publieke sturing

Samenwerking gemeenten bedreigt lokale democratie

Landelijke enquete onder raadsleden  Bron: Raadslid.nu “DEN HAAG, 13 JANUARI 2014 – Het toenemend aantal gemeenschappelijke regelingen vormt een bedreiging voor de lokale democratie, vindt 7 op de 10 raadsleden. Voor 4 op de 10 raadsleden wordt door regionale samenwerking de gemeenteraad minder belangrijk. De gemeenteraad, volgens de wet het hoogste bestuursorgaan, is voor 3 op de 10 raadsleden niet […]

Global Risk Report 2014

By World Economic Forum “The Global Risks 2014 report highlights how global risks are not only interconnected but also have systemic impacts. To manage global risks effectively and build resilience to their impacts, better efforts are needed to understand, measure and foresee the evolution of interdependencies between risks, supplementing traditional risk-management tools with new concepts designed for uncertain environments. If […]

Eindrapportage beoordeling transitiearrangementen

De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd is een onafhankelijke commissie door de Rijksoverheid, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Inter Provinciaal Overleg om de voortgang van de decentralisaties van alle jeugdhulp naar gemeenten te volgen. Managementsamenvatting (p3) “De TSJ heeft ingestemd met het verzoek van de bestuurspartners (Rijk, VNG en IPO) om de RTA’s voor het realiseren van zorgcontinuïteit, continuïteit van zorginfrastructuur […]

Nederlandse overheid kan de wereld niet managen

Door Robert ‘t Hart Afgelopen 12 november was ik bij de uitreiking van het advies van de  Raad voor het openbaar bestuur (Rob)  “Belichaming van de kundige overheid“.   Een lastige titel,  maar simpel gezegd gaat dit advies over hoe bestuurders keuzes over risico’s maken, hoe ze hier en over incidenten communiceren.  Een paar opvallende uitspraken uit  dit prima adviesrapport wil ik […]

Onderzoek “What if” over crisismanagement en meerlaagsveiligheid ziet belangrijke rol voor Deltaprogramma

Bron: Deltacommissaris Deze week verscheen het onderzoek “What if…?” over crisismanagement en meerlaagsveiligheid. Het onderzoek is uitgevoerd door Dykstra International Emergency Management (DIEM) als een korte strategische verkenning op basis van internationaal ontwikkeld gedachtegoed. Opdrachtgever was het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Eén van de aanbevelingen is dat er een belangrijke rol is weggelegd voor het Deltaprogramma. Met vertegenwoordigers uit […]

Risicocultuur en foutencultuur

Bron: Robert ‘t Hart Foutencultuur Een verantwoordelijke en risicoalerte cultuur verkrijgen. Dat is voor veel organisaties de drijfveer om te starten met risicomanagement. Toch blijkt dit in de praktijk een grote uitdaging. Want de bestaande foutencultuur van de organisatie wordt vaak gezien als een ‘doos van Pandora’. Er bestaat grote angst die open te maken. Wat is dat eigenlijk: een foutencultuur?  […]

Informatie Strategie Nationale Veiligheid

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties “Wat is de strategie nationale veiligheid? Met de strategie nationale veiligheid legt de overheid verschillende typen rampen of crises langs eenzelfde meetlat. Zij kijkt daarbij naar de waarschijnlijkheid dat een bepaalde crisis zich zal voordoen, hoe groot de impact van de crisis is als deze zich voordoet en wat daar aan te doen […]

Werken met scenario’s, risicobeoordeling en capaciteiten in de Strategie Nationale Veiligheid

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties “Voor u ligt de herziene leidraad methode van de strategie nationale veiligheid. Doel van de leidraad is: • het beschrijven van de gebruikte methode van scenario-ontwikkeling, nationale risicobeoordeling en capaciteitenanalyse; • het vastleggen en motiveren van gemaakte keuzes; • het bieden van een handleiding voor mensen die met de strategie nationale veiligheid werken. […]

Reflexen of reflectie?

