PRIMO participeert in VNG Risico Platform Overheden

Vrijdag 26 januari 2018 werd ten kantore van de Vereniging Nederlandse Gemeenten te Den Haag, de bijeenkomst van het Risicoplatform Overheden (RPO) gehouden. Een overleg met een brede vertegenwoordiging van gemeenten. Doel van de bijeenkomst was te komen tot een meer systematische kennisdeling en uitwisseling van inzichten op het gebied van risicomanagement binnen het gemeentelijke domein. Het overleg stond onder de professionele leiding van Chris Ravensbergen van de VNG. Jack Kruf van PRIMO Nederland participeerde in dit overleg.

Er werd gesproken over het in ontwikkeling zijnde Volwassenheidsmodel Risicomanagement van Paul Klukhuhn, over de wijze waarop gemeenten hun kerninformatie wel maar ook niet voorhanden hebben en wat de ontwikkelingen zijn die kunnen worden afgeleid van www.venstersvoorbedrijfsvoering.nl – verzorgd door Eelke Horselenberg van VNG Realisatie-  alsmede over een ex ante besturingsparagraaf voor de nieuwe collegeprogramma’s zoals dit tijdens het RiskCongres Lokaal Bestuur op het provinciehuis in Utrecht is voorgesteld door Jack Kruf van PRIMO. De rol van de concerncontroller dient zich in zijn ogen daarbij door te ontwikkelen (in nauwe samenspraak met gemeentesecretaris – command en control meer afgestemd) naar één met een veel bredere focus – dan financiën – naar die van architect van de besturing. De behoefte aan meer integrale sturing van vraagstukken vraagt hierom.

De bijeenkomst van vrijdag j.l. wijst uit, dat – gezien de voorliggende maatschappelijke trends en ontwikkelingen, alsmede de bestuurlijke opgaven daarbinnen – er naar verwachting veel werk aan de winkel is voor de nieuwe raden, colleges en organisaties van gemeenten. Risicomanagement kan – mits goed ingebed in het geheel van strategie, besturing en management – een significante rol spelen bij de performance en het succes van gemeenten en gericht bijdragen aan de effectiviteit en efficiëntie van publieke sturing. Het RPO komt in juni 2018 in Venlo opnieuw bij elkaar.

Vermeldenswaard is dat risicomanagement als discipline nu door de VNG wordt herkend en erkend. De vereniging heeft VNG Risicobeheer ingepast bij haar recente organisatieverandering.


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons