Notitie Hoofdlijnen van het BBV

In februari 2020 heeft de commissie BBV de geactualiseerde notitie “Besluit Begroting en Verantwoording op hoofdlijnen verklaard, externe verslaggeving voor decentrale overheden” vastgesteld. De oude notitie “Raamwerk baten en lasten” uit 2016 is per dezelfde datum vervallen. Die notitie was de opvolger van de originele notitie ‘Uitgangspunten gemodificeerd stelsel van baten en lasten provincies en gemeenten’ uit 2004.
 
De notitie bevat een nieuw hoofdstuk voor de leden van de gemeenteraad, provinciale staten en algemeen besturen. Ook zijn de gepubliceerde vragen uit de vraag en antwoord rubriek in de notitie verwerkt. Er zijn geen nieuwe stellige uitspraken of aanbevelingen in de notitie opgenomen.
 
Het doel van de notitie ‘Besluit Begroting en Verantwoording op hoofdlijnen verklaard, externe verslaggeving voor decentrale overheden” is het bevorderen van een eenduidige interpretatie en toepassing van de begroting en jaarstukken van gemeenten door het uitwerken van uitgangspunten en principes welke belangrijk zijn bij het opstellen en inrichten van deze stukken en waarom. Daarbij beperkt het document zich tot de financiële informatie. Centraal daarbij staan de principes die ten grondslag liggen aan het begrotingsstelsel dat voor gemeenten is voorgeschreven in het BBV. Lees meer

FORTE™ als Governance Review nu online beschikbaar

FORTE™ is nu beschikbaar in de vorm van een online Governance Review.

Een proces dat startte te Amsterdam in 2015 en te Parijs in 2017 in een versnelling raakte. Na jarenlang hard werk aan de wetenschappelijke onderbouwing, is het nu zover: er is een praktisch raamwerk met een eerste tool om actor, waarde/risico, object en sturing met elkaar te verbinden. De sleutel: diagnose door dialoog en kennisdeling.

FORTE™ helpt volksvertegenwoordigers, bestuurders, managers en medewerkers met elkaar zo goed mogelijk hun plaatsbepaling te doen en van daaruit tot handelen te komen.

FORTE™ staat voor een integrale aanpak om de publieke besturing rondom een maatschappelijk vraagstuk te kunnen diagnosticeren, analyseren en vorm te geven of bij te stellen. Sturing of governance staat in het hart van het raamwerk. Logisch vanuit de missie van PRIMO: ‘We care about good governance’. Het raamwerk helpt om aan de hand van een gerichte dialoog te komen tot uitvoerbare strategie en succesvolle dienstverlening.

FORTE™ is als raamwerk onafhankelijk en kan gecombineerd worden met andere raamwerken, methoden en technieken. Het vult aan op interactie en dialoog. Het is veelzijdig als een Zwitsers zakmes.

FORTE™ is geregistreerd. De opzet is zorgvuldig gecureerd, wetenschappelijke onderbouwd, door het bestuur van PRIMO Europe gepresenteerd en bediscussieerd op de Aristotle University Thessaloniki, door Dr. Simon Grima – B.Com.(Hons)(Melit.), M.Sc.(Lond.), M.Sc.(B.C.U.), Ph.D.(Melit.), visiting lecturer at Catholic University in Milaan and University of Latvia- , Secretary General PRIMO Europe Mr. John O’Dea en President PRIMO Europe Mr. ir. Jack Kruf tijdens het International Conference on Applied Business and Economics, 21 – 23 Oktober 2019 en in november 2019 in European Research Studies Journal* na peer reviewing gepubliceerd door Eleftherios Ioannis Thalassinos – Ph.D., MBA, DHC 2013, DHC 2015, DHC 2018, Prof. University of Piraeus, Affiliate Prof. University of Malta, Visiting Prof. Neapolis University of Cyprus and Open University of Cyprus, and European Chair Jean MonnetEditor-in-Chief ERSJIJEBAIJFIRM and Chair ICABE.

* European Research Studies Journal is a refereed publication and is designed to cover a wide variety of topics in the fields of Business and Economics in general including Banking, Financial Services and Internal Controls, Accounting and Finance, Health Economics, Tourism, Maritime Studies, Transport and Logistics, Energy and Environment with reference to European Integration. It aims to act as a guide for new developments and prospects in different aspects of economic thought and business methodologies and it is programmed to come out two to four times a year. Papers are invited both from academic economists as well as practitioners.

FORTE™ gaat niet alleen over waarden, maar is meer dan dat. Het verbindt de voorliggende kwestie (vaak de basis van de gewenste handeling, Tjeenk Willink: “Wat is het probleem eigenlijk dat we aan het oplossen zijn?”) met de leiderschapskwaliteiten en stuurkracht van de actor (politiek, raad, bestuur, management en partners), met de kennis van en de bekendheid bij de actor met het object (burger, samenleving, stad, wijk of buurt, natuur, stakeholders) dat bediend of verzorgd moet worden en met de voor succes en performance benodigde sturing (governance). Het is een integrerend raamwerk.

FORTE™ registreert uiteraard ook de gevoelde, vermeende, beredeneerde of berekende risico’s als ‘mogelijke schades aan vastgestelde waarden (Professor Ortwin Renn), maar niet in de vorm van spreadsheets, lijsten en op basis van kansberekening van risico’s (de kans dat er een kans of mogelijkheid zich kan voordoen in een onzekere wereld) zoals in Monte-Carlo simulaties. Nee, het is de ingenieur in ons die aan zet komt, die als het ware  tegenover de kansrekenaar wordt geplaatst. Een aanpak, waarbij zekerheden een veel grotere plek dan onzekerheden krijgen toebedicht. Immers we weten vaak (al lang) wat er gaat gebeuren, wat kan en niet kan. De aanpak van FORTE™ benut de methoden en technieken van co-creatie, scenario-denken en design-denken.

De kennis van hen, die in en voor de uitvoering of levering staan, staat in feite centraal. Dat is immers wat aanwezig is in het hier en nu, het beschikbare c.q. aanwezige asset. Een vorm van non artifical intelligence, van intelligentie op basis van vakmanschap en gezond verstand. Het is niet registratief van aard, maar dialoog-georiënteerd en actie-gericht. PRIMO pleit voor een renaissance van de menselijke kennis en het benutten ervan in dagdagelijkse vraagstukken. Het leggen van verbindingen over de bestuurslagen heen en over de grenzen van vakgebieden en domeinen, is daarbij essentieel en de enige weg te gaan. Vaak is alle kennis aanwezig om te weten of iets werkt of niet, om het goede besluit te nemen. Het benutten ervan is de nieuwe kunst.

FORTE™ biedt de bestaande kennis van medewerkers en klanten een plek in het besluitvormingsproces, een plek voor hen die als geen ander weten wat wel werkt en wat niet werkt, dat recht doet aan bestaande kennis en ervaring. Het is de kern van het High Reliability Organisation (HRO) concept. Het biedt de mogelijkheid onomwonden te delen, dichter bij elkaar te komen en als team stuurkracht (ter plekke en in het nu) te ontwikkelen en toe te passen. Veilig en vertrouwd. En met alle respect.

PRIMO migreert met FORTE™  van het traditionele risicomanagement naar een  strategische governance-benadering, zonder overigens de essentiële elementen van risicomanagement los te laten of de bestaande raamwerken tekort te doen. Zij combineert deze met concepten die beter aansluiten op de behoeften aan innovatie, design, scenario’s zoals onder meer de concepten Public Value, Design Thinking en High Reliability Organisation.

De online Governance Review is vanaf 17 februari 2020 beschikbaar, Wilt u meer informatie over het raamwerk, de prijsstelling, of u wilt een afspraak om de kracht van FORTE™ gewoons eens te verkennen, stuur ons een bericht:  Esther van Zijp of Frank Havik.

 

FORTE™ Framework for Good Governance gepubliceerd

Jack P. Kruf , Simon Grima, Murat Kizilkaya, Jonathan Spiteri, Wouter Slob, John O’Dea | European Research Studies Journal.

Purpose
In this article we lay out and discuss a framework proposed by the Public Risk Management Organisation (PRIMO) of which the authors are board members and the results of a test on public and private entities of EU small jurisdictions, specifically Malta, Slovenia, Luxembourg, Lithuania, Latvia, Estonia and Cyprus. These are countries within the EU having less than 3 million people population.

Design/methodology/approach
We collected our primary data by using a semi-structured questionnaire and administering it to participants who are working directly or indirectly with entities within these EU states. The questionnaire was structured using the FORTE™ acronym as themes, ‘Financial and compliant design’, ‘Object orientation and delivery’, ‘Responsibility and stewardship’, ‘Tools and processes for creation’ and ‘Environmental awareness and interaction’, with 5 statements under each theme to which participants were required to answer using a 5-point Likert-scale ranging from “Strongly Disagree” to “Strongly Agree”. We, however, allowed the participants to open up and discuss each statement and recorded these comments.

Some demographic data was also collected as to the type of entity the participants are working with, the level of expertise on governance of the participant and the size of the entity. The quantitative data was subjected to statistical analysis while the results from the open ended question was analysed using the thematic approach.

Findings
Factor analysis provided support for the FORTE Good Governance model for both the Private and Public entities, no-matter if they are small or large. Originality/value: The study provides a better understanding and supports the FORTE Model established by PRIMO-Europe, after approximately 15 years of collecting data on public risks and for the first time tests it on both Private and Public entities, in large and small firms in small EU Jurisdictions. Moreover, this model contributed to the vast literature on models of risk management within organisations, but was not validated empirically for reliability of the factors, and on small jurisdictions.

Therefore, the significance and importance of such a study lies firstly on the premise that testing on small countries, can be deemed as small laboratories for more complex politics, regulations and policies of larger countries.

Read more

Herziening kernstructuur ISO-managementsysteemnormen begint vorm te krijgen

Bron: NEN

Van 8 t/m 12 juli 2019 vond de tweede vergadering plaats van de werkgroep die verantwoordelijk is voor de herziening van de kernstructuur (‘high level structure’) van ISO-managementsysteemnormen. Zo’n veertig experts vanuit verschillende disciplines en sectoren waren te gast bij UNIDO in Wenen. Tijdens deze week zijn belangrijke stappen gezet om te komen tot een eerste conceptversie van de herziene HLS en bijbehorende richtsnoeren.

Eerder dit jaar vond in Atlanta de kick-off vergadering plaats. Na Atlanta zijn taakgroepen ingesteld die naar specifieke onderwerpen hebben gekeken op basis van de input die is verzameld onder gebruikers en opstellers van ISO-managementsysteemnormen. In Wenen hebben deze taakgroepen verslag gedaan met hun bevindingen en aanbevelingen. Het gaat dan om ‘management of change’; ‘organizational knowledge’; ‘incident, (non)conformity & (non)compliance’; ‘emergency preparedness’; ‘outsourcing’; en ‘leadership, governance & culture’.

Risico
Een ander belangrijk onderwerp tijdens de vergadering in Wenen betrof de definitie van ‘risico’. In de huidige HLS is een andere definitie opgenomen dan in ISO 31000:2018, Risicomanagement – Richtlijnen. Vooraf aan Wenen is een consultatie uitgevoerd om een beter beeld te krijgen hoe sectoren, disciplines en landen tegen de definitie aankijken. Uit deze consultatie bleek dat de zienswijzen verschillend zijn. Een mogelijke oplossingsrichting voor de impasse is om geen definitie van risico in de HLS op te nemen. Dit vereist dan wel duidelijke richtsnoeren om te voorkomen dat er een wildgroei ontstaat aan definities van risico. Een taakgroep gaat deze oplossingsrichting verder uitwerken.

Lees meer

Training ‘Publieke Waarden en Risico’s’

Amersfoort, 27 juni 2019.

PRIMO rond haar eerste drieluik – een training in 3 modules van elk 3 uur – af voor (senior) adviseurs van BMC Implementatie.

Focus van de training is het bieden van inzicht in de context en werking van publieke organisaties. Op welke waarden wordt gestuurd en met welke risico’s hebben zij van doen? Het biedt inzicht in internationaal geaccepteerde raamwerken, methoden en technieken, gaat in op de specifieke oorzaken van risico’s. De training heeft de PRIMO Caleidoscoop™ – gebaseerd op een dagelijkse selectie en curatief van nieuws en plaatsing ervan in het PRIMO Nieuwsportaal – als basis voor inzicht in feitelijke actuele risico’s.

In het bijzonder aandacht voor de toepassing van risicomanagement op concrete processen en projecten en de rol die een adviseur daarin kan vervullen. De balans vinden tussen kennis, vaardigheden en de eigen stijl is cruciaal om effectief te kunnen zijn,

Risicomanagement wordt met deze training volledig herplaatst in de bredere context van bestuurlijke waardecreatie en doelbereiking. Er is veel ruimte voor eigen persoonlijke inbreng op projecten, plannen en ervaringen door middel van een open dialoog en analyse met het gezamenlijke team van cursisten.

PRIMO scherpt integrale analyse aan: Status Quo

PRIMO biedt Status Quo voor organisatie, plan of project. Zij doet dit met inzet van haar FORTE-raamwerk: compact, holistisch, gebaseerd op dialoog.  Het verbindt inhoud/opgave met de (be)sturing ervan. Voor colleges en management-, project- en programmateams. Het is per direct en exclusief beschikbaar voor haar leden. Het geeft een snelle blik, zowel bestuurlijk als ambtelijk, waar de organisatie of het team staat bij het bereiken van haar doelen en waarden. Op basis van een goed gesprek dus.

Zo heeft PRIMO voor het Waterschap Zuiderzeeland recent met het verantwoordelijke team het project Oosterwold besproken op sturing en aanpak. In de denktank ‘From Global to Local’ inzake Energietransitie – in samenwerking met BNG Bank – is dit raamwerk gebruikt om de elementen van sturing voor decentrale overheden te inventariseren en te ordenen. Zij gebruikt het raamwerk ook voor een trainee-opleiding, die in het voorjaar start (30 personen). Het is internationaal geaccordeerd door het bestuur en wordt thans in diverse landen binnen ons netwerk ingezet voor nader onderzoek ter verbetering, inzet en wetenschappelijke onderbouwing. Een raamwerk voor bestuurders, managers en leiders om zicht te krijgen op waarden, publieke risico’s en public resilience.

Status Quo geeft zicht op op performance en resultaat, op mogelijke afwijkingen ervan (lees: risico’s) en op   omringende trends en ontwikkelingen. Het geeft input voor bijsturing van strategie of uitvoering. Het kan bijdragen aan de kwaliteit van besluitvorming en van besluiten zelf.

Concerncontroller: “We hebben intensief gesproken over hoe nauwgezet en precies we zijn in wat we willen en kúnnen bereiken. En dat viel best tegen eigenlijk. Kan beter, moet beter.”

Onze ervaring is dat echte dialoog tot stand komt als er sprake is van openheid, eerlijkheid, oprechtheid en vertrouwen in elkaar. In de review is het onze ambitie deze dialoog te kunnen en mogen voeren. Dialoog biedt immers een gemeenschappelijk inzicht in het verband tussen enerzijds inhoud én besturing anderzijds zender én ontvanger.

Het draagt bij aan de uitlijning van plannen en projecten door voor de organisatie relevante trends en ontwikkelingen open te bespreken en de mogelijke invloed daarvan op de strategische doelen van de organisatie te verkennen. Dialoog leidt tot  beter samen voorbereid zijn op wat komen gaat en tot inzicht waar afwijkingen van het beoogde doel – de risico’s – zich kunnen voordoen en hoe hierop te acteren.

PRIMO maakt gebruikt van ervaringen van publieke leiders in de afgelopen 15 jaar en de verbeterpunten die zij ontmoetten in hun praktijk van publieke sturing. De bevindingen zijn benut en uitgewerkt in het FORTE-raamwerk. Het biedt een groep de mogelijkheid gericht op een vijftal cruciale sturingselementen te verdiepen:

  1. financieel ontwerp en compliancy
  2. verbinding systeem- en leefwereld
  3. verantwoordelijk en verbindend leiderschap
  4. vermogen om strategie tot realisatie te brengen en ambitie en capaciteit te matchen
  5. (permanente) verkenning van en verbinding met de omgeving.

Het concept maakt gebruik van diverse gecertificeerde methoden en technieken en is geschikt om te gebruiken in combinatie met de methoden, technieken en software die een organisatie reeds gebruikt. Het is een verbindend raamwerk.

  • 1
  • 2

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons