Tag: risicoanalyse

Taakverdeling bestuur afgerond

Taakverdeling bestuur afgerond. Nog wel op zoek naar jong bestuurlijk talent

Voorzitter Jan-Paul Woudstra (gemeentesecretaris Pijnacker-Nootdorp) is blij dat Martin van der Bijl (strateeg Regio West Brabant en voormalig wethouder van de gemeente Etten-Leur) de rol van secretaris heeft aanvaard: ‘Naast penningmeester Wouter Slob (Secretaris en algemeen directeur waterschap Zuiderzeeland) en de algemeen bestuursleden Ellen Gehner (risicoadviseur provincie Zuid-Holland) en Saskia Wiersma (voormalig gemeentesecretaris van de gemeente Zevenaar) hebben we nu de bestuurskracht om nieuwe plannen voor de toekomst verder uit te werken’.

Op zoek naar jong talent

Wel is het Jan-Paul Woudstra op zoek naar jong talent: ‘Kijkend naar de toekomst is het de wens van PRIMO Nederland om het bestuur uit te breiden met jong talent. We zoeken kandidaat bestuursleden die enthousiast zijn om een  bijdrage te leveren aan de doelstellingen van onze vereniging. Kandidaat bestuursleden krijgen bij PRIMO Nederland de kans zich verder binnen het vakgebied risicomanagement te ontwikkelen en haar/ zijn netwerk binnen de publieke sector te verbreden’, besluit Woudstra. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een kennismakingsgesprek via het email-adres: secretariaat@primo-nederland.eu.

 

Integriteitcultuur binnen Nederlandse gemeenten

door KPMG Integrity

Achtergrond
Integriteit is een kernwaarde voor een goed functionerende (lokale) overheid. Integriteit zorgt voor vertrouwen bij burgers en vertrouwen is essentieel voor de legitimiteit en autoriteit van de (lokale) overheid.

In de afgelopen maanden waren enkele Nederlandse gemeenten, waaronder Roermond, Lingewaard, Schiedam en Groningen, negatief in het nieuws vanwege integriteitschendingen van ambtenaren en bestuurders. Het in november 2012 uitgebrachte onderzoek Monitor Integriteit Openbaar Bestuur 2012 bevestigde het beeld dat integriteit binnen de Nederlandse gemeenten blijvend aandacht verdient. De belangrijkste constatering uit het onderzoek is dat de integriteitbeleving gelijk is gebleven. Uit deze monitor bleek namelijk dat ruim tien procent van de gemeenteambtenaren de werkhouding van collega’s als niet integer beschouwd. Daarmee zijn gemeenteambtenaren negatiever dan hun collega’s bij waterschappen en provincies. Hoewel binnen gemeenten de zogenaamde hard controls, zoals wetten, regels en procedures inmiddels zijn gerealiseerd, is er veel winst te behalen met de zogenaamde Soft-controls, die bepalend zijn voor een integere cultuur, binnen organisaties.

Onderzoek KPMG
In 2003 inventariseerde KPMG bij integriteitcoördinatoren uit twintig grote Nederlandse gemeenten hoe zij destijds het integriteitbeleid hadden vormgegeven en wat de verwachte ontwikkelingen waren. De verwachting was destijds dat het opstellen en uitvaardigen van nog meer regels en wetten (hard controls) niet zou leiden tot een verbetering van de integriteit binnen gemeenten. De winst zat volgens de coördinatoren vooral in het stimuleren van de cultuur binnen gemeenten. Nu, tien jaar later, onderzochten we de beleving van de integriteitcultuur binnen Nederlandse gemeenten. In totaal hebben tachtig respondenten, waaronder burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, afdelingsdirecteuren en integriteitcoördinatoren meegedaan aan het onderzoek. De deelnemers kregen een digitale vragenlijst voorgelegd met daarin verschillende stellingen over de integriteitcultuur binnen de eigen organisatie.

Opzet rapport
In dit rapport geven wij u een beeld van onze visie op hoe organisaties kunnen sturen op gewenst gedrag door middel van Soft-controls. Daarna beschrijven we de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek en doen we een aantal aanbevelingen waarmee de integriteitcultuur binnen Nederlandse gemeenten kan worden versterkt. De uitkomsten van alle vragen en stellingen vindt u terug in de bijlage.

Lees meer >

Global Risk Report 2014

By World Economic Forum

“The Global Risks 2014 report highlights how global risks are not only interconnected but also have systemic impacts. To manage global risks effectively and build resilience to their impacts, better efforts are needed to understand, measure and foresee the evolution of interdependencies between risks, supplementing traditional risk-management tools with new concepts designed for uncertain environments. If global risks are not effectively addressed, their social, economic and political fallouts could be far-reaching, as exemplified by the continuing impacts of the financial crisis of 2007-2008.

The systemic nature of our most significant risks calls for procedures and institutions that are globally coordinated yet locally flexible. As international systems of finance, supply chains, health, energy, the Internet and the environment become more complex and interdependent, their level of resilience determines whether they become bulwarks of global stability or amplifiers of cascading shocks. Strengthening resilience requires overcoming collective action challenges through international cooperation among business, government and civil society.” Read more >

Nieuwe scenario’s tegen dreigingen nationale veiligheid

Bron: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Ministerie van Veiligheid en Justitie

Persbericht:

“De zorg voor een vrije en veilige samenleving is één van de belangrijkste taken van de overheid. Daarom wil het kabinet potentiële risico’s voor de nationale veiligheid zo tijdig mogelijk signaleren en aanpakken om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. Het is belangrijk dat in geval van een potentiële dreiging er voldoende capaciteit beschikbaar is om de nationale veiligheid te beschermen.

Naast de reeds bestaande scenario’s heeft het kabinet vier aanvullende scenario’s uitgewerkt die een potentiele dreiging vormen tegen de nationale veiligheid. Het gaat daarbij om de risico’s van acties door gewelddadige eenlingen, de impact van cyberhacktivisme, het risico op grootschalige onlusten of de problematiek van de wapenbeheersing door falende staten. Dat staat in de voortgangsbrief Nationale Veiligheid en Bevindingenrapportage Strategie Nationale Veiligheid 2012, waarmee de ministerraad op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft ingestemd.

De Strategie Nationale Veiligheid biedt inzicht in de potentiele risico’s die op Nederland afkomen en de maatregelen die kunnen worden genomen om die risico’s tegen te gaan. Het instrument hiervoor is de Nationale Risicobeoordeling, waarbij risicoanalyses de grondslag vormen voor een capaciteitenanalyse. De strategie wordt sinds 2008 door het kabinet gehanteerd.” Lees meer >

 

Krimp of Niet

Advies betreffende demografische ontwikkeling Den Helder Team Deetman/Mans

“In opdracht van het ministerie VROM en op verzoek van de gemeente Den Helder, heeft het Team Deetman/Mans onderzoek uitgevoerd naar de achterliggende oorzaken van negatieve demografische ontwikkelingen in Den Helder en de omliggende regio.

De aanleiding voor het uitvoeren van dit onderzoek is de dreigende bevolkingskrimp en de afname van de werkgelegenheid in Den Helder. Vraagstukken rondom bevolkingsdaling vragen een gebiedsgerichte aanpak en de nodige bestuurskracht. Er zijn vragen over de bestuurskracht van de stad en de regio. De praktijk van regionale samenwerking is weerbarstig.

Lees verder

Voorlopige Risicomethode Buitendijks

Bron: Provincie Zuid-Holland (quote)

Kader
“Het realiseren van een functie (bestemming) in het buitendijkse gebied kan risico’s met zich meebrengen ingeval van hoogwater door getijdewerking of hoge afvoer van de rivier. Dit document beschrijft een methodiek voor het bepalen van hoogwaterrisico’s in buitendijkse gebieden van Zuid-Holland.”

Aanbevelingen
“In de ambtelijke voorbereiding zijn ten aanzien van de methodiek en uitwerking van de voorbeelden de volgende aanbevelingen geformuleerd:

Lees verder

Risk governance

Risk governance: over omgaan met onzekerheid en mogelijke toekomsten

Inaugurele rede
In verkorte vorm uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Risk Governance aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht
op vrijdag 26 oktober 2007 door dr.ir. Marjolein B.A. van Asselt

“Risk Governance is ook mijn leeropdracht en dus de naam van mijn leerstoel. Afgezien van het feit dat het gebruik van Engelstalige woorden in het Nederlands typerend is voor mijn generatie en het ook erg aansluit bij de internationaliseringsambities van de Nederlandse universiteiten om een onderzoeksveld in het Engels aan te duiden, zat ik ook met een vertaalprobleem.

Lees verder

Rapport: ‘Verloren Krediet’

Bron: Tweede Kamer

Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel presenteert eerste rapport
Maandag 10 mei om 12.00 uur bood de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel het eerste deel van het onderzoeksrapport aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aan.

Oorzaken financiële crisis en noodzakelijke verbeteringen
Het rapport gaat over de oorzaken van de crisis in het financieel stelsel en de verbeteringen die daarin nodig zijn. In het rapport komen ook de openbare gesprekken aan bod die de commissie in januari en februari 2010 hield. In de Enquêtezaal sprak de commissie toen met verschillende betrokkenen, zoals bankiers, (oud-)bewindslieden en de toezichthouders, de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

Lees verder

  • 1
  • 2

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons