PRIMO Nederland viert eerste lustrum

Auteur: Eric Frank, directeur PRIMO Nederland

Op donderdag 24 november 2011 vierde PRIMO Nederland, Public Risk Management Organisation haar eerste lustrum tijdens een Partnerbijeenkomst in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort.

Drs. Eugène Meuleman, Bestuursvoorzitter van PRIMO Nederland ontving in de Frits van der Poelzaal de gasten. Daar waren aanwezig: Ir. Jack Kruf (President PRIMO Europe), Marie-Gemma Dequae (Voorzitter Wetenschappelijke Raad PRIMO Europe en PRIMO Vlaanderen, tevens President van Federation of European Risk Management