Rekenkameronderzoek Leiderdorp Risicomanagement W4

29 april 2009

Bron: De Rekenkamer van Leiderdorp

Conclusies
Zoals in de beantwoording van de hoofdvraag al te lezen is, is het risicomanagement van het W4 project naar de mening van de Rekenkamer onvoldoende voor een project van deze omvang en doorlooptijd.

Vanaf de start van het project tot eind 2005 is er onvoldoende aandacht geweest voor het inventariseren van risico’s en het nemen van beheersmaatregelen. Vanaf eind 2005, dus vanaf het moment van invoering van het GIG, zijn de financiële risico’s geregistreerd en gerapporteerd, maar is niet aantoonbaar gestuurd op het nemen van beheersmaatregelen en het gestructureerd verkleinen van de risico’s.

Uit de beschikbare documentatie en de gevoerde gesprekken blijkt dat de gemeente meer risico’s droeg in de gebiedsontwikkelingen dan ze zich op basis van de contacten waarschijnlijk bewust was. De risicoverdeling en beheersing van de risico’s had bij de totstandkoming van de contracten meer aandacht kunnen krijgen.

Inmiddels is het OWB opgeheven en sinds 1 februari 2007 wordt het W4-project door de gemeentelijke organisatie aangestuurd vanuit een projectbureau. Hierdoor is de relatie met (en de aansturing door) de gemeente organisatie intensiever geworden. Sinds 2007 is er binnen het W4 project op het gebied van risicomanagement veel verbeterd: de risico’s worden periodiek geïnventariseerd door de projectleiders, er vindt overleg met de projectdirecteur, planeconomen en met financiën plaats en de risico’s zijn onderdeel van de periodieke rapportages.

Toch zijn er nog enkele duidelijke verbeterpunten. Het benoemen van de risico’s gebeurt nu door de projectleiders zelf, maar kan beter met de andere betrokkenen samen gebeuren. Dit kan leiden tot betere overzichten van de risico’s en vooral tot een bredere bekendheid van de risico’s en dus meer alertheid daarop binnen de organisatie. Het voornaamste verbeterpunt betreft het definiëren en nemen van beheersmaatregelen. Met name deze risicobeheersing zou duidelijker vormgegeven moeten worden, zodat er daadwerkelijk sprake is van het managen en reduceren van de risico’s. Vanwege de omvang en consequenties van het W4-project voor de gemeente Leiderdorp is beter risicomanagement dan nu wordt toegepast wenselijk.

Download Rekenkameronderzoek Leiderdorp Risicomanagement W4