Tag: risicobeleid en -strategie

Systeembreuk in het corporatiedomein

Wat betekent dit voor gemeenten?

Door: Rien Lammertink, LINCmanagement

Het is gebruikelijk de vertaling van de gemeentelijke risico’s van uitvalverschijnselen van woningcorporaties te zoeken in de harde, financiële, sfeer. Toch zijn de gemeentelijke risico’s van maatschappelijke aard misschien wel net zo ingrijpend. Zeker nu blijkt, dat we een historische verandering, een systeembreuk, meemaken, die bepaald niet in het voordeel van lokale en regionale overheden uitpakt. Maar het hardst getroffen worden de huurders. Enkele citaten:

Stenen
“Een belangrijk deel van het corporatievermogen zit in stenen of in leningsverplichtingen vast. Onverwachte grepen uit en aanslagen op de kas (zoals de reeks van overheidsheffingen uit de afgelopen jaren en de solidariteitsheffingen (Vestia, WSG) in de corporatiesector) hebben ook daardoor grote, zeer ingrijpende, gevolgen voor de kasstromen van de corporaties. Grootscheeps bezuinigen wordt dan het adagium en dat kan gegeven de structuur van de financiële huishouding bij de corporatie substantieel alleen door samenwerking en door kostenreductie op de bedrijfsvoering. Te voorspellen valt dan ook dat de stroom aan ontslagen bij corporaties (met de gevolgen) voor de gemeentelijke uitkeringen voorlopig nog niet is uitgewoed. Daarnaast is een golf aan samenwerkingsprojecten en fusies te verwachten, waarbij
het expliciete doel is om via grootschaligheid tot kostensynergie in de backoffice te komen. Overigens zijn er al (te veel) voorbeelden van corporaties die frontofficekantoren sluiten om ook daar in de kosten te kunnen snijden.”

Zwaarste klappen
“De systeembreuk in de corporatiesector is een feit. De corporaties worden financieel en kwalitatief uitgekleed en zijn veroordeeld tot een rol in de uitvoering van gemeentelijk beleid. Het toch nadrukkelijk gepropageerde ondernemerschap van woningcorporaties wordt weer naar het achterkamertje verbannen. En waar de laatste gemeentelijke woningbedrijven al 25 jaar geleden met een gemeentelijke zucht van verlichting werden opgeheven en toegelaten als zelfstandige woningstichtingen, lijkt het niet onaannemelijk dat de eerste ‘nieuwe’ gemeentelijke woningbedrijven zich binnenkort zullen aandienen. Uiteindelijk zijn alle tot gelding komende risico’s, direct of indirect, projectmatig of maatschappelijk, financieel te vertalen. Maar met name maatschappelijke risico’s, die ontstaan als uitvloeisel van bijvoorbeeld bovenstaande vragen, hoeven niet in euro’s vertaald te worden om aan te spreken. De zwaarste klappen zullen vallen op plekken waar negatieve antwoorden op bovenstaande vragen cumuleren, soms sluipend in de tijd, soms al snel …” Lees meer>

Bron: BNG Bank en VNG, 40e Jaargang, november/december, nummer 06, p 33

PRIMO Nederland en LINCM anagement organiseren in november vier expertbijeenkomsten over risico’s en kansen in de veranderende relatie tussen gemeenten en corporaties. Voorzitters zijn Rien Lammertink en Jan Kammeyer (Directeur Futura). Sprekers zijn onder andere Pim Vermeulen (ex-CEO BNG), Jan van der Moolen (ex-Directeur CFV), Gerard Erents (ex-Bestuursvoorzitter WSW en ex-interim bestuursvoorzitterVestia en Rochdale) en Staf Depla (wethouder Eindhoven, lid commissie-Dekker, ex-Tweede Kamer).

Informatie Strategie Nationale Veiligheid

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

“Wat is de strategie nationale veiligheid?

Met de strategie nationale veiligheid legt de overheid verschillende typen rampen of crises langs eenzelfde meetlat. Zij kijkt daarbij naar de waarschijnlijkheid dat een bepaalde crisis zich zal voordoen, hoe groot de impact van de crisis is als deze zich voordoet en wat daar aan te doen is. In andere woorden: “Wat komt er op Nederland af, hoe erg is dat en wat kunnen we daar aan doen?”. Door jaarlijks verschillende scenario’s te beoordelen op kans en effect krijgt de overheid steeds beter zicht op risico’sen kan ze gerichter bepalen waar prioriteiten gesteld moeten worden ten aanzien van de inzet van mensen en middelen. De strategie nationale veiligheid is het instrument waarmee de overheid aan risicomanagement doet.”

Download Factsheet Strategie Nationale Veiligheid

Markeringen Troonrede 2010

Helaas, je hebt niet het recht om deze inhoud te bekijken..

Lees verder

‘Lokale bestuur is hét bestuur, dé overheid’

Eén van de belangrijkste schakelpunten om tot good public governance te komen, is die tussen rijk en gemeenten. Het vorige regeerakkoord is door PRIMO Nederland samen met VNG-directeur Ralf Pans en vijftien gemeentesecretarissen kritisch besproken. Toen bleek dat een aantal zaken in dat regeerakkoord door gemeenten niet of met grote moeite gerealiseerd konden worden. Als sprekend voorbeeld gold de dienstverlening. De politieke ambitie met betrekking tot dienstverlening (gemeente als hét loket van de overheid) kon worden gesteld op laten we zeggen 100, de aanwezige capacitieit binnen gemeenten in mensen en middelen op 8! Een groot gat. Te groot. Maar ook de Nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening en de GReX-wet, de WMO en de omgevingsvergunning bleken huzarenstukjes te worden van aanpassingen van gemeentelijke structuren en processen. Ambitie te hoog? Mensen en middelen te weinig? Prioriteiten niet juist gesteld?

Goede afstemming tussen rijk en gemeenten is cruciaal en eigenlijk onontbeerlijk om de landelijk gestelde politieke doelen te kunnen halen en de risico’s van het niet halen van deze doelen te traceren en te managen. Opnieuw spreekt een bewindsvrouw, staatssecretaris Ank Bijleveld, haar gedachten uit over de taakverdeling tussen rijk en gemeente in de nabije toekomst.

Lees verder

New public policy on corporate boards

Adjusting to new public policy demands on corporate boards

Ernst & Young

Our point of view
In response to the financial crisis, policymakers around the world are actively considering corporate governance reforms to improve the effectiveness of boards of directors. Ernst & Young believes that effective boards are vital to well-governed and successful companies and strong capital markets. For this reason, boards should make the changes necessary to strengthen their governance and effectiveness, including implementing new and pending requirements.

Context
The financial crisis has highlighted the need to strengthen corporate governance, particularly but not exclusively, within the financial sector.

Lees verder

Three lessons in risk management from England

By Robert ’t Hart

“When a municipality doesn’t have an effective form of risk management, it doesn’t have an effective management.” Since this argument was first introduced in England, it has been cited in many articles. In the United Kingdom the emphasis lies on the relationship between governance and risk management. Because of the risk culture and the presence of manuals, lessons can be learned from English practice. These factors of success can inspire other European public managers in improving their risk management.

Lees verder

Risicomanagement in de praktijk bij kleine gemeenten

Implementatie hoeft geen belemmering te zijn

Bron: B&G

Auteurs: Ing. F.C.M. Janse MBA, Hoofd BNG Consultancy Services (BCS) en Drs. A.H. Schreuders , Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement.

In dit artikel wordt beschreven hoe het proces van risicomanagement eruit ziet en waarom het belangrijk is om dit bij elke gemeente toe te passen. Elke gemeente moet invulling geven aan het BBV 2004. Zo dient beleid te worden vastgesteld hoe met risico’s en risicomanagement om wordt gegaan. Tevens dient men jaarlijks een weerstandsparagraaf op te stellen in de beleidsbegroting waarin de benodigde weerstandscapaciteit wordt onderbouwd.
Door vooraf na te denken over de potentiële risico’s kan risicomanagement als waardevol instrument worden ingezet om de doelen van de beleidsprogramma’s op een efficiënte manier te bereiken. Risicomanagement is een cyclisch en dynamisch proces, gericht op het inzichtelijk en beheersbaar maken van de risico’s die de gemeente loopt. Risicomanagement bestaat als proces uit een aantal stappen, dat periodiek moet worden doorlopen.

Download Essay Risicomanagement in de praktijk bij kleine gemeenten

Amersfoort legt solide basis voor risicomanagement

Bron: B&G

Auteur: Annemieke Jutte, beleidsadviseur bij de sectie Financiën van de concernstaf, gemeente Amersfoort.

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad van Amersfoort het beleid voor risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld. Bij een door de auteur gehouden presentatie over dit onderwerp voor gemeentecontrollers van 100.000+- gemeenten, bleken velen nog te worstelen met risicomanagement en weerstandsvermogen. Dit artikel geeft antwoord op de vragen als; Hoe ziet het risicobeleid in Amersfoort er uit? Wat is er bereikt en welke uitdagingen liggen er nog?

Download Rapport Amersfoort legt solidebasis voor risicomanagement

  • 1
  • 2

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons