproef voor het onderzoek is een selectie genomen van eenentwintig ICT-projecten. Om de projecten onderling te kunnen vergelijken, is er bij de selectie van de projecten zoveel mogelijk gestreefd naar homogeniteit. Alle projecten vallen in de categorie van business to business. Het gaat om projecten in de dienstverlenende sector en de projecten zijn uitgevoerd in Nederland. Van elk van de onderzochte projecten, zijn op basis van een vooraf opgestelde gestructureerde vragenlijst, in totaal 44 interviews afgenomen.

Lees verder

Risicomanagement in strafzaken van het Functioneel Parket

Toepassing van de Risico Diagnose Methode in complexe strafzaken van het Functioneel Parket

Auteur: Drs. A.D. (Arjan) Meijer

Het OM is de afgelopen jaren meermalen in het nieuws geweest met strafzaken waarin fouten zijn gemaakt. Bekende voorbeelden zijn strafzaken tegen de Hells Angels, Lucia de B. en de Schiedammer Parkmoord. Deze fouten hebben geleid tot directe schade voor de onterecht veroordeelde verdachte, slachtoffers en de maatschappij. Daarnaast daalt het vertrouwen in het OM. En dit vertrouwen is nodig om de rechtsspraak effectief te laten zijn. Binnen het OM wordt reeds werk gemaakt van het zoeken naar werkwijzen om in lopende strafzaken eerder zicht en greep te krijgen op kwetsbaarheden en risico’s. Dit onderzoek past bij deze zoektocht naar nieuwe werkwijzen. Bij het verrichten van het onderzoek is gebruik gemaakt van literatuurstudie, interviews en casestudies.

Lees verder

Op weg naar een objectieve en betrouwbare risicodiagnose

Een onderzoek naar het verhogen van de objectiviteit en de betrouwbaarheid van de risicodiagnose voor toekomstige projecten door de verzameling en het gebruik van risicodata uit eerdere projecten.

Auteur: Jeroen Stroomberg

Een bouwproject voor een opdrachtnemer is nooit zonder risico’s. Door ontwikkelingen in de infrasector lopen de opdrachtnemers van bouwprojecten ook steeds aanzienlijker risico’s. Daarom is het voor een bouwbedrijf van groot belang om zich bewust te zijn van de diverse risico’s die in een bouwproject aanwezig zijn, zich te realiseren hoe deze risico’s kunnen worden beheerst en zich af te vragen of men bereid is deze risico’s te dragen. Risico’s in bouwprojecten zijn divers en gezien het feit dat risico’s voorkomen in de projecten is logischerwijs het begrip “risicomanagement” ontstaan.

Lees verder

Assessing the risk position of Enexis

Research to a methodology to assess the overall risk position of Enexis

Auteur: B. Peppelman

Risk management is of major importance for companies nowadays and the lack of it can have enormous consequences as it is currently illustrated by the world wide credit crunch. Enexis uses risk management on a corporate and operational level. On the operational level Enexis uses risk management to find the optimal way to manage its physical asset base. Therefore Enexis is availed by an adequate operational risk management process. In this research a risk is defined as an event with a certain probability of occurrence, which negatively affects one of the business values of Enexis.

Lees verder

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons