artikel

Een theoretisch kader voor integraal risicomanagement

Toegespitst op de overheid Hendrik van Moorsel* en Cees A. Visser**| februari 2003 Met het toenemende belang van – en daardoor belangstelling voor – meer geïntegreerd risicomanagement bij overheidsorganisaties, neemt ook de behoefte toe aan een conceptueel raamwerk daarvoor. Deze publicatie probeert in die behoefte te voorzien en is tevens te beschouwen als een vervolg op de publicatie betreffende Enterprise Risk Management. […]

Wethouder; durf risico’s te nemen!

Bron: Robert ‘t Hart Projecten en risicomanagement Projecten welke over budget gaan, zorgen steeds vaker dat wethouders worden afgerekend. De vraag die keer op keer opkomt bij de media:  hoe heeft dit zo kunnen gebeuren? Hebben we niet geleerd van eerdere projecten die mis gingen? Het antwoord is; we leren wel,  maar communiceren onvoldoende. Cultuur Gemeentelijke organisaties zijn over het […]

Regelgeving is ook gestolde kennis

Prof. dr. Ben Ale ziet niets in deregulering brandveiligheid Bron: Expertise-almanak, NRC Auteur: Prof. Dr. Ben Ale, TU Delft, Lid Wetenschappelijke Raad PRIMO Nederland. “Een terugtredende overheid op het gebied van bouwen, brandveiligheid en regelgeving is een volkomen foute ontwikkeling. Deregulering is een soort religie geworden, maar de gebruiker van een gebouw kan de bouwkundige intensiteit van dat gebouw niet […]

Risico-overzicht Gemeente Rotterdam

Dit overzicht is voor veel Nederlandse publieke organisaties nog zeer actueel. Het is opgesteld door de gemeente Rotterdam in januari 2003 en beschrijft aan de hand van het INK-model per organisatiegebied (leiderschap & cultuur, medewerkers, strategie & beleid, middelen en processen) welke risico’s relevant kunnen zijn voor de prestaties van de organisatie als geheel. Voorts zijn de risicodefinities gegeven voor […]

Gevolgen van de aswolk bekeken vanuit normontwikkeling

Bron: Nederlands Normalisatie-instituut “De aswolk blijft de luchtvaartgemoederen bezighouden. De Volkskrant schreef 18 mei jl. dat er onder druk van de luchtvaartindustrie bij steeds hogere concentraties vulkaanas in de atmosfeer toch gevlogen mag worden. Een versoepeling van de norm voor de luchtvaartindustrie. Maar normen en de gevolgen van de aswolk bestrijken een veel breder spectrum. Zo analyseerde Kevin Knight de […]

Adjusting to new public policy demands on corporate boards

Ernst & Young Our point of view In response to the financial crisis, policymakers around the world are actively considering corporate governance reforms to improve the effectiveness of boards of directors. Ernst & Young believes that effective boards are vital to well-governed and successful companies and strong capital markets. For this reason, boards should make the changes necessary to strengthen […]

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement

Ed Mallens Het voor integraal risicomanagement vaak gebruikte COSO-model biedt in de praktijk te weinig handvatten om risicomanagement echt te verankeren. Om dit gat op te vullen, wordt gewerkt aan de ISO 31000-norm, die medio 2009 van kracht wordt. Biedt deze norm wel voldoende handvatten voor een daadwerkelijke verankering van integraal risicomanagement in organisaties?

Gedrag net zo belangrijk als kennis risicomanagement

Robert ‘t Hart en Jeroen Scholten Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement Uit onderzoek blijkt dat 90 procent van de risico’s veroorzaakt wordt door menselijk handelen. Dat maakt de houding van het management (voorbeeldgedrag!) bepalend voor het risicoprofiel van organisaties. Risicomanagement is daarom een absolute managementissue en het is cruciaal dat het management beseft wat de toegevoegde waarde is van het sturen […]

Prestatie- en risicomanagement

Focus in het INK-managementmodel Willem Agenant MBA, drs. Paul-Jan Linker en drs. Marco Slegt RO Bron: Overheids MANAGEMENT 3/2004 In april 2002 ontving het cluster Effluent van ZHEW de prestigieuze INK-onderscheiding uit de handen van prof. dr. Andriessen, voorzitter van de jury en oud-minister van Economische Zaken. Daar waren jaren van enthousiast werken aan het verbeteren van de bedrijfsvoering aan […]

Nieuwe CRO of oude CFO?

