Status Quo

Strategische focus: ‘Waar sta ik, hoe doe ik het?’

PRIMO biedt Status Quo voor organisatie, plan of project. Zij doet dit met haar FORTE-raamwerk: compact, holistisch, gebaseerd op dialoog.  Het verbindt inhoud/opgave met de (be)sturing ervan. Voor colleges en managementteams.

Het geeft zicht op op performance en resultaat, op mogelijke afwijkingen ervan (lees: risico’s) en op   omringende trends en ontwikkelingen. Het geeft input voor bijsturing van strategie of uitvoering. Het kan bijdragen aan de kwaliteit van besluitvorming en van besluiten zelf.

Concerncontroller: “We hebben intensief gesproken over hoe nauwgezet en precies we zijn in wat we willen en kúnnen bereiken. En dat viel best tegen eigenlijk. Kan beter, moet beter.”

Dialoog
Onze ervaring is dat echte dialoog tot stand komt als er sprake is van openheid, eerlijkheid, oprechtheid en vertrouwen in elkaar. In de review is het onze ambitie deze dialoog te kunnen en mogen voeren. Dialoog biedt immers een gemeenschappelijk inzicht in het verband tussen enerzijds inhoud én besturing anderzijds zender én ontvanger. Het draagt bij aan de uitlijning van plannen en projecten door voor de organisatie relevante trends en ontwikkelingen open te bespreken en de mogelijke invloed daarvan op de strategische doelen van de organisatie te verkennen. Dialoog leidt tot  beter samen voorbereid zijn op wat komen gaat en tot inzicht waar afwijkingen van het beoogde doel – de risico’s – zich kunnen voordoen en hoe hierop te acteren.

Deze risico’s ontstaan in 99% van de gevallen bij de ontvanger (zoals bijvoorbeeld burger, doelgroep, bedrijf, samenleving), met andere woorden bij het object dat bestuurd wordt. Bij een gemeente is dat bijvoorbeeld de samenleving op het grondgebied van die gemeente, bij een waterschap zijn dat alle inwoners en stakeholders die belang hebben bij goed watermanagement. De risico’s vallen niet bij de actor zelf, zoals politiek, bestuur, management, tenzij er sprake is van nalatigheid of onvermogen Zorgvuldigheid is dus geboden, omdat met belastinggeld wordt gewerkt. En ook dat kan maar één keer worden uitgegeven. Goede omgang met geld van de belastingbetaler of aandeelhouder is een deugd, vinden wij. Dialoog kan inspireren om hieraan bij te dragen.

Medewerker: “Het besef dat wij als organisatie werken met gemeenschapsgeld én dat de risico’s van ons handelen geïncasseerd moeten worden door burgers en niet door ons, kwam wel binnen.”

Een goede dialoog kan leiden tot betere besluiten. En dit kan weer leiden tot (omvangrijke) financiële voordelen. Twee wetenschappers hebben ‘berekend’ dat bij rampen, terugkijkend en analyserend, gemiddeld sprake is van een factor 15 tussen de uiteindelijke kosten (van een ramp) en de investeringen nodig om tot preventie ervan te komen. De wetenschappers Andrew Healy (Loyola Marymount University) en Neil Malhotra (Stanford University), maakten een inschatting:

“that $1 spent on preparedness is worth about $15 in terms of the future damage it mitigates. By estimating both the determinants of policy decisions and the consequences of those policies, we provide more complete evidence about citizen competence and government accountability.”

Begeleiding
Wij helpen u graag in uw toegewijde en betrokken leiderschaps- en managementstijl, gericht op waardebereiking, resilience en een effectieve omgang met onzekerheden en risico’s. Op dit punt is wetenschappelijk inmiddels veel gepubliceerd, maar PRIMO heeft de overtuiging dat nog veel winst kan worden behaald door het verbinden van de inzichten van wetenschappers en onderzoekers en de praktijk van elke dag. Ook het delen van kennis en ervaring over de grenzen van de vakdisciplines heen biedt nieuwe inzichten. De dialoog stimuleren en begeleiden. Daar zijn wij goed in.

Wij bieden u de inzichten vanuit ons netwerk. Wij denken met u mee hoe u een structuur en cultuur kunt ontwikkelen waarmee u uw doelen effectief kunt bereiken. Wij begeleiden u vanuit een onpartijdig, onafhankelijk en non-profit perspectief. Het versterken van uw organisatie is uitgangspunt. Wij kunnen u ondersteunen bij uw opdrachtgeverschap indien u van externe adviseurs gebruik wilt maken.

Gemeentesecretaris: “De review werkte als een lanterna magica: het wierp een magisch licht op de gemeentelijke strategie én de rol van ons team daarin.”

Uniek
De holistische benadering van PRIMO is uniek. Wij hebben goed inzicht in hoe organisaties omgaan met waarden in relatie tot hun risico’s. Wij zijn bekend met de wetenschappelijke inzichten, hebben de laatste verkenningen en rapporten gelezen. Wij zijn een levend netwerk van bestuurders, managers, doeners, experts en wetenschappers. Wij kennen de basics van goed bestuur, city management, control, gebiedsgerichte aanpak, vraagsturing en publiek risicomanagement.

Onze review verbindt mensen, teams, organisaties in het publieke domein. Door de specifieke waarde-georiënteerde benadering kan de review worden gebruikt in een scala van onderwerpen, projecten, programma’s, beleidsplannen en bestuurlijke akkoorden. Zij is geschikt voor inhoudelijke onderwerpen, maar ook voor vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering en procesbeheersing. Het is ingericht voor een multi-disciplinaire benadering.

FORTE
PRIMO maakt gebruikt van ervaringen van publieke leiders in de afgelopen 15 jaar en de verbeterpunten die zij ontmoetten in hun praktijk van publieke sturing. De bevindingen zijn benut en uitgewerkt in het concept FORTE. Het biedt een groep de mogelijkheid gericht op een vijftal cruciale sturingselementen te verdiepen: financieel ontwerpen en compliancy, richten op doel en doelgroep, voeren van verantwoordelijk leiderschap, ontwikkelen van vermogen om strategie tot realisatie te brengen en het (permanent) verkennen van de omgeving. Het concept maakt gebruik van diverse methoden en technieken.

Het zijn processen die essentieel zijn voor waardecreatie, juiste performance en trefzekerheid in resultaat. Het concept biedt concrete handvatten om uw team of organisatie te leren omgaan met zekerheden én onzekerheden (altijd lastig omdat de menselijke geest hier niet naar neigt), kan verkennen welke risico’s aan de horizon kúnnen liggen en leert deze serieus te nemen. En indien risico’s zich voordien, hoe u ermee kunt omgaan, erover kunt communiceren en vooral hoe u ze kunt te managen. Kortom, het maakt u forte, sterk.

Wij denken dat tussen het moment van signaleren van risico’s en het moment van handeling weinig tijd kan zitten, zeker in een bestuurlijke omgeving. Registratie is goed, dialoog ook, maar direct handelen is nog beter. Dit betekent dat wij elke review beëindigen met directe verbeterpunten en afspraken.

Doelgroep
De review is ontwikkeld voor alle organisaties die zich bezighouden met publieke vraagstukken en daaraan verbonden producten en diensten.  Naast gemeenten zijn dat provincies, waterschappen, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, gezondheidsdiensten, woningcorporaties en belangenorganisaties. Maar ook bedrijven en instellingen die in publiek-private samenwerking projecten en programma’s uitvoeren of een portfolio hebben die sterkt grenst aan het publieke domein. De review is geschikt voor alle organisaties die hun producten en diensten naar het publieke domein moeten of willen versterken.

Wetenschapper: “Resilience is een essentieel besturingsparadigma in het publieke domein. Maar in haar wezen nog niet geland en voor veel bestuurders nog een terra incognita.”

Prijs en organisatie
De review is zodanig ontwikkeld, dat op maat en naar behoefte kan worden gewerkt. Wij onderscheiden drie varianten:

 • Basis: een 4-uur dialoog met uw team in een vertrouwelijke ambiance en gericht op het voorliggend strategisch doel. Het levert directe conclusies en besluiten. Prijs is € 1.250,00* inclusief voorbereiding. Prijs voor niet-leden bedraagt € 1.750,00*.
 • Plusbestaat naast de 4-uur dialoog uit enkele separate interviews om tot verdere verdieping te kunnen komen en is inclusief een korte rapportage. Prijs is € 3.600,00*. Prijs voor niet-leden bedraagt € 4.500,00*.
 • Max: bestaat uit een online survey onder 20 medewerkers, meestal een selectie van team, staf, klanten, doelgroepen, verbonden partijen of andere betrokkenen. Wij leveren een korte rapportage met bevindingen en conclusies, alsmede een 4-uur dialoog met uw team. Prijs is € 7.500,00*. Prijs voor niet-leden bedraagt € 9.500,00*. Maatwerk is mogelijk.

*Exclusief btw en reiskosten.

Privilege voor leden

 • Leden hebben een 20% korting ten opzichte van niet-leden.
 • Uitwisseling met andere leden van het PRIMO netwerk is er exclusief voor leden.

De review:

 • Is gedegen en compact. De basisversie kan worden uitgevoerd in een halve dag in de vorm van een interactieve bijeenkomst met bestuur of managementteam. Deze versie kan worden afgerond binnen 1 dag, de plus-versie binnen 5 dagen, de max-versie binnen 1 maand.
 • Geeft direct resultaat en strategische informatie over waar de belangrijkste onzekerheden en risico’s kunnen worden geïdentificeerd en waar besturing en management moet worden geadresseerd in het perspectief van doelen en plannen.
 • Biedt een ideale combinatie van top-down en bottom-up benadering.
 • Gaat uit van uw strategisch doelen.
 • Biedt ruimte voor deling van inzichten en vaardigheden van alle deelnemers.
 • Kan in een compact team worden uitgevoerd of in een bredere meer multi-disciplinaire samenstelling (tot 15 deelnemers).
 • Is gericht op het nauwgezet in kaart brengen van waarden, doelen, omgevingsfactoren en mogelijke risico’s in uw strategie.
 • Zoekt in dialoog onzekerheden en risico’s maar vooral oplossingen, scenario’s en gezichtspunten.
 • Is dialoog-georiënteerd en is ontwikkeld ten behoeve van een open, interactieve dialoog en een gemeenschappelijke analyse van waarden en risico’s in onderlinge samenhang.
 • Draagt direct bij aan de verbetering van besluitvorming in bestuur en management.

PRIMO
PRIMO is een kennisinstituut dat haar leden ondersteunt bij de inrichting van haar besturing met als oogmerk het bereiken van waarden, het borgen van de resilience en het mitigeren van risico’s.

Zij beschouwt zichzelf als partner, meta-adviseur en bevorderaar van de organisatiekracht van haar leden.

PRIMO is een non-profit organisatie. De opbrengsten van haar producten en diensten worden direct geïnvesteerd in de doorontwikkeling ervan, het versterken van het netwerk en partnerschappen, in kennisdeling en het stimuleren van good governance in de meest brede zin.

PRIMO staat op het standpunt dat naast de eigen aanpak van organisaties, de markt voldoende kennis en expertise heeft te bieden om, waar leden die nodig achten, te voorzien in analyses en organisatieadviezen. PRIMO kan haar leden daarin adviseren.

Geïnteresseerd?
Indien u interesse heeftneemt u dan contact op met Esther van Zijp.