Een onderzoek naar de omvang van de risico-regelreflex Auteur: Remco Roos De respondenten laten een genuanceerd beeld van de risico-regelreflex zien. Op de brand in het vertrekcentrum in Ter Apel na, worden in alle Kamervragen maatregelen geëist. In zes gevallen zegt de bewindspersoon maatregelen toe en in alle zes gevallen worden uiteindelijk ambtelijk maatregelen voorbereid en uitgevoerd. Bij negen incidenten […]

Grip op Samenwerking

PRIMO Nederland organiseert samen met de Bestuursacademie Nederland een Rondetafelbijeenkomst als onderdeel van het Congres ”Grip op Samenwerking op 17 november 2011 te Utrecht. Deze rondetafel met als titel “Risico’s bij Bestuurlijke Samenwerking” is bedoeld voor bestuurders van gemeenten en provincies. Onder leiding van prof.dr. Peter B. Boorsma (em.) Hoogleraar Universiteit Twente zullen drs. René L.P.J. Hooijdonk CMC (vennoot van […]

Krimp of Niet

Advies betreffende demografische ontwikkeling Den Helder Team Deetman/Mans “In opdracht van het ministerie VROM en op verzoek van de gemeente Den Helder, heeft het Team Deetman/Mans onderzoek uitgevoerd naar de achterliggende oorzaken van negatieve demografische ontwikkelingen in Den Helder en de omliggende regio. De aanleiding voor het uitvoeren van dit onderzoek is de dreigende bevolkingskrimp en de afname van de […]

Geloofwaardigheid in politiek en bestuur

Het samenspel van maatschappelijke waarden en democratische besluitvorming Geloofwaardigheid van politiek en bestuur legt voor Tilburgse School voor Politiek en Bestuur de basis voor een compleet onderzoeksprogramma de komende vijf jaren. ‘Vele onderwerpen domineren het publieke debat die begrepen kunnen worden als vragen naar geloofwaardigheid: de positie van de rechterlijke macht, het optreden van de politie, de publieke verantwoordelijkheid van […]

2e leergang Master Risicomanagement

Bron: Universiteit Twente Het is voor het succes van de professional in risicomanagement essentieel om het brede vakgebied te kunnen overzien. Dit geldt voor adviseurs in risicomanagement, voor elke lijnmanager alsook voor risicomanagers en risicocoördinatoren in de organisatie. Zij zijn nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van integraal beleid en strategieën voor risicomanagement -– zowel bij overheidsorganisaties als bij […]

Kustprovincies willen onderzoek olierisico’s

Bron: Noordzee Commissie Recent legde de Noordzee Commissie in haar Algemene Vergadering een verklaring af inzake de preventie van olielozingen in de Noordzee regio: “De Algemene Vergadering van de Noordzee Commissie, gehouden in Stavanger (Noorwegen) op 18 juni 2010, uitgedrukt in hun reële zorgen ten aanzien van de olie-ramp in de Golf van Mexico. De Algemene Vergadering dringt er bij […]

‘Lokale bestuur is hét bestuur, dé overheid’

Eén van de belangrijkste schakelpunten om tot good public governance te komen, is die tussen rijk en gemeenten. Het vorige regeerakkoord is door PRIMO Nederland samen met VNG-directeur Ralf Pans en vijftien gemeentesecretarissen kritisch besproken. Toen bleek dat een aantal zaken in dat regeerakkoord door gemeenten niet of met grote moeite gerealiseerd konden worden. Als sprekend voorbeeld gold de dienstverlening. […]

Risicomanagement als ondersteuning bij komende bezuinigingen

Bundeling van kennis gewenst Rondetafel PRIMO Nederland/RISNET Noordwijk, 27 mei 2010 Risicomanagement is vooral op financiën gericht en veel minder op communicatie, veiligheid, milieu en imago. Hier is nog een wereld te winnen. Er is veel kennis aanwezig. De spelers, publiek en privaat, moeten elkaar meer opzoeken, samenwerken en inspireren. Risicomanagement kan bovendien een belangrijke rol spelen bij de grote […]

Voorbij de crisis

Bron: Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) Dinsdag 25 mei ontvingen Ralph Pans (VNG) en Roel Bekker (Vernieuwing Rijksdienst) uit handen van de redacteuren Rien Fraanje en Jos van der Knaap het eerste exemplaar van de bundel ‘Voorbij de crisis. Een nieuwe tijd vereist een andere overheid’. In een eerste reactie onderstreepten beide ontvangers het uitgangspunt van de bundel; dat het momentum […]

Dag van het risico

Bron: Overheid voor de toekomst Directeur Eric Frank van PRIMO Nederland participeert in werkconferentie te Den Haag “Thema en doel De Dag van het Risico is een inspirerende werkconferentie over de vraag: kunnen de overheid en de samenleving gezonder omgaan met risico’s en incidenten? In het bijzonder gaat het om risico’s op het brede vlak van de fysieke veiligheid: van […]

