Tag: projectmanagement

Dialogue on Risk

Effects of Project Risk Management on Project Success

Auteur: Karel de Bakker (DeB Project & Risk)

Draagt projectrisicomanagement bij aan het succes van een project, in het bijzonder het succes van een informatietechnologie (IT) project? Deze vraag staat centraal in dit proefschrift.

Gezien de grote aandacht die er is voor de vaststelling van de positieve bijdrage van projectmanagement aan de bedrijfsvoering in het algemeen (Thomas & Mullaly, 2008), en van risicomanagement als één van de instrumenten binnen het projectmanagement in het bijzonder, is deze vraag relevant vanuit het perspectief van zowel de wetenschapper als de beroepsbeoefenaar. Weliswaar wordt in de praktijk aangenomen dat een positieve bijdrage aanwezig is voor wat betreft risicomanagement (Royal Academy of Engineering, 2004), maar duidelijke aanwijzingen over de hoogte van het effect en de wijze waarop risicomanagement bijdraagt aan projectsucces blijven veelal achterwege.

Dit proefschrift beantwoordt de vraag vanuit 3 verschillende invalshoeken; door het uitvoeren van een literatuurstudie, door middel van case studies en door middel van een experiment.

Download Dialogue on Risk

Borging risicomanagement ontbreekt

Bron: Krant van Flevoland, Rekenkamer Lelystad

“Uit een onderzoek van de rekenkamer Lelystad blijkt, dat bij risicobeheersing bij grote projecten een consistente en gestandaardiseerde vorm van risicomanagement bij de uitvoering ontbreekt. De risicobeheersing van grondexploitatieprojecten wordt overigens wel op een systematische wijze benaderd. De kanttekeningen van de rekenkamer gaat over de twintig procent van de projecten die niet zijn gerelateerd aan grondexploitatie.

De gemeente Lelystad kent nogal wat grote complexe projecten, zoals de ontwikkeling van de Bataviahaven of de renovatie van het stadhuis. Het uitvoeren van grote, complexe projecten gaat gepaard met het nemen van risico’s. Juist om te voorkomen dat zich incidenten voordoen zoals bij de Noord- Zuidlijn in Amsterdam, vindt het gemeentebestuur het wenselijk om de risicobeheersing optimaal vorm te geven.” Lees meer >

Risicomanagement bij projecten

Verslag Workshop BCS/NAR “Risicomanagement bij projecten”op het 1e PRIMO Jaarcongres, 22 november 2007.

Caspar Boendermaker (BNG Consultancy Services)
Robert ‘t Hart (Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement)

Tijdens deze workshop werden de 25 deelnemers meegenomen in de statistieken van de Deense professor Bent Flyvbjerg, welke uitvoerig onderzoek heeft gedaan naar de kostenoverschrijdingen bij publiekeinvesteringsprojecten wereldwijd.

Bent Flyvbjerg concludeert dat de kosten in 90% van de gevallen systematisch onderschat zijn en gemiddeld vallen de kosten 28% hoger uit dan vooraf ingeschat. Bij railinfrastructuur-projecten is de gemiddelde overschrijding 45%, bij bruggen & tunnels 34% en bij weginfrastructuur 20%.

Dit zijn natuurlijk keiharde cijfers en men kan zich afvragen wat de oorzaken zijn en waarom er niet geleerd wordt van fouten uit het verleden.

Aan de hand van de casus “de verbreding van de A4 tussen Leiden–Burgerveen is vervolgens ingegaan om de actualiteit bij Nederlandse investeringsprojecten. Bij dit project spelen met name tijdsoverschrijdingen (ten gevolge van “luchtkwaliteit”) die ook een financiële impact hebben. Niet alleen op rijksniveau, maar ook op gemeentelijk niveau vormt de beheersing van investeringsprojecten een uitdaging.

Uit onderzoek naar de risico’s uit de top 10 van gemeenten blijkt dat 50% van de top 10 risico’s, uit de paragraaf weerstandsvermogen, te maken heeft met de gemeentelijke projecten.

Kortom ook bij de Nederlandse gemeenten speelt dezelfde problematiek,wat blijkt uit het feit dat niemand van de deelnemers kon aangeven datzijn of haar projecten in control waren. Uit de discussie kwam naar voren dat vele gemeenten problemen hebben met de samenwerking met aannemers en projectontwikkelaars vaak uitmondend in claims over en weer.

Bijna elke gemeente heeft wel een claim van de aannemer inzake stagnatiekosten als gevolg van het te laat verstrekken van vergunningen. Geconstateerd werd dat er eigenlijk geen algemene database beschikbaar is van alle claims tegen gemeenten.

Tijdens de discussie gaf de directeur van RISNET (initiatief van private sector omtrent risicomanagement in de bouwsector) aan dat vele kostenoverschrijdingen het gevolg zijn van scopewijzigingen vanuit de politiek. En inderdaad kan dit een belangrijk deel van de kostenoverschrijdingen teweeg brengen. Een heldere communicatie inzake de financiële effecten van de scopewijzigingen richting de gemeenteraad zou hier uitkomst kunnen bieden.

Aan de andere kant blijkt dat een groot gedeelte van het probleem in de gemeentelijke organisatie zelf zit. Zo zijn vaak verschillende personen/ afdelingen (budget)verantwoordelijk voor projecten en vindt overdacht op plaats op cruciale momenten. Bovendien worden risicoanalyses vaak in te laat stadium en tezamen met private partijen gedaan.  Hierbij vergeten zij dat elk contract een spel is met het onderhandelen over risico’s waarbij er altijd risico’s voor rekening voor de gemeente blijven.

Alles bij elkaar een boeiende discussie en kennisdeling, met als belangrijke conclusie dat gemeentelijke organisaties de fout ook bijzichzelf moeten zoeken en inzake risicobeheersing bij projecten en op dit vlak nog veel van elkaar kunnen leren.

Kansrijk risicomanagement in projecten

Praktische leidraad voor het managen van risico’s en kansen in projecten.

Bron: Boek

Auteurs: Ten Gevers, directeur van het advies- en trainingsbureau NIMO
Wil Hendrickx, senior trainer/adviseur bij het NIMO-Project Management Instituut.

Waarom hebben we die risico’s niet eerder op hun waarde geschat? Hoe kunnen we ze de volgende keer beheersen zodat zij ons project niet overheersen? Dit boek geeft een antwoord op deze vragen en is bedoeld om risicomanagement toegankelijk te maken voor toepassingen in dagelijkse projecten. Dit boek beschrijft de stappen die u bij risicomanagement kunt zetten, checklists die u erbij kunnen gebruiken en modellen voor de toepassing. De systematische aanpak die deze gids u biedt, kunt u aanpassen aan de omstandigheden in uw situatie. Daarnaast krijgt u antwoord op vragen als:
– Hoe zet je projectrisico’s om in projectkansen?
– Op welke manier kun je het risicomanagement van een project inrichten?
– Op welke wijze bepaal je het risicoprofiel?
– Welke maatregelen kun je nemen?
– Welke technieken kun je gebruiken?
– Hoe bewaak je de voortgang?
– Hoe gaan mensen en organisatie om met risicomanagement?

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons