Tag: risicobeheersing

Praktijkvoorbeeld risico’s en kostenbeheersing

Praktijkvoorbeelden communicatie over risico’s en kostenbeheersing

Bron:  Robert ’t Hart

Steeds duidelijker wordt dat niet alle risico’s koste wat het kost beheerst dienen te worden. De overheden zijn door hun middelen beperkt, en dus vinden scherpere afwegingen plaats over risico’s en beheerskosten. Van belang om deze afwegingen goed aan de buitenwereld te communiceren. Twee praktijk voorbeelden.

Lees verder

Risicomanagement: Wat zou Arie doen?

Gemeente Amsterdam. Risicomanagement: Wat zou Arie doen?

Dit ‘verwijsboekje’ is een uitgave van het kennisnetwerk Risicomanagement van de OntwikkelingsAlliantie van de gemeente Amsterdam.

‘Risico’s managen geeft geen garantie dat gebeurtenissen met een negatief gevolg niet meer zullen optreden. Het geeft wel de zekerheid dat je er van tevoren alles aan hebt gedaan om deze te voorkomen of de effecten ervan te verminderen.’

ARIE staat voor: Amsterdams RIsicomanagement Expertisenetwerk.

Download Risicomanagement: Wat zou Arie doen?

Dialogue on Risk

Effects of Project Risk Management on Project Success

Auteur: Karel de Bakker (DeB Project & Risk)

Draagt projectrisicomanagement bij aan het succes van een project, in het bijzonder het succes van een informatietechnologie (IT) project? Deze vraag staat centraal in dit proefschrift.

Gezien de grote aandacht die er is voor de vaststelling van de positieve bijdrage van projectmanagement aan de bedrijfsvoering in het algemeen (Thomas & Mullaly, 2008), en van risicomanagement als één van de instrumenten binnen het projectmanagement in het bijzonder, is deze vraag relevant vanuit het perspectief van zowel de wetenschapper als de beroepsbeoefenaar. Weliswaar wordt in de praktijk aangenomen dat een positieve bijdrage aanwezig is voor wat betreft risicomanagement (Royal Academy of Engineering, 2004), maar duidelijke aanwijzingen over de hoogte van het effect en de wijze waarop risicomanagement bijdraagt aan projectsucces blijven veelal achterwege.

Dit proefschrift beantwoordt de vraag vanuit 3 verschillende invalshoeken; door het uitvoeren van een literatuurstudie, door middel van case studies en door middel van een experiment.

Download Dialogue on Risk

Een risicoloze samenleving bestaat niet

Interview met Algemeen directeur DCMR Jan van den Heuvel
Bron: VRR Netwerk, Het magazine van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

“Aan de A20, in het gloednieuwe onderkomen van de DCMR Milieudienst Rijnmond, interviewt VRR Netwerk algemeen directeur Jan van den Heuvel. Met uitzicht op woonwijken, veel industrie en een eindeloze stroom verkeer, spreekt deze partner in veiligheid enthousiast over een bijzondere samenwerkingscultuur in een bijzonder gebied.

Lees verder

Mondiale ISO 31000-norm ‘Risicomanagement’

Bron: NEN

“Op 15 november heeft ISO heeft een nieuwe internationale norm gepubliceerd, ISO 31000:2009 ‘Risk management – Principles and guidelines’. Tegelijkertijd is ISO Guide 73:2009 ‘Risk management – Vocabulary’ uitgebracht. Beide normen worden gepresenteerd op een introductieseminar op 8 december 2009. Voorzitter die dag is dr. ir. Michiel Boersma, tot voor kort de bestuursvoorzitter van Essent. De Nederlandse vertalingen van beide internationale publicaties verschijnen in december 2009.

NEN-ISO 31000:2009 biedt een aanpak voor effectief risicomanagement, die geschikt is voor alle typen organisaties en voor alle denkbare soorten risico’s. De ISO guide is een lijst met begrippen en definities, die de basis vormt voor communicatie over risicomanagement tussen allerlei verschillende disciplines en organisaties. Vanuit Nederland is actief bijgedragen aan de ontwikkeling van ISO 31000 en ISO Guide 73 door de NEN-normcommissie ‘Risicomanagement’. Deze staat onder voorzitterschap van de heer Ed Mallens, Secretary General van PRIMO Europe.

Lees verder

Risico’s gemeenten kredietcrisis

Robert ’t Hart
Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement

Er is door het adviesbureau, in nauwe samenspraak met gemeenten, gewerkt aan het opstellen van een lijst met mogelijke gevolgen van de kredietkrisis voor gemeenten. Een vorm van risicomanagement in zichzelf. Hoewel dit ‘work in progress’ is en de komende maanden zeker nader bijgesteld en verdiept is het overzicht door de directie vrijgegeven. De risico’s zijn gesorteerd naar verschillende beleidsterreinen.

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement

Ed Mallens

Het voor integraal risicomanagement vaak gebruikte COSO-model biedt in de praktijk te weinig handvatten om risicomanagement echt te verankeren. Om dit gat op te vullen, wordt gewerkt aan de ISO 31000-norm, die medio 2009 van kracht wordt. Biedt deze norm wel voldoende handvatten voor een daadwerkelijke verankering van integraal risicomanagement in organisaties?

Risicomanagement bij projecten

Verslag Workshop BCS/NAR “Risicomanagement bij projecten”op het 1e PRIMO Jaarcongres, 22 november 2007.

