PRIMO presenteert FORTE-raamwerk in Lelystad

Om complexe projecten te geleiden en bestuurlijke vraagstukken op te kunnen lossen is echte samenspraak een absolute vereiste en het benutten van alle beschikbare kennis en inzichten een groot goed. Voor het scherp aan de wind kunnen zeilen in het dienen van de publieke zaak heeft PRIMO het FORTE™ raamwerk gepresenteerd.

De presentatie van het raamwerk deed PRIMO gisteren in Lelystad bij het Waterschap Zuiderzeeland tijdens een discussiebijeenkomst voor met name concerncontrollers, risicomanagers, programmamanagers en adviseurs van gemeenten, provincies en waterschappen.

Ontwikkeling
Er is twee jaar aan gewerkt. Het is gebaseerd op zowel de praktische inzichten van publieke leiders van het PRIMO-netwerk op het gebied van publieke sturing en de wijze waarop wij omgaan met publieke waarden en waarom publieke risico’s ontstaan. De Europese Vereniging van Gemeentesecretarissen UDITE is – als founding father van PRIMO – partner in deze evaluatie geweest. De samenwerking met wetenschappers heeft de wetenschappelijke fundering van het raamwerk gelegd.

Het raamwerk dient de dialoog. Het is niet-bureaucratisch en niet-conformistisch van aard, maar versterkt de gezamenlijke reflectie. Het ontsluit de beschikbare kennis en deskundigheid binnen een organisatie. Het respecteert de inzichten van elke medewerker, hoe besturing beter kan of moet. Het is onafhankelijk en maakt benutting van bestaande door de organisatie gebruikte methoden en technieken mogelijk. De multifunctionele reisstekker diende als metafoor. Het is veelzijdig en te gebruiken niet alleen door de ambtelijke organisatie, maar ook door haar bestuur en gekozen bestuursorganen. En zelfs door hun stakeholders. Het Zwitsers zakmes werd als metafoor gebruikt.

Het raamwerk FORTE™ is erop gericht om de besturing van projecten, plannen en programma’s te verbeteren door gericht samenspraak mogelijk te maken op zaken die er toe doen. Het kan bestaande methoden en software ondersteunen om de strategische kracht van de organisatie te versterken. Het faciliteert dialoog en reflectie, versterkt teams en brengt publieke leiders en uitvoerders dichter bij elkaar.

Het model is gebouwd op de grondvesten van gerenommeerde managementmodellen en concepten. High reliability in het  bereiken van doelen én het borgen van waarden en het mitigeren van risico’s staan centraal. Het plaatst risicomanagement, scenariodenken en designdenken in een nieuw perspectief omdat het de actor verbindt met de waarde (dienst, product zoals veiligheid, een nieuwe brug, resilience), met het object (klant, burger, samenleving) en met de besturing. Het verbindt systeemwereld en leefwereld. Dit is uniek.

Het raamwerk is een acroniem voor de vijf elementen van sturing. Het raamwerk is per direct beschikbaar voor de leden van het PRIMO-netwerk. Maatwerk wordt hierbij door PRIMO verzorgd. De rechten voor het gebruik van het raamwerk zijn internationaal vastgelegd en exclusief verbonden met een formeel PRIMO-lidmaatschap. Lees meer

Kader
De bijeenkomst had een bredere setting. Controllers bij publieke organisaties zien risicomanagement als belangrijk onderdeel van hun werkzaamheden. Zij beschikken over de helikopterview die nodig is om het brede functioneren van een organisatie te bezien, om te volgen of de operationele en strategische organisatiedoelen bereikt worden en in kaart te brengen waar de mogelijke risicofactoren liggen. Met deze kennis, inzichten, expertise en vaardigheden kan de controller zich ontwikkelen tot essentieel verbinder tussen inhoud en integrale bedrijfsvoering.

Sprekers
Na een academische blik op risicomanagement door Tjerk Budding, opleidingsdirecteur van de Public Controllers-opleidingen van de Vrije Universiteit Amsterdam, licht Jack Kruf, directeur PRIMO Nederland, tijdens deze bijeenkomst het FORTE model toe, dat kan helpen om van een calculerende naar een meer holistische benadering en daarmee doelmatigere manier van risicomanagement te komen. Wouter Slob, directeur van Waterschap Zuiderzeeland, deelt vervolgens zijn ervaringen met de toepassing van dit model.

Programma

13.30 – 14.00 uur inloop

14:00 – 14:05 uur Welkom door de Dijkgraaf Hetty Klavers van Waterschap Zuiderzeeland.

14.05 – 14.40 uur Wetenschappelijk kader door Tjerk Budding. Hoe kijk je tegen risicomanagement aan? Hoe dat dan in te bedden in de organisatie? Control en risicomanagement, ligt dat niet in elkaars verlengde?

Korte break

14.50- 15.25 uur FORTE™ raamwerk. Introductie door Jack Kruf (PRIMO). Over de dialoog die actor/object en waarde/risico verbindt met (be)sturing. Belicht de elementen rentmeesterschap, financieel ontwerp, maakproces, samenwerking en feitelijke levering. De kracht van dialoog.

15.25 – 15.45 uur Pauze

15.45 – 16.30 uur De praktijk bij Zuiderzeeland door Wouter Slob (directeur).

16.30 uur netwerkborrel

Wij kijken terug op een geslaagde bijeenkomst. Voor meer informatie kunt u contact met Esther van Zijp van het bestuurssecretariaat of met Frank Havik, directeur van PRIMO Nederland.