overheid

De overheid: terugtreden, loslaten én leiden?

Door Jack P. Kruf De shift Het zou zo maar kunnen dat ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 de partijprogramma’s van de politieke partijen zullen inspelen op de op handen zijnde decentralisaties. Programma’s, waarin lokale politici stelling zouden kunnen nemen hoe de  overheid verder zal terugtreden, nu toch echt moet gaan loslaten of juist zou moeten leiden in de opgaven […]

Niet alle risico’s klimaatverandering afgedekt

Kosten lopen op bij uitstel van maatregelen, aandacht van nieuw kabinet gewenst Bron: Algemene Rekenkamer Nederland is mogelijk onvoldoende voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. Het Deltaprogramma beschermt ons land tegen het risico van overstromingen, maar voor andere klimaatrisico’s – bijvoorbeeld voor de volksgezondheid, de natuur en de energievoorziening – heeft het Rijk geen of maar beperkt beleid, en ontbreekt […]

Risico’s gemeenten kredietcrisis

Robert ‘t Hart Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement Er is door het adviesbureau, in nauwe samenspraak met gemeenten, gewerkt aan het opstellen van een lijst met mogelijke gevolgen van de kredietkrisis voor gemeenten. Een vorm van risicomanagement in zichzelf. Hoewel dit ‘work in progress’ is en de komende maanden zeker nader bijgesteld en verdiept is het overzicht door de directie vrijgegeven. […]

Handreiking Weerstandsvermogen voor Raadsleden, Ministerie van Binnenlandse Zaken

Weerstandsvermogen te complex voor gemeenteraadsleden en dus vooral voor het college? Neen, de gemeenteraad bepaalt het risicoprofiel van een gemeente en dus de hoogte van de buffer! Van gemeenten wordt beheersmatig veel gevraagd. Voorbeelden hiervan zijn de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het financiële kader is daarin niet onbelangrijk. Risico’s en risicomanagement staan dan […]

Risicostelsel geen panacee voor het falen van bestuurders, Robert ‘t Hart

Als directeur van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) erger ik mij mateloos aan het misbruik van de term risicomanagement. Bestuurders excuseren zich (als ze dat al doen) voor hun falen door te wijzen op falende risicomanagementsystemen of op een andere inschatting van risico’s. Een zeer zwak excuus om het falen van het management zelf te verbergen. Er zijn meerdere […]

De gemeentesecretaris en veiligheid(sregio)

Op initiatief van PRIMO Nederland organiseerde WagenaarHoes Organisatieadvies op haar kantoor in Driebergen een discussie tussen een aantal gemeentesecretarissen over het fenomeen van de veiligheidsregio. Veiligheid is een thema dat alle gemeenten bezig houdt en daarmee raakt aan het werk van alle gemeentesecretarissen. Veiligheidsmanagement moet tot het standaardpakket van de gemeentesecretaris behoren. Hij dient te beschikken over de basale kennis […]

De kunst van het loslaten

Risicomanagement als middel om bureaucratie en regeldruk te verlagen Bron: overheidsmanagement Auteur: Drs. M.T.W. van Zwieten. In dit artikel wordt allereerst ingegaan op de ontwikkelingen op het gebied van interne beheersing. Deze ontwikkelingen hebben ertoe bijgedragen dat risicomanagement steeds meer in de aandacht kwam, ook bij de overheid. Vervolgens wordt gekeken in hoeverre risicomanagement binnen de overheid daadwerkelijk in praktijk […]