Tag: boek

Flood Risk Management

Bron: Deltares

Er is een nieuw Deltares-boekje uit: Flood Risk Management. Een groot deel van de wereldbevolking leeft in gebieden die gevoelig zijn voor overstromingen. Door de klimaatverandering neemt de kans op deze extreme situaties toe. Ook de gevolgen van een overstroming door de toename van het aantal mensen en de economische activiteiten in deze gebieden worden groter. In het boekje vind u meer informatie over de Deltares-expertise op het gebied van Flood Risk Management.

Download (Engelstalig): Flood Risk Management

Voorbij de crisis

Bron: Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS)

Dinsdag 25 mei ontvingen Ralph Pans (VNG) en Roel Bekker (Vernieuwing Rijksdienst) uit handen van de redacteuren Rien Fraanje en Jos van der Knaap het eerste exemplaar van de bundel ‘Voorbij de crisis. Een nieuwe tijd vereist een andere overheid’.

In een eerste reactie onderstreepten beide ontvangers het uitgangspunt van de bundel; dat het momentum van de crisis te gebruiken is om een vernieuwing van de overheid te bewerkstelligen. Het brede perspectief van de bundel, en het lef in de diverse essays om over schuttingen heen te kijken werden geprezen. Pans gaf aan dat structurele aanpassingen echter wat hem betreft niet geschuwd moeten worden, zoals hij eerder al in de Volkskrant liet weten. Lees verder >

Risicomanagement

Grondslagen voor een integrale en interdisciplinaire aanpak

Bron: Boek

Auteurs: Ir. J. Hoving en Ir. W.M.L. Keulemans

Dit boek behandelt de grondslagen van risicomanagement. De behandelde materie is gericht op diegenen, managers en specialisten, die geïnteresseerd zijn in een systematische aanpak van de omgang met risico’s.
Met dit boek willen de auteurs een bijdrage leveren aan het denken over risico’s: die onzekerheden welke afbreuk kunnen doen aan onze bereikte positie, welke onze vooruitzichten kunnen optreden bij onze inspanningen om kansen te benutten en groei te realiseren. Er is geprobeerd om heel duidelijk te maken dat het zinvol is om bij de omgang met risico’s systematisch te werk te gaan. De bedoeling ervan is om het u makkelijker te maken en uitdagingen in te kleuren, toe te passen, daarover met anderen te communiceren en uw bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het vakgebied. Het boek gaat in op begrippen als risico, risicoanalyse, risicoreductie, risicofinanciering, risicobeheer en zorgsystemen.

Download Rapport Risicomanagement

Kansrijk risicomanagement in projecten

Praktische leidraad voor het managen van risico’s en kansen in projecten.

Bron: Boek

Auteurs: Ten Gevers, directeur van het advies- en trainingsbureau NIMO
Wil Hendrickx, senior trainer/adviseur bij het NIMO-Project Management Instituut.

Waarom hebben we die risico’s niet eerder op hun waarde geschat? Hoe kunnen we ze de volgende keer beheersen zodat zij ons project niet overheersen? Dit boek geeft een antwoord op deze vragen en is bedoeld om risicomanagement toegankelijk te maken voor toepassingen in dagelijkse projecten. Dit boek beschrijft de stappen die u bij risicomanagement kunt zetten, checklists die u erbij kunnen gebruiken en modellen voor de toepassing. De systematische aanpak die deze gids u biedt, kunt u aanpassen aan de omstandigheden in uw situatie. Daarnaast krijgt u antwoord op vragen als:
– Hoe zet je projectrisico’s om in projectkansen?
– Op welke manier kun je het risicomanagement van een project inrichten?
– Op welke wijze bepaal je het risicoprofiel?
– Welke maatregelen kun je nemen?
– Welke technieken kun je gebruiken?
– Hoe bewaak je de voortgang?
– Hoe gaan mensen en organisatie om met risicomanagement?

Risk management

Inleiding tot het risicobeheersproces.

Bron: Boek

Auteurs: P.F. Claes en H.J.M. Meerman, deskundigen op het gebied van risico’s en verzekeringen.

Risico’s vormen een probleem, ze kunnen namelijk schade veroorzaken. Een van de oplossingen voor dat probleem is het afsluiten van verzekeringen. Over verzekeringen bestaat al veel literatuur waarin de werking van verzekeringen wordt beschreven. Maar over het probleem van risico’s en hoe daarmee om te gaan is weinig Nederlandstalige literatuur beschikbaar.
Dit boek geeft een overzicht van het proces van risicobeheer. Niet alleen de oplossingen van de problemen komen aan de orde, maar ook de probleemdefinitie. Dit boek beschrijft hoe een risico wordt geïdentificeerd, op welke wijze het kan worden geëvalueerd en hoe een beleid wordt geformuleerd dat op effectieve wijze met risico’s omgaat.

Risicomanagement voor security- en facilitymanagers

Bron: boek

Auteur(s): Cees Coumou

Dit boek beschrijft het proces van het risicomanagement voor security- en facilitymanagers. Wat is daaraan anders dan anders? Risico’s horen bij menselijke activiteiten. Wat wij ook ondernemen, altijd zijn er wel risico’s te onderkennen.
Risicomanagement gaat verder dan het in beeld brengen van risico’s. Ook de maatregelen vallen in het domein van het risicomanagement. Maatregelen moeten niet alleen worden getroffen, zij moeten ook worden nageleefd en onderhouden.
In dit boek wordt de proceseigenaar centraal gesteld. Ieder (bedrijfs)proces heeft een verantwoordelijke eigenaar die ervoor zorgt dat de doelstellingen worden gehaald. Security- en facilitymanagers zijn over het algemeen eigenaren van ondersteunende processen.
In dit boek wordt stap voor stap het risicomanagementproces uitgelegd, wordt de rol van de proceseigenaar als risicomanager uitgelegd en wordt de organisatie van risicomanagement behandeld.

Datum van uitgave boek: 2003

Risicomanagement

Bron: boek

Auteur: P.F. Claes, Deskundige op het gebied van risicomanagement.

Dit boek beschrijft het concept van risicomanagement. Risico’s vormen een probleem, zelfs voordat ze tot schade leiden. Door risico’s ontstaat onzekerheid en dat bemoeilijkt het voeren van een goed ondernemingsbeleid. Risicomanagement draagt bij tot een beter ondernemingsresultaat doordat onzekerheden worden gereduceerd en de daarmee hangende kosten optimaal worden ingezet. Dit boek geeft aan hoe risico’s kunnen worden geanalyseerd en op welke wijze een beleid kan worden geformuleerd om de risico’s op een gestructureerde wijze tegemoet te treden.

Na inleidende hoofdstukken over risicomanagement en het begrip ‘risico’ volgt het boek de fasen van het risicomanagementproces. De hoofdstukken 3 en 4 bevatten aanwijzingen voor de uitvoering van de risicoanalyse. Onder meer wordt een handleiding gegeven voor het samenstellen van een risico-inventarisatiechecklist. De hoofdstukken 5 en 6 behandelen methoden om tot de reductie van risico’s te komen door middel van schadepreventieve maatregelen en risico-overdracht. In hoofdstuk 7 wordt aangegeven hoe met behulp van verzekeringen de financiële gevolgen van schade kunnen worden opgevangen, en in hoofdstuk 8 worden alternatieve risicofinancieringsmethoden besproken. In hoofdstuk 9 wordt ingegaan op de vertaling van het risicomanagementconcept naar de privé-situatie.

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons