PRIMO zet volgende stap met FORTE™

PRIMO startte in 2017 te Parijs met de ontwikkeling van een nieuwe aanpak om meer integraal de publieke besturing rondom een maatschappelijk vraagstuk te kunnen analyseren en te ontwerpen. De kern van deze aanpak is erop gericht om de kracht van een door het bestuur en de top van de organisatie geïnitieerde en geleide dialoog in strategische publieke vraagstukken te bevorderen.

Van vragenlijst naar brede aanpak
Wat begon met een simpele uitlijning van een vragenlijst, breidde zich geleidelijk aan uit naar een verdieping op het krachtenveld rondom deze dialoog. Geïnspireerd door de wetenschappelijke benadering van de hoogleraren Kathleen Sutcliffe (High Reliability Organisation),Ortwin Renn (Public Risk Management), Peter Young (Risk Leadership), Mark Moore (Public Value Management ) en Jeanne Liedtka (Design Thinking) lijkt de aanpak te leiden tot een bredere aanpak, die organisaties kan ondersteunen om zich ex ante te verdiepen op de sturingsprincipes en gerichte toepassing ervan bij vraagstukken in de praktijk.

Zoektocht naar indicatoren van goede sturing
Na het testen van de aanpak in de concrete praktijk van de bedrijfsvoering van alledag, ontstond het inzicht dat de aanpak leidde tot echte collectieve samenspraak en gedeelde inzichten met betrekking tot scenario’s, haalbaarheden, kritische succesfactoren en mogelijke afwijkingen (lees: risico’s) op de nagestreefde waarden.

Besloten werd besloten tot een wetenschappelijke aanpak. Deze werd  nodig geacht om het feitelijke fundament van de dialoog – die sinds de oprichting van PRIMO in 2005 is ontstaan op basis van 15 jaar  ervaringen en inzichten van met name gemeentesecretarissen en concerncontrollers in Europa – ook wetenschappelijk te kunnen ‘aantonen’ én te kunnen verbinden met gecertificeerde instrumenten. De zoektocht naar de indicatoren van goede besturing was ingezet.

Over vakmanschap, waarden en ecosystemen
Belangrijke invalshoek van deze aanpak is dat PRIMO op basis van de opgedane inzichten ervoor kiest om – naast de bekende paden van de ‘gangbare’ school van de statistische benadering binnen risicomanagement (klassiek kans x impact-denken, Monte Carlo simulaties, de kansberekening in algemene zin) –  ook de expert- en engineeringbenadering te verkennen en te werken vanuit bestaande kennis en inzicht. Geen statistiek, maar de benutting van bestaande kennis.

Wij zijn daarbij geïnspireerd geraakt door de filosofie van de oude gildes in Europa waar vakmensen voortbouwden op de inzichten van hun voorgangers alsmede op  eeuwenoude kennis van boogschutters: beoefening van de kunst om ‘raak te leren schieten’, gebaseerd op ontsluiting en benutting van intrinsieke kennis. Daarmee sluit PRIMO zich in zekere zin aan bij de positieve werking van het High Reliability Organisation concept van Sutcliffe en Weick. Risicomanagement komt daarmee in nieuw perspectief en wordt onderdeel van (lees: lost op in ) een breder denken in waardebenadering en borging van (regionale, stedelijke en natuurlijke) ecosystemen.

Onderzoek en presentatie
De PRIMO survey om het dialoogmodel wetenschappelijk te onderzoeken is deze zomer uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Malta, zulks in Europees perspectief. De survey kende een hoge respons. De analyse is inmiddels uitgevoerd en uitgewerkt.

De resultaten zijn verrassend en stemming tot grote tevredenheid. Het wetenschappelijk artikel dat inmiddels is geschreven, wordt op The International Conference on Applied Business and Economics (ICABE 2019) in Thessaloniki Greece, October 21st to 23rd 2019, door PRIMO Europe voorgelegd aan andere Europese wetenschappers, bediscussieerd en gepeer-reviewed.

Ten slotte
Als dat is afgerond, pas dan kan en wil PRIMO vervolgstappen zetten in de verfijning van FORTE™. Dit zal erop gericht zijn om haar leden een wetenschappelijk onderbouwd platform te kunnen bieden, dat is gericht op waardebereiking en kennisuitwisseling dienaangaande. Het fundament daarvoor zijn de grondprincipes van governance design door middel van dialoog en gerichte gebruikmaking van de eigen kennis van de medewerkers, stakeholders én klanten van een organisatie. De komende maanden worden vervolgstappen voorzien. Als er nieuws is melden wij ons direct.

Dank
PRIMO dankt al haar leden en partners in Europa voor het vertrouwen, maar vooral voor de mogelijkheid om dit FORTE™-raamwerk te kunnen en te mogen ontwikkelen en daarmee te komen tot een nieuw governance-platform.