Rapport: ‘Verloren Krediet’

Bron: Tweede Kamer Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel presenteert eerste rapport Maandag 10 mei om 12.00 uur bood de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel het eerste deel van het onderzoeksrapport aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aan. Oorzaken financiële crisis en noodzakelijke verbeteringen Het rapport gaat over de oorzaken van de crisis in het financieel stelsel en de verbeteringen […]

WMO en het managen van risico’s

Jan-Willem Boissevain, Logica en Jack Kruf, gemeente Roosendaal Oorspronkelijke publicatie: 29 april 2007, Rotterdam Per 1 januari 2007 is de WMO van start gegaan. Iedereen bereidde zich voor op woedende burgers, enorme wachtlijsten en stapels bezwaarschriften. Maar niets van dat alles. Toch zijn de risico’s reëel. Misschien niet op korte termijn, maar op lange termijn neemt de vraag naar middelen […]

Gemeenten gaan recessie pas voelen in 2011

Bron: Peter Teunisse, PricewaterhouseCoopers In tegenstelling tot de private sector zullen gemeenten pas in 2011 echt de gevolgen van de recessie gaan voelen, zo blijkt uit onderzoek onder 200 gemeenten in 21 landen, waaronder 15 Nederlandse gemeenten. De onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd in het rapport ‘Seizing the day’. Het rapport stelt dat gemeenten de crisis aan moeten grijpen om hun dienstverleningsmodel […]

De kansen van het regeerakkoord

Geert Haisma, Robert ‘t Hart en Jack Kruf. Uitkomsten rondetafel georganiseerd door PRIMO Nederland in samenwerking met het Nederlands Adviesbureau voor risicomanagement “Het nieuwe regeerakkoord van risico’s naar kansen voor gemeenten”, Parkhotel Den Haag, 13 april 2007. Tijdens de rondetafel is er door een 15-tal gemeentesecretarissen, VNG-directeur Ralph Pans en VGS-voorzitter Piet Buijtels onder leiding van Yourie Albrecht openlijk gediscussieerd […]

Adjusting to new public policy demands on corporate boards

Ernst & Young Our point of view In response to the financial crisis, policymakers around the world are actively considering corporate governance reforms to improve the effectiveness of boards of directors. Ernst & Young believes that effective boards are vital to well-governed and successful companies and strong capital markets. For this reason, boards should make the changes necessary to strengthen […]

De provincie en de kredietkrisis

Bron: Provincie Noord-Holland Provinciale Staten hebben naar aanleiding van de financiële crisis een Provinciale Onderzoekscommissie (POC) ingesteld, die in juni 2009 gerapporteerd heeft over haar bevindingen. Naar aanleiding van deze rapportage heeft onder andere de portefeuillehouder financiën zijn portefeuille ter beschikking gesteld. Onder meer naar aanleiding van de rapportage van de POC zijn maatregelen getroffen om de gevolgen van de […]

De nieuwe collegeprogramma’s en de crisis

Maatregelen, risico’s en risicomanagement De kenniskring risicomanagement is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met diverse gemeenten, provincies en kennisinstellingen. Alle gemeenten staan voor de uitdaging om in de nieuwe collegeperiode fors te bezuinigen. Hoe groot de noodzakelijke bezuinigingen uitpakken weet nog niemand, maar vast staat wel dat de kaasschaafmethode niet meer zal werken.

Risk and uncertainty

Part of the lecture “Truth, authority and policy in the twenty-first century” by Lisa Anderson (source The Thinking State, WRR Lecture 2007) “Considerable behavioral research suggests that the further away in both space and time a prospective risk seems to be, the less likely we are to take action to address or mitigate the risk itself. As Elke Weber puts it, “Personal […]

Vertrouwen sleutelwoord voor transparante overheid

Congres Good Public Governance Jan Klaassens, Redactie B&G Bron: B&G Magazine Oktober 2006 Op 5 oktober organiseerde de BNG het congres Good Public Governance. Onder leiding van bestuursvoorzitter Pim Vermeulen werd van gedachten gewisseld over de manier waarop de diverse overheidslagen het onderling wantrouwen kunnen verminderen en het vertrouwen van de burgers kunnen herwinnen. Biedt governance de sleutel om als […]