Rotterdam Resilience Strategie

Op 16 mei 2016 lanceerde Rotterdam haar Resilience Strategie. De holistische aanvliegroute van nieuwe doelen voor de stad is wat aanspreekt. Het is een nieuw concept van denken, dat geleidelijk aan terrein wint. Rotterdam gaat voor Resilience.

De publieke sturing dient daarmee gelijke tred te houden en afgestemd te zijn, dit om de resilience waar te kunnen maken. Veerkrachtige steden vragen dus ook om meer holistische besturingsconcepten. Publieke waarden en risico’s alsook hun besturing gaan in de filosofie van PRIMO hand in hand. Niet eenvoudig en vraagt in een het relatief nieuwe concept van resilience verdere kennisdeling en -integratie van praktijk en wetenschap(pen). De gemeente Rotterdam heeft prachtige vooruitzichten en uitdagingen geformuleerd in een vernieuwend concept van denken, waard om (opnieuw) te delen.

De eerste stappen zijn gezet. Arnoud Molenaar is de Chief Resilient Officer van de gemeente Rotterdam. Hij geeft leiding aan de uitvoering van deze strategie. Hierin formuleert de stad haar visie in zeer directe termen. Rotterdam is in 2030 een stad waar:

  • vitale burgers elkaar waarderen en respecteren en zich blijven ontwikkelen om te kunnen meedoen in de samenleving;
  • de energie-infrastructuur zorgt voor een ef ciënte en duurzame energievoorziening in de stad en haven;
  • de klimaatadaptatie is doorgedrongen tot in alle haarvaten van de stad, het leven mét water meerwaarde heeft en watermanagement cyberproof is;
  • de ondergrond optimaal wordt benut en zodanig wordt ingericht dat de stad optimaal kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen;
  • de kansen van digitalisering ten volle worden benut zonder dat het functioneren van de stad er onomkeerbaar afhankelijk van wordt (cyberresilience);
  • het zelforganiserende vermogen van de stad alle ruimte krijgt en de exibel schakelende overheid alleen ondersteunt als dat echt nodig is;
  • het resilience-denken in het dagelijks denken en handelen is verankerd.

Wij citeren hier tevens de inleiding van de Rotterdam Resilience Strategie.

Brief van Burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Rotterdam is een stad om trots op te zijn. Ik ben trots op Rotterdam! Van de kleine nederzetting ‘Rotta’ aan de oevers van het riviertje de Rotte is zij uitgegroeid tot de stad die ze nu is. Dankzij haar bewoners door de eeuwen heen. Zij maakten gebruik van de potentie van deze locatie en streden continu tegen haar grootste tegenstrever in deze laaggelegen delta: het water.

Zij grepen de kansen die handel en visserij boden en omarmden de plannen van visionairs als ingenieur Pieter Caland die de verbinding met de Noordzee bestendigde door de aanleg van de Nieuwe Waterweg. Een rode draad door de geschiedenis van Rotterdam is de veerkracht van haar bewoners. Tegenslagen werden overwonnen, in het waterbeheer, de handel, de bestrijding van cholera-epidemieën en niet in het minst tijdens de wederopbouw na het verwoestende bombardement aan het begin van de tweede wereldoorlog. Moeilijke situaties werden tegemoet getreden door vooruit te kijken en nieuwe kansen te zien om de stad te verbeteren. Sterker door strijd!

De burgers van Rotterdam zijn de sleutel voor de veerkrachtige stad.

In mei 2013 ontmoette ik in New York Judith Rodin, de CEO van de Rockefeller Foundation. Het grote belang van veerkracht van steden in relatie tot de economie en de leefbaarheid is door haar organisatie onderkend. Wereldwijde ontwikkelingen zoals urbanisatie en klimaatverandering en de complexiteit van stedelijke samenlevingen vragen om vooruitkijken en anticiperen. Het 100 Resilient Cities initiatief was geboren.

Zij moedigde mij aan, aan te sluiten in de voorhoede van steden om te ontdekken wat ‘resilience’, veerkracht, voor Rotterdam betekent en hoe we daar, meer nog dan voorheen, invulling aan kunnen geven in deze stad. Ik heb haar verzoek met overtuiging omarmd. Rotterdam heeft veerkracht getoond, maar een kenmerk van een innovatieve stad is ook dat zij vooruit kijkt en niet alleen vertrouwt op ‘behaalde resultaten uit het verleden’.

De burgers van Rotterdam zijn de sleutel voor die veerkrachtige stad. Hun weerbaarheid en veerkracht zijn onmisbaar bij plotselinge gebeurtenissen. Parijs en Brussel zijn nog vers. Werken aan een inclusieve Rotterdamse samenleving vergroot haar veerkracht en zorgt voor balans. Maar ook ontwikkelingen in technologie en de maatschappij dagen onze persoonlijke veerkracht uit. Passende kennis en vaardigheden zijn essentieel om te blijven aanhaken en zo ook de stad te versterken.

De noodzaak van veerkracht toont zich op vele terreinen. Een voorbeeld dat voor mij het belang van de resilience strategie onderstreept zijn de groei, verwevenheid en afhankelijkheid van ICT. Dit vraagt om ‘cyber resilience’: dat Rotterdam en haar haven blijven functioneren ondanks verstoringen die zeker zullen optreden.

Ik ben er trots op om u deze Rotterdamse ‘veerkracht strategie’ te presenteren. Het laat zien hoeveel goede voorbeelden er al zijn van activiteiten die de veerkracht van Rotterdam versterken. Het zijn ‘groeikernen voor veerkracht’ die we willen koesteren. Tegelijk is dit slechts een begin, geen pasklaar antwoord. Het presenteert ons een denkwijze en brengt ons nieuwe inzichten hoe we Rotterdam nog robuuster, exibeler en inclusiever maken. Ik daag u graag uit om dat waar u mee bezig bent en waar u warm voor loopt te bezien door de bril van veerkracht. Hoe draagt het bij aan de veerkracht van Rotterdam en haar bewoners? Deel uw ervaringen met ons als stadsbestuur, met uw collega’s en met uw mede burgers. Alleen door de krachten te bundelen kunnen we deze stad nog sterker en mooier maken. Rotterdam, ónze stad!

Download Rotterdam Resilience Strategie.