Strategische focus: ‘Samen nieuwe wegen verkennen’.

Samenspraak is een groot goed. Vooral daar waar nieuwe wegen ontdekt móeten worden, waarbij bestuur, management stakeholders en burger samen waarden kunnen creëren om nieuwe doelen te bereiken. PRIMO heeft de Scenario ontwikkeld.

Als de dynamiek van vraagstukken en hun sturing meervoudig complex is – zoals bij onder meer klimaatadaptatie, city resilience, cyberveiligheid, terrorisme, sociale zorg, terrorisme en water – en als deze in haar wezen meer vraagt van sturing dan bestaande kaders van control, rechtmatigheid en PDCA te bieden hebben kan de dialoog uitkomst bieden. Daar dus waar de schakels in de keten, de verworvenheden van vakdisciplines, de verscheidenheid in rollen, de rijkdom aan wetenschappelijke disciplines en veelheid aan lagen in het openbaar bestuur, (opnieuw) verbonden moeten worden om innovatie in besturing en hogere vormen van intelligentie mogelijk te maken.

Scenario is een gemeenschappelijke verkenning van dynamiek, het ontdekken van het onbekende, van mogelijke scenario’s en van perspectieven van handelen. Samenspraak ver over de eigen grenzen heen, uitzoomend en reflectief.

Scenario is alleen beschikbaar en op maat gesneden voor leden en partners van PRIMO, vanaf € 1250,00 inclusief voorbereiding en exclusief BTW en reiskosten. Deze is gericht op specifieke eigen vraagstukken of thema’s. De opzet wordt in overleg bepaald.

Het dient de agenda van bestuur en management. Strategie vraagt – en wellicht ook is – tijd nemen om de eigen koers te checken, te herzien, te heroverwegen en opnieuw te (durven) ontdekken. Strategie bevindt zich op het grensvlak van organisatie en haar omgeving. Daar waar trends, ontwikkelingen en big data rondcirkelen – in het universum of in de cloud –  en die zich als kansen of bedreigingen aan de organisatie kunnen voordoen.

Het vraagt leiderschap om tot een goede oriëntatie te komen en een strategie die werkt. En dat is niet zo eenvoudig als het is gezegd. Het vraagt oog voor de mogelijkheden én de onmogelijkheden van de eigen organisatie. Ambitie en capaciteit verdienen het om in elkaars verlengde te liggen. Het vraagt een open mind voor trends en ontwikkelingen. Het matchen ervan met de eigen sterktes en zwaktes is essentieel. Zelfkennis is elementair om strategieën werkend te krijgen. Samenwerking met andere organisaties is randvoorwaardelijk voor succesvolle implementatie.

PRIMO Lunch Dialoog

Een specifieke variant Scenario is de PRIMO Lunch Dialoog: regionaal ingestoken gemeenschappelijke verkenning van een majeur voorliggen vraagstuk en haar besturing/management nu en in de nabije toekomst: trans-disciplinair, op grensvlak van politiek, bestuur, management, vakmanschap, wetenschap en samenleving.

Zij is voor leden gratis toegankelijk. Voor niet-leden wordt een bijdrage gevraagd. In de opzet wordt gewerkt met één of meerdere event-partners. De dialoog maakt onderdeel uit van een serie Europese dialogen in 2018, 2019 en 2020.

De PRIMO Lunch Dialoog wordt georganiseerd door een internationale samenwerking tussen Risk & Compliance en PRIMO. Op dit moment wordt in overleg met ons netwerk gewerkt aan een agenda per land.

PRIMO
PRIMO is een kennisinstituut dat haar leden ondersteunt bij de inrichting van haar besturing met als oogmerk het bereiken van waarden, het borgen van de resilience en het mitigeren van risico’s.

Zij beschouwt zichzelf als partner, meta-adviseur en bevorderaar van de bestuur- en organisatiekracht van haar leden.

PRIMO is een non-profit organisatie. De opbrengsten van haar producten en diensten worden direct geïnvesteerd in de doorontwikkeling ervan, het versterken van het netwerk en partnerschappen, in kennisdeling en het stimuleren van good governance in de meest brede zin.

PRIMO staat op het standpunt dat naast de eigen aanpak van organisaties, de markt voldoende kennis en expertise heeft te bieden om, waar leden die nodig achten, te voorzien in analyses en organisatieadviezen. PRIMO kan haar leden daarin adviseren.

Geïnteresseerd?
Indien u interesse hebtneemt u dan contact op met Esther van Zijp van het bestuurssecretariaat.

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons