risicoanalyse

Integriteitcultuur binnen Nederlandse gemeenten

door KPMG Integrity Achtergrond Integriteit is een kernwaarde voor een goed functionerende (lokale) overheid. Integriteit zorgt voor vertrouwen bij burgers en vertrouwen is essentieel voor de legitimiteit en autoriteit van de (lokale) overheid. In de afgelopen maanden waren enkele Nederlandse gemeenten, waaronder Roermond, Lingewaard, Schiedam en Groningen, negatief in het nieuws vanwege integriteitschendingen van ambtenaren en bestuurders. Het in november 2012 […]

Global Risk Report 2014

By World Economic Forum “The Global Risks 2014 report highlights how global risks are not only interconnected but also have systemic impacts. To manage global risks effectively and build resilience to their impacts, better efforts are needed to understand, measure and foresee the evolution of interdependencies between risks, supplementing traditional risk-management tools with new concepts designed for uncertain environments. If […]

Nieuwe scenario’s tegen dreigingen nationale veiligheid

Bron: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Ministerie van Veiligheid en Justitie Persbericht: “De zorg voor een vrije en veilige samenleving is één van de belangrijkste taken van de overheid. Daarom wil het kabinet potentiële risico’s voor de nationale veiligheid zo tijdig mogelijk signaleren en aanpakken om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. Het is belangrijk dat in geval van een potentiële dreiging […]

Sneuvelbarometer Wethouders

Op basis van gegevens van de raadsperioden 1998-2002, 2002-2006 en 2006-2010 ontwikkelde Servicepuntlokaalbestuur.nl de “Sneuvelbarometer”. “De “Sneuvelbarometer” geeft antwoord op de vraag: “Hoe groot is het risico dat een wethouder valt?” Bereken het risico.

Optimaal Risicomanagement

ClassRoom Paper INSIDEAN, Institute for Knowledge-based Collaboration & Innovation Auteur: Mevr. Dr. A.S. Nagesser, MSc PhD MBA Principal Datum: Maart 2011 Visiedocument Risicomanagement is een stuk uitdagender geworden dan voorheen. Het thema heeft altijd bestaan en is goed te managen als het gaat om overzichtelijke situaties. In “steady-state” situaties volstaat traditioneel management. Hiermee wordt bedoeld dat het duidelijk is wie […]

Krimp of Niet

Advies betreffende demografische ontwikkeling Den Helder Team Deetman/Mans “In opdracht van het ministerie VROM en op verzoek van de gemeente Den Helder, heeft het Team Deetman/Mans onderzoek uitgevoerd naar de achterliggende oorzaken van negatieve demografische ontwikkelingen in Den Helder en de omliggende regio. De aanleiding voor het uitvoeren van dit onderzoek is de dreigende bevolkingskrimp en de afname van de […]

Voorlopige Risicomethode Buitendijks

Bron: Provincie Zuid-Holland (quote) Kader “Het realiseren van een functie (bestemming) in het buitendijkse gebied kan risico’s met zich meebrengen ingeval van hoogwater door getijdewerking of hoge afvoer van de rivier. Dit document beschrijft een methodiek voor het bepalen van hoogwaterrisico’s in buitendijkse gebieden van Zuid-Holland.” Aanbevelingen “In de ambtelijke voorbereiding zijn ten aanzien van de methodiek en uitwerking van […]

Risico’s en redelijkheid

Naar een nieuw beoordelingskader voor risico’s in Nederland Bron: Bron: Raad voor het Openbaar Bestuur Auteurs: Ira Helsloot, Roel Pieterman en Jaap Hanekamp, pp. 69 tm 83 Inleiding (citaat): “Ooit was het leven eenvoudig, althans in de zin dat ongevallen een daad van God waren die slachtoffers waarschijnlijk vooral aan zichzelf te danken hadden. De overheid had hier zowel vooraf […]

Overhead gewaardeerd

Verbetering van de balans tussen waarde en kosten van overhead bij organisaties in de publieke sector Bron: Universiteit Groningen, 2011 Auteur: Mark Huijben, Proefschrift Met de bezuinigingstaakstellingen bij veel overheidsorganisaties voor de boeg ligt politiek-bestuurlijk én managerial het snijden in de overhead voor de hand. Dit kan direct binnen de eigen organisatie, maar vaak wordt ook voor het het pad […]

Risk governance: over omgaan met onzekerheid en mogelijke toekomsten

Inaugurele rede In verkorte vorm uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Risk Governance aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht op vrijdag 26 oktober 2007 door dr.ir. Marjolein B.A. van Asselt “Risk Governance is ook mijn leeropdracht en dus de naam van mijn leerstoel. Afgezien van het feit dat het […]

Rapport: ‘Verloren Krediet’

Bron: Tweede Kamer Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel presenteert eerste rapport Maandag 10 mei om 12.00 uur bood de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel het eerste deel van het onderzoeksrapport aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aan. Oorzaken financiële crisis en noodzakelijke verbeteringen Het rapport gaat over de oorzaken van de crisis in het financieel stelsel en de verbeteringen […]

De kansen van het regeerakkoord

Geert Haisma, Robert ‘t Hart en Jack Kruf. Uitkomsten rondetafel georganiseerd door PRIMO Nederland in samenwerking met het Nederlands Adviesbureau voor risicomanagement “Het nieuwe regeerakkoord van risico’s naar kansen voor gemeenten”, Parkhotel Den Haag, 13 april 2007. Tijdens de rondetafel is er door een 15-tal gemeentesecretarissen, VNG-directeur Ralph Pans en VGS-voorzitter Piet Buijtels onder leiding van Yourie Albrecht openlijk gediscussieerd […]

Risico’s ICT vereisen centrale regie

Gemeenten moeten onderling meer samenwerken Jos Moerkamp, Freelance journalist Bron: B&G Oktober 2006 Uit tal van internationale onderzoeken blijkt dat ICT is omkleed met grote risico’s. Meer dan een kwart van alle ICT-projecten wordt afgeblazen, de helft tot driekwart overschrijdt de gestelde projecttermijn en eveneens zo’n vijftig procent het begrote budget. Van de projecten die de ‘eindstreep’ halen, is het […]

Leidraad Probleemanalyse Omgevingsvergunning

Bron: Logica CMG Het invoeren van de omgevingsvergunning als organisatorisch vraagstuk Het invoeren van de omgevingsvergunning1 betekent een aanpassing van de gemeentelijke dienstverlening. Er wordt met andere woorden een nieuw ‘product’ aangeboden dat andere, reeds bestaande producten gaat vervangen.. Dit betekent dat in de organisatie van deze dien- stverlening veranderingen aangebracht worden. Deze kunnen van procedurele, regel-technische, procesmatige, technische dan […]

Beheerst beleid door risicomanagement

Leerervaringen met risicobeheer binnen de beleidsdirectie. Bron: Overheidsmanagement Auteur(s): Mw. Drs. M.J.M. Damen, Dhr. J.A.L. van der Laan en Dhr. Drs. W.A.J. van Loon De roep om een transparante en strakke bedrijfsvoering neemt toe. Ook binnen de overheid wordt een goede bedrijfsvoering steeds belangrijker. Overheidsorganisatie hebben de laatste jaren te maken met ontwikkelingen die grote impact hebben op de bedrijfsvoering, […]