Eelco Schnezler & Robert ‘t Hart Bron: Lensink Van Berkel Communicatie Er is steeds meer behoefte aan generalisten die een integraal risicomanagement-proces kunnen ontwerpen en beheersen. Waar bestaat hun takenpakket uit? En wat verdient de voorkeur: een zelfstandige risicomanagementfunctie onder leiding van een chief risk officer of kan de DFO het risicomanagement er nog wel bij doen? Regelgeving, druk van […]

Vertrouwen sleutelwoord voor transparante overheid

Congres Good Public Governance Jan Klaassens, Redactie B&G Bron: B&G Magazine Oktober 2006 Op 5 oktober organiseerde de BNG het congres Good Public Governance. Onder leiding van bestuursvoorzitter Pim Vermeulen werd van gedachten gewisseld over de manier waarop de diverse overheidslagen het onderling wantrouwen kunnen verminderen en het vertrouwen van de burgers kunnen herwinnen. Biedt governance de sleutel om als […]

Risico’s ICT vereisen centrale regie

Gemeenten moeten onderling meer samenwerken Jos Moerkamp, Freelance journalist Bron: B&G Oktober 2006 Uit tal van internationale onderzoeken blijkt dat ICT is omkleed met grote risico’s. Meer dan een kwart van alle ICT-projecten wordt afgeblazen, de helft tot driekwart overschrijdt de gestelde projecttermijn en eveneens zo’n vijftig procent het begrote budget. Van de projecten die de ‘eindstreep’ halen, is het […]

Venlo maakt ‘foto’ van weerstandsvermogen en risicomanagement

Chantal Wijnands, Medewerker Financieel Beleid, gemeente Venlo Frank Maas, Beleidsmedewerker Planning en Control, gemeente Venlo Bron: B&G, Oktober 2006 Weerstandsvermogen en risicomanagement staan meer dan ooit in de belangstelling. Dit is onder meer het gevolg van toenemende druk uit de omgeving, die nog wordt versterkt door berichten in de media over bouwfraudes, boekhoudschandalen en parlementaire enquêtes. Bovendien is inzicht in […]

Is de controller wel een goede risicomanager?

Eelco Schnezler, Practice Leader Business Risk Consulting Marsh Robert ’t Hart, Senior Risk Consultant Marsh. Bron: ControllersMagazine, september 2006 Worstelen met risicomanagement Risicomanagement is vaak een verantwoordelijkheid van de controller. Maar ondanks de externe druk op ondernemingen, komt er in de praktijk nog maar weinig van terecht. Waarom wil risicomanagement (nog) niet slagen? Risicomanagement is een hulpmiddel om op een […]

‘Lange geschiedenis van corporate governance geeft UK een koppositie’

Jos Moerkamp | B&G Magazine, oktober 2006 Dr. Lynn Drennan, directeur van ALARM, over risicomanagement. Hét Europese voorbeeld van goed ontwikkeld risico- management in de publieke sector is Groot-Brittannië. In het land waar je je tegen nagenoeg alles kunt verzekeren, blijken overheden en andere publieke organisaties veel te doen aan het elimineren en beperken van risico’s. ALARM (Association of Local Authority […]

Risicomanagement in de praktijk bij kleine gemeenten

Implementatie hoeft geen belemmering te zijn Bron: B&G Auteurs: Ing. F.C.M. Janse MBA, Hoofd BNG Consultancy Services (BCS) en Drs. A.H. Schreuders , Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement. In dit artikel wordt beschreven hoe het proces van risicomanagement eruit ziet en waarom het belangrijk is om dit bij elke gemeente toe te passen. Elke gemeente moet invulling geven aan het BBV […]

Niet SMART

Auteur: mw. drs. L.A.J. van der Horst  en Drs. C.E.J.M. Cransveld MBA Bron: Controllers Magazine In navolging van het bedrijfsleven zijn de verslagleggingsregels voor gemeenten ook aangescherpt. In tegenstelling tot dit bedrijfsleven verloopt de introductie van de nieuwe verslaglegging per 1 januari 2004 bij gemeenten vooral geruisloos. De auteurs onderzochten de eerste toepassing van de nieuwe reeks in de gemeentelijke […]

Actief risico’s onderkennen en beheersen

Onderzoek naar risicomanagement voor ziekenhuizen H.B.B. Colen, H. van der Werf, G.A.M. Haisma, J.J. Krabbendam en P.B. Boorsma Bron: Pharmaceutisch Weekblad nr. 22 • 2 juni 2006, Veiligheid Special Per 2008 is elk ziekenhuis in Nederland verplicht een veiligheids- managementsysteem te hebben. Risicomanagement kan hieraan invulling geven. Deze benadering is gebruikelijk in bijvoorbeeld de (petro)chemische industrie, maar nieuw voor zorginstellingen. […]

Risicomanagement bij Justitie

Bron: Overheidsmanagement Auteur(s): Debbie van Ilpenhof, senior auditor binnen de departementale auditdienst van het ministerie van Justitie. De belangstelling voor risicomanagement neemt toe. Zowel in het bedrijfsleven als binnen de Rijksoverheid. Ook binnen het ministerie van Justitie is men bezig met risicomanagement. Risicomanagement richt zich niet alleen op de eigen organisatie, maar richt zich, vanwege de ministeriele verantwoordelijkheid, tevens op […]

Zicht op risico’s versluierd

Raden en staten moeten willen weten of er te veel of te weinig in kas zit. Bron: Binnenlands bestuur Auteur: Hans Bekkers Is een gemeente bestand tegen financiële tegenvallers? Veel lokale overheden moeten het antwoord op die vraag schuldig blijven. Ze hebben geen idee van de omvang van de risico’s en de aanwezige reserves om ze op te vangen. Officieel […]

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Verslag van de conferentie 12 oktober 2005 Uitwisseling ervaringen door en voor provincies Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat provincies (en gemeenten)1 een paragraaf weerstandsvermogen in hun programmabegroting opnemen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en risico’s. Onderliggende gedachte is dat provincies met hun risico’s leren omgaan en eventuele financiële gevolgen kunnen opvangen zonder dat dit […]

De kunst van het loslaten

Risicomanagement als middel om bureaucratie en regeldruk te verlagen Bron: overheidsmanagement Auteur: Drs. M.T.W. van Zwieten. In dit artikel wordt allereerst ingegaan op de ontwikkelingen op het gebied van interne beheersing. Deze ontwikkelingen hebben ertoe bijgedragen dat risicomanagement steeds meer in de aandacht kwam, ook bij de overheid. Vervolgens wordt gekeken in hoeverre risicomanagement binnen de overheid daadwerkelijk in praktijk […]

Beheerst beleid door risicomanagement

Leerervaringen met risicobeheer binnen de beleidsdirectie. Bron: Overheidsmanagement Auteur(s): Mw. Drs. M.J.M. Damen, Dhr. J.A.L. van der Laan en Dhr. Drs. W.A.J. van Loon De roep om een transparante en strakke bedrijfsvoering neemt toe. Ook binnen de overheid wordt een goede bedrijfsvoering steeds belangrijker. Overheidsorganisatie hebben de laatste jaren te maken met ontwikkelingen die grote impact hebben op de bedrijfsvoering, […]

Goed risicomanagement bij PPS-gebiedsontwikkeling voorkomt tegenvallers

Bron: B&G Auteurs: Drs. E. Bindels, Werkzaam bij het Kenniscentrum PPS van het Ministerie van Financiën, Drs. F. Ten Have, Consultant bij Deloitte en Drs. M. Schapendonk, Consultant bij Deloitte Risicomanagement wordt vaak niet goed toegepast. Terwijl risicomanagement juist een belangrijk middel is om een project succesvol te laten verlopen, vooral bij complexe projecten, zoals publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkeling. Dit […]

Provincies onderschatten risico’s budget

Ministerie van Binnenlandse Zaken mist bij provincies aandacht voor risicomanagement Bron: Het Financiële Dagblad Auteur(s): Gerrie Coerts Provincies besteden in de begrotingen te weinig aandacht aan het ramen van financiële risico’s. daardoor is niet duidelijk hoe groot het weerstandsvermogen van de provinciale overheden is. Dit artikel gaat over gemeenten die risicomanagement niet voldoende hebben geïmplementeerd. Om een beter inzicht te […]

Financieel weerstandsvermogen berekenen met risicosimulatie. Scenario’s voor de weerstandscapaciteit.

Bron: B&G Auteur(s): Drs. G.A.M. Haisma (Directeur van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement), Drs. E. Gerritsen ( Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, RU Groningen) Vanaf 2004 worden gemeenten geacht op basis van hun risico’s hun financiële weerstandsvermogen te berekenen. Dit artikel gaat in op de berekening van de risicocomponent van het weerstandsvermogen. In het aansluitende […]

Risicomanagement! Wat, hoe en waarvoor?

Bron: B&G Auteur: Drs. G.A.M. Haisma, Directeur van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement Sinds 2004 zijn gemeenten verplicht om op basis van hun risicoprofiel hun financiële weerstandsvermogen in beeld te brengen. Maar hoe succesvol is dit risicomanagement bij gemeenten? Waar het bedrijfsleven de afgelopen jaren in toenemende mate risicomanagement heeft ingevoerd is daar bij gemeenten nog niet zo veel van […]

Grotere financiële risico’s voor decentrale overheden door stelselwijziging zorgsector

Bron: B&G Auteur(s): Drs. H.J. Bellers, Directeur WfZ In de afgelopen jaren was het overheidsbeleid ten aanzien van de gezondheidszorg gericht op bedrijfsmatige bedrijfsvoering in een competitieve omgeving. De consequentie van de (voorgenomen) maatregelen is dat individuele zorginstellingen minder dan nu verzekerd zijn van hun afzet. Naast de risico’s die de ontwikkelingen in het reguliere zorgsysteem met zich mee brengen, […]

Good Governance: de leidraad voor goed bestuur en management

Bron: Overheidsmanagement Auteur: Prof. J. Bossert, Public Governance van de Universiteit Nyenrode Public Governance staat de laatste jaren meer en meer in de belangstelling als invalshoek voor effectief bestuur en management in de publieke sector. Zo geeft het ministerie van Financiën aan dat: ‘op diverse plaatsen binnen en rondom de rijksoverheid de begrippen governance, toezicht en ministeriele verantwoordelijkheid nader worden […]