Caspar Boendermaker (BNG Consultancy Services)
Robert ‘t Hart (Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement)

Tijdens deze workshop werden de 25 deelnemers meegenomen in de statistieken van de Deense professor Bent Flyvbjerg, welke uitvoerig onderzoek heeft gedaan naar de kostenoverschrijdingen bij publiekeinvesteringsprojecten wereldwijd.

Bent Flyvbjerg concludeert dat de kosten in 90% van de gevallen systematisch onderschat zijn en gemiddeld vallen de kosten 28% hoger uit dan vooraf ingeschat. Bij railinfrastructuur-projecten is de gemiddelde overschrijding 45%, bij bruggen & tunnels 34% en bij weginfrastructuur 20%.

Dit zijn natuurlijk keiharde cijfers en men kan zich afvragen wat de oorzaken zijn en waarom er niet geleerd wordt van fouten uit het verleden.

Aan de hand van de casus “de verbreding van de A4 tussen Leiden–Burgerveen is vervolgens ingegaan om de actualiteit bij Nederlandse investeringsprojecten. Bij dit project spelen met name tijdsoverschrijdingen (ten gevolge van “luchtkwaliteit”) die ook een financiële impact hebben. Niet alleen op rijksniveau, maar ook op gemeentelijk niveau vormt de beheersing van investeringsprojecten een uitdaging.

Uit onderzoek naar de risico’s uit de top 10 van gemeenten blijkt dat 50% van de top 10 risico’s, uit de paragraaf weerstandsvermogen, te maken heeft met de gemeentelijke projecten.

Kortom ook bij de Nederlandse gemeenten speelt dezelfde problematiek,wat blijkt uit het feit dat niemand van de deelnemers kon aangeven datzijn of haar projecten in control waren. Uit de discussie kwam naar voren dat vele gemeenten problemen hebben met de samenwerking met aannemers en projectontwikkelaars vaak uitmondend in claims over en weer.

Bijna elke gemeente heeft wel een claim van de aannemer inzake stagnatiekosten als gevolg van het te laat verstrekken van vergunningen. Geconstateerd werd dat er eigenlijk geen algemene database beschikbaar is van alle claims tegen gemeenten.

Tijdens de discussie gaf de directeur van RISNET (initiatief van private sector omtrent risicomanagement in de bouwsector) aan dat vele kostenoverschrijdingen het gevolg zijn van scopewijzigingen vanuit de politiek. En inderdaad kan dit een belangrijk deel van de kostenoverschrijdingen teweeg brengen. Een heldere communicatie inzake de financiële effecten van de scopewijzigingen richting de gemeenteraad zou hier uitkomst kunnen bieden.

Aan de andere kant blijkt dat een groot gedeelte van het probleem in de gemeentelijke organisatie zelf zit. Zo zijn vaak verschillende personen/ afdelingen (budget)verantwoordelijk voor projecten en vindt overdacht op plaats op cruciale momenten. Bovendien worden risicoanalyses vaak in te laat stadium en tezamen met private partijen gedaan.  Hierbij vergeten zij dat elk contract een spel is met het onderhandelen over risico’s waarbij er altijd risico’s voor rekening voor de gemeente blijven.

Alles bij elkaar een boeiende discussie en kennisdeling, met als belangrijke conclusie dat gemeentelijke organisaties de fout ook bijzichzelf moeten zoeken en inzake risicobeheersing bij projecten en op dit vlak nog veel van elkaar kunnen leren.

Risk-based auditing

Nieuwe kansen en waardering voor de internal auditor?

Bron: Tijdschrift Controlling nr. 5

Auteur: Arne Lasance, auteur samenvatting.

In het boek Risk-based auditing doet de auteur Phil Griffith uit de doeken wat een vooral op risicobeheersing gebaseerde benadering van internal auditing inhoudt, zowel conceptueel als prakisch. Hij gaat in op de vraag hoe de internal auditor zich, samen met zijn opdrachtgevers, deze nieuwe focus op risicobeheersing kan en moet eigen maken. Hij bespreekt ook, vanuit de auditors point of view, een aantal belangrijke nieuwe wettelijke kaders. Daarnaast beschrijft hij uitgebreid een aanpak voor het plannen, marketen, uitvoeren en presenteren van risk-based auditing, en levert hij ten slotte een passende ‘tool kit’.

Beheerst beleid door risicomanagement

Leerervaringen met risicobeheer binnen de beleidsdirectie.

Bron: Overheidsmanagement

Auteur(s): Mw. Drs. M.J.M. Damen, Dhr. J.A.L. van der Laan en Dhr. Drs. W.A.J. van Loon

De roep om een transparante en strakke bedrijfsvoering neemt toe. Ook binnen de overheid wordt een goede bedrijfsvoering steeds belangrijker. Overheidsorganisatie hebben de laatste jaren te maken met ontwikkelingen die grote impact hebben op de bedrijfsvoering, zoals VBTB, de bezuiningstaakstellingen, de steeds mondiger wordende burger, complexere omgevingsfactoren en een snellere levenscyclus van beleidsproducten. Deze ontwikkelingen vragen om effectieve beheersing van het beleidsproces. Kansen moeten worden benut en risico’s tijdig onderkend en beheersbaar gemaakt.
In dit artikel worden de leerervaringen die de directie BVE heeft opgedaan bij het op een hoger niveau brengen van de beheersing van de beleidsthema’s weergegeven.
Tevens worden de begrippen ‘risicoanalyse’ en ‘risicobeheer’ uitgelegd.

Download artikel

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons