Tag: rapport

Nieuwe scenario’s tegen dreigingen nationale veiligheid

Bron: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Ministerie van Veiligheid en Justitie

Persbericht:

“De zorg voor een vrije en veilige samenleving is één van de belangrijkste taken van de overheid. Daarom wil het kabinet potentiële risico’s voor de nationale veiligheid zo tijdig mogelijk signaleren en aanpakken om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. Het is belangrijk dat in geval van een potentiële dreiging er voldoende capaciteit beschikbaar is om de nationale veiligheid te beschermen.

Naast de reeds bestaande scenario’s heeft het kabinet vier aanvullende scenario’s uitgewerkt die een potentiele dreiging vormen tegen de nationale veiligheid. Het gaat daarbij om de risico’s van acties door gewelddadige eenlingen, de impact van cyberhacktivisme, het risico op grootschalige onlusten of de problematiek van de wapenbeheersing door falende staten. Dat staat in de voortgangsbrief Nationale Veiligheid en Bevindingenrapportage Strategie Nationale Veiligheid 2012, waarmee de ministerraad op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft ingestemd.

De Strategie Nationale Veiligheid biedt inzicht in de potentiele risico’s die op Nederland afkomen en de maatregelen die kunnen worden genomen om die risico’s tegen te gaan. Het instrument hiervoor is de Nationale Risicobeoordeling, waarbij risicoanalyses de grondslag vormen voor een capaciteitenanalyse. De strategie wordt sinds 2008 door het kabinet gehanteerd.” Lees meer >

 

Risicomanagement in tijden van crisis (en voor en na)

Bron: Koninklijk NIVRA Amsterdam, PricewaterhouseCoopers Amsterdam, Nyenrode Breukelen, Rijksuniversiteit Groningen

Voor u ligt een rapport dat een poging doet licht te laten schijnen op het fenomeen risicomanagement tegen de achtergrond van de huidige economische crisis. Deze crisis vind zijn oorsprong in de schandalen die zich vanaf 2007 manifesteerden in de financiële sector en die in zijn aard en omvang geen precedenten kent. Sommigen beweren dat risicomanagement een bijdrage heeft geleverd, niet aan het inperken van de gevolgen van de crisis maar juist mede aan de basis ervan heeft gestaan.

Lees verder

Regie digitale dienstverlening

Brief aan de Tweede Kamer met eindrapport Gateway NUP

Bron: Tweede Kamer

”Het ministerie heeft gevraagd de volgende probleemstelling te onderzoeken tijdens de Gateway-review: is de regie op het NUP op dit moment voldoende effectief ingericht om de realisatie van het NUP te borgen en hoe moet in de regie van de e-overheid met de verandering in accent naar verplicht gebruik na 2010 rekening gehouden worden?

Hierbij bied ik u het eindrapport van de Gateway NUP aan waarin de sturing op het NUP is beoordeeld. In de Bestuurlijke Regiegroep van 25 maart wil ik samen met de mede overheden, de medeondertekenaars van het NUP, tot een gedragen BZK reactie komen. Daarna uiterlijk 1 april zal ik de reactie naar de Tweede Kamer sturen.”

Download Rapportage NUP Gateway

Rapport: ‘Verloren Krediet’

Bron: Tweede Kamer

Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel presenteert eerste rapport
Maandag 10 mei om 12.00 uur bood de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel het eerste deel van het onderzoeksrapport aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aan.

Oorzaken financiële crisis en noodzakelijke verbeteringen
Het rapport gaat over de oorzaken van de crisis in het financieel stelsel en de verbeteringen die daarin nodig zijn. In het rapport komen ook de openbare gesprekken aan bod die de commissie in januari en februari 2010 hield. In de Enquêtezaal sprak de commissie toen met verschillende betrokkenen, zoals bankiers, (oud-)bewindslieden en de toezichthouders, de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

Lees verder

Het informeren van de burger over ongevalsrisico’s

Een kwestie van Gezond Boeren Verstand?
Een onderzoek in Twentse gemeenten naar variabelen die van invloed zijn op de juridische conformiteit bij het communiceren met, en informeren van burgers over de risico’s op rampen en zware ongevallen.

J.P. Meerenburgh, student deeltijdopleiding Bestuurskunde aan de Universiteit Twente (2002-2005)
Bron: Hulpverleningsdienst Regio Twente, augustus 2005

Samenvatting
Onze samenleving kent een breed scala aan risico’s. Bij een risicovolle situatie, zoals bedoeld in dit onderzoek, gaat het om de voorstelbare rampen of zware ongevallen die grote (fysieke) schade berokkenen aan de gezondheid van mens en dier, aan het milieu en die grote materiele/ financiële schade kunnen veroorzaken. Al geruime tijd rust er een wettelijke verplichting bij gemeenten om de inwoners te informeren over de risico’s die zich in hun leefomgeving kunnen voordoen. Ook dienen gemeenten bij plannen over die risico’s met burgers te communiceren. Het blijkt in de praktijk dat gemeenten verschillend omgaan met deze verplichtingen. Dit kan leiden tot onwenselijke situaties.

Lees verder

Greep op risico’s

Iedere organisatie loopt risico’s. Het is de kunst die te onderkennen en te beheersen. En dat is precies het doel van de mededeling over de bedrijfsvoering.

In de begroting 2004 is door het College van de gemeente Rotterdam de volgende passage opgenomen met betrekking tot een Mededeling over de Bedrijfsvoering (MOB):
‘In 2004 zal door ons College ook verder worden gewerkt aan de realisatie van dienstgewijze bedrijfsvoeringsmedelingen. Alle takken van dienst moeten in 2006 een bedrijfsvoeringsmededeling kunnen afleggen. Zo’n mededeling betreft een verklaring over de beheersing van de operationele en bedrijfsmatige risico’s binnen de gemeentelijke organisaties. In 2004 zal een definitief plan van aanpak zijn opgesteld. Er wordt ernaar gestreefd om al in 2004 een aantal diensten, in de vorm van een pilot, een mededeling omtrent de bedrijfsvoering te laten afgeven.’

Download artikel

Download rapport

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons