RUST RONDOM LOG4J IS BEDRIEGLIJK

De voorspelde rampen met Log4j bleven tot nu toe uit. Maar aanvallers zijn alweer op zoek zijn naar andere vormen van toegang. Scannen, patchen en beveiligen blijft voor gemeenten de komende jaren het motto. ‘Incidentbestrijding is nog geen sluitende, vanzelfsprekende, systematisch ingebouwde reflex.’

Wijdverspreider
Kwetsbaarheden in software zijn steeds vaker een manier voor aanvallers om digitaal bij organisaties binnen te dringen. Deze conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zou niet actueler kunnen zijn. Maar het komt uit een rapport over de beveiligingslekken die ontstonden bij duizenden organisaties vanwege de kwetsbaarheden in Citrix-software. Dat begon rond de jaarwisseling van 2019 naar 2020 en nog steeds gebruiken aanvallers deze kwetsbaarheden. Nu, twee jaar later, is er wederom geruchtmakende kwetsbaarheid: Log4j. Deze is ­echter veel wijdverspreider.

Link naar het complete artikel: RUST RONDOM LOG4J IS BEDRIEGLIJK

Bron: Binnenland bestuur 

PRIMO Nederland kiest nieuw bestuur

In haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, gehouden te Pijnacker-Nootdorp op 28 augustus 2020, hebben de leden van PRIMO Nederland unaniem ingestemd met de jaarrekening 2019 en de begroting 2021.

Tevens werd een nieuw bestuur gekozen, nu bestaande uit Ellen Gehner (risicoadviseur provincie Zuid-Holland), Saskia Wiersma (voormalig gemeentesecretaris van de gemeente Zevenaar), Martin van der Bijl (strateeg Regio West Brabant en voormalig wethouder van de gemeente Etten-Leur), Wouter Slob (Secretaris en algemeen directeur waterschap Zuiderzeeland) en Jan Paul Woudstra (gemeentesecretaris Pijnacker-Nootdorp).

Conclusie van de algemene ledenvergadering en het bestuur is dat de vereniging financieel gezond is en dat zij beschikt over een portfolio waarmee zij haar leden goed kan bedienen. Zij kijkt vol vertrouwen uit naar de volgende fase van haar ontwikkeling.

Afscheid werd genomen van directeur Jack Kruf. Van 1 juli 2017 tot 1 september 2020 was hij directeur van PRIMO Nederland met als specifieke opdracht om een portfolio van producten en diensten te ontwikkelen en het netwerk van de vereniging te versterken. Op 28 augustus 2020 dankte het bestuur van de vereniging hem met als unaniem standpunt: missie geslaagd. Hij krijgt uit handen van voorzitter Jan Paul Woudstra het kunstwerk Chapeau: Hoed af voor alles wat is bereikt! van maker Rob Verhoeven.

Jack Kruf dankt het bestuur voor het in hem gestelde vertrouwen en de fijne samenwerking door de jaren heen. Hij onderstreept nogmaals het belang van PRIMO als enige onafhankelijke non-profit-organisatie, die zich richt op kennisdeling inzake besturing van het publieke domein met waarden- en risicomanagement als specifiek onderdeel. Zij heeft een unieke positie. In tijden van crises en transities kan de vereniging daarbij een steeds belangrijkere rol kunnen gaan spelen als objectief en neutraal verbinder en kan zij de niet commercieel gedreven advisering over definities, raamwerken, methoden en technieken ter hand gaan nemen. Kruf:

“Ik constateer een grote versnippering in definitie, gebruik en toepassing van risicomanagement bij publieke organisaties zoals ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, verbonden partijen, universiteiten en hun koepelorganisaties. Dit vak verdient het om verder in banen te worden geleid, veel verder dan waar het nu staat. Risicomanager of risicoadviseur is nu een vrij beroep. Het is geen formeel vak. De wetenschappelijke verschillen tussen universiteiten zijn groot, té groot naar mijn mening. Het is een archipel, met op elk eiland de eigen wetten, adviseurs en definities.

Ik heb de afgelopen jaren gewerkt in een wolk van 100 definities en een veelvoud aan modellen, methoden en technieken. Gezien de publieke belangen die op het spel staan, is hier heel veel winst te behalen. Het meer spreken in dezelfde taal is een must voor effectieve samenwerking, zowel binnen en tussen organisaties, en voor adequate aanpak van vraagstukken. Iets meer holistisch denken en handelen mag best. Moet eigenlijk. In mijn ogen is een quantum leap voor doorontwikkeling van risicomanagement noodzakelijk, zeker omdat voorliggende dossiers erom vragen. Laat de bundeling van 75 essays over de afgelopen 25 jaar een inspiratie zijn om dit proces aan te zwengelen.

Voor de doorontwikkeling is het in mijn ogen relevant dat het vak risicomanagement door bestuurders en de ambtelijke top wordt omarmd. Het is een randvoorwaarde, anders blijven wij steken bij een ambtelijk financieel en control gedreven aanpak. De tone of the top en het type leiderschap is cruciaal en van grote invloed op hoe organisaties sturen op hun doelen en waarden, daarmee op de betrouwbaarheid en de effectiviteit. Het kijken over de horizon, naar scenario’s en risico’s hoort daarbij. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat de afstemming tussen politiek, bestuur en management dé drivers bevat waar de meeste publieke risico’s ontstaan. Hier is de winst te halen. Overigens was het de discussie hierover door een groep gemeentesecretarissen uit 10 Europese landen in Straatsburg op 1 april 2005 die heeft geleid tot de oprichting van PRIMO. Het vak risicomanagement verdient het dat het volledig naar dit interface migreert.

PRIMO kan haar rol in dit proces meer en meer gaan pakken, omdat de meeste organisaties, koepels en adviseurs ‘vastzitten’ aan de eigen belangen. PRIMO is vrij en onafhankelijk. Dat is een voordeel. Ook internationaal timmert zij daarin aan de weg. Ik wens het nieuwe bestuur én de kersverse directeur in Nederland alle succes van de wereld met deze prachtige uitdagingen en opgaven.”

Tevens werd de nieuwe directeur Frank Havik benoemd. Frank start op 1 september 2020. Een man met elan, drive en kennis van zaken, die logisch kan voortbouwen op de huidige portfolio. Als voormalig topsporter en met zijn zeer gedegen kennis van omgang met crisis en communicatie is hem deze uitdaging zeer toevertrouwd. Hij is een man van precisie en van verbinding. Het bestuur wenst hem zeer veel succes, zegt al haar steun toe en bespreekt op korte termijn hoe zij haar eigen bestuurlijke rol verder kan versterken.

PRIMO bundelt publicaties

Versie 0.83, gepubliceerd op 8 november 2018.

PRIMO bundelt publicaties: ‘Publiek Risico: 100 Essays’

Publiek Risico: 100 Essays (versie 0.83, thans 32 essays) bevat een collectie van Nederlandstalige essays met betrekking tot de publieke besturing van waarden en risico’s. Het is een caleidoscopisch overzicht van essays in het netwerk van PRIMO in de periode 2000-2018. Dank gaat uit naar alle auteurs en organisaties voor hun bijdragen en het ter beschikking stellen van materiaal.

Het wordt uitgebracht voor het PRIMO netwerk van Nederland en Vlaanderen. Selectie en redactie worden gecoördineerd door Jack Kruf. De huidige versie is tot stand gekomen met medewerking van Eric Frank (voormalige PRIMO-directeur), Frank Janse (BNG Bank), Louise Kruf (LenteLabel), Michelle Kruf (Moood) en Chris Ravensbergen (VNG).  Lees meer.

Het boek groeit voorlopig elke maand. Thans zijn er 32 publicaties samengebracht. Het afstemmen met auteurs, het verkrijgen van de rechten voor plaatsing en het bewerken van het originele materiaal in een universele huisstijl vragen om tijd en zorgvuldigheid. De komende tijd wordt het boek verder uitgebreid. Zodra nieuwe artikelen beschikbaar komen worden zij geplaatst.

Platform
Dit boek is gepubliceerd in epub3-formaat, dat wil zeggen in het wereldwijde standaardformaat voor e-boeken met een gefixeerde lay-out. De keuze voor dit formaat is gemaakt om de grafische elementen beter tot hun recht te laten komen. Het boek is thans beschikbaar voor download en gebruik in landen (wereldwijd) via iBookstore van Apple. Aan een versie voor Android en Windows wordt gewerkt. Na completering is het boek eind 2018 ook als interactieve pdf beschikbaar.

Bezoek iTunes Store. Het boek is getest voor e-book, geschikt voor iPhone, iPad en Mac.

PRIMO bereikt de 10.000 hits/week

PRIMO ziet zichzelf als een kennisinstituut voor het publieke domein. Zij bestaat door en voor haar leden (gemeenten, provincies en waterschappen). Zij is in Nederland (als onderdeel van een Europese organisatie) opgericht op 6 oktober 2006 te Den Haag door een samenwerking van BNG Bank, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  (BZK) en de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS).

In haar missie en portfolio is kennisdeling met betrekking tot publieke sturing in het algemeen en publiek risicomanagement in het bijzonder sterk verankerd. De vereniging heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om de beschikbaarheid van goede publicaties en nieuws te optimaliseren en ter beschikking te stellen voor het algemene nut. Met gepaste trots kunnen wij melden dat het aantal hits op onze berichtgeving de 10.000 per week heeft bereikt.

Onze vereniging richt zich op hen die verantwoordelijkheid dragen voor het publieke domein. Dáár waar het aankomt op bestuurskracht en organiserend vermogen. Het realiseren én borgen van publieke waarden staat daarbij centraal. Kennisdeling versterkt de kwaliteit ervan.

PRIMO doet dit door een permanente en zorgvuldige selectie, curatie en plaatsing van publicaties en nieuwsberichten op haar website primo-nederland.eu, op het nieuwsportaal primonederland.howardshome.com, via haar nieuwsbrief (7:30 uur elke werkdag). Zij maakt gebruik van diverse social media platforms, met eigen groepen: Facebook, Linkedin en Twitter.

In haar plannen voor 2019 bekijkt PRIMO hoe zij de kennis in samenspraak met haar leden en partners verder kan optimaliseren in toepassing en gebruik voor en door haar leden.

 

*Foto: Jack Kruf, Stadhuis Ieper, Vlaanderen. Met dank aan Jan Breyne, erestadssecretaris Ieper.

Meer inzicht in publiek geld als basis voor vertrouwen

Op donderdag 15 februari vond de Alumnilezing van het Zijlstra Center plaats. Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, was uitgenodigd om te spreken over controle en verantwoording in een netwerksamenleving .’De huidige netwerksamenleving vraagt om meer standaardisatie ten behoeve van transparantie, controle en verantwoording om besteding van publieke middelen inzichtelijk te maken. Inzicht is de basis voor vertrouwen’, aldus Visser.

Kabinet geeft startschot voor Klimaatakkoord

Persbericht Rijksoverheid

“De ministerraad heeft de kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord vastgesteld. Daarmee wordt het startschot gegeven voor de besprekingen met het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en medeoverheden over het Klimaatakkoord. Het doel is om in de zomer van dit jaar tot afspraken op hoofdlijnen te komen over de wijze waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49% terugdringt in 2030. Deze afspraken zullen vervolgens in de tweede helft van het jaar worden uitgewerkt in concrete programma’s. De uitvoering van het Klimaatakkoord begint in 2019.

Het kabinet streeft naar een akkoord dat kan rekenen op breed maatschappelijk en politiek draagvlak. ‘Alle partijen hebben elkaar nodig om deze grote opgave tot een succes te maken’, aldus minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. ‘De uitdaging om tot de noodzakelijke broeikasgasreductie te komen is groot, maar biedt tegelijk ook kansen voor versterking van de Nederlandse economie.’

Het Klimaatakkoord kent één centraal doel: de opgave om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 terug te dringen met 49% ten opzichte van 1990. De maatregelen die nodig zijn om CO2-uitstoot sterk terug te dringen, kosten geld. Het kabinet wil de kosten voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk beperken. Dat gebeurt door er scherp op te letten dat de gemaakte afspraken kostenefficiënt zijn.

Het Klimaatakkoord moet concrete afspraken over CO2-reductie bevatten, waaruit duidelijk wordt welke partij verantwoordelijk is voor het realiseren van resultaat. De afspraken worden gemaakt binnen vijf sectoren: industrie, mobiliteit, de gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw & landgebruik. Elke sector krijgt een reductiedoelstelling in megatonnen CO2, zoals afgesproken in het regeerakkoord.

Er worden vijf sectortafels samengesteld, waaraan partijen deelnemen die een concrete bijdrage kunnen leveren aan de transitie, kennis over hun sector hebben en over mandaat beschikken om afspraken te maken. Van de sectortafels wordt verwacht dat ze ook afspraken maken over thema’s die belangrijk zijn voor alle sectoren, zoals innovatie, financiering en de arbeidsmarkt.

De voortgang en samenhang van de besprekingen wordt bewaakt door een Klimaatberaad. Binnen het kabinet is het klimaatbeleid een gezamenlijke opgave van de ministeries van EZK, BZK, LNV en I&W.

De sectortafels en het Klimaatberaad krijgen ieder een onafhankelijke voorzitter:

  • Gebouwde omgeving (BZK): Dhr. Diederik Samsom
  • Mobiliteit (I&W): Mevr. Annemieke Nijhof
  • Industrie (EZK): Mevr. Manon Janssen
  • Elektriciteit (EZK): Dhr. Kees Vendrik
  • Landbouw & landgebruik (LNV): Dhr. Pieter van Geel
  • Klimaatberaad: Dhr. Ed Nijpels”

Lees meer >>

Samenwerken aan nucleaire veiligheid

Bron: Onderzoeksraad voor de Veiligheid

“De Onderzoeksraad heeft onderzocht hoe Nederland met België en met Duitsland samenwerkt om een kernongeval te voorkomen en de gevolgen van een eventueel ongeval te beperken. Ook is onderzocht hoe de informatievoorziening aan burgers verloopt. De Raad is zijn onderzoek gestart naar aanleiding van onrust onder de bevolking over incidenten in de Belgische kerncentrales Doel en Tihange. De Raad heeft niet alleen deze kerncentrales, maar ook de kerncentrales Borssele (in Nederland) en Emsland (in Duitsland) in zijn onderzoek betrokken.

De kans op een ernstig kernongeval bij één van de genoemde kerncentrales is klein. Maar als zich een kernongeval voordoet, dan is het van belang dat de crisisbeheersing van de landen goed op elkaar is afgestemd. De Onderzoeksraad concludeert dat de samenwerking  op papier voor een deel is geregeld, maar als zich daadwerkelijk een kernongeval voordoet, deze waarschijnlijk niet goed zal verlopen.

Om goed voorbereid te zijn op een kernongeval met grensoverschrijdende gevolgen is het noodzakelijk dat Nederland de samenwerking met België en met Duitsland verbetert. Naast het verbeteren van de crisisplannen, moeten de landen meer samen oefenen en organiseren dat ze de te treffen maatregelen en de communicatie hierover onderling afstemmen.” >>

 

Lessen voor de nieuwe colleges

Bron: Telos.

Veel gemeenten vertalen duurzaamheid als het aanpakken van de energietransitie. Er is nog te weinig aandacht voor de brede duurzaamheidsopgaven zoals beschreven in de Nationale Monitor 2017 en de SDG’s van de VN. In Tijdschrift Milieu leggen we uit hoe Rijk en gemeenten hiermee aan de slag kunnen.

Alle gemeenten besteden inmiddels aandacht aan duurzaamheid. Dat neemt niet weg dat het voor veel gemeentebesturen nieuw is om daar meer onder te verstaan dan de omschakeling naar een samenleving zonder fossiele brandstoffen en naar een circulaire economie. Ook bij de rijksoverheid moet er met een kaarsje gezocht worden naar duurzaamheidsinitiatieven buiten deze twee aandachtsvelden: hiervoor kon men afgelopen zomer bij een kleine directie van het ministerie van IenM terecht die komend jaar 23 miljoen mag uitgeven. Dat valt in het niet bij de bedragen die de Deltacommissaris jaarlijks mag spenderen, ruim 1 miljard, om droge voeten te houden. >>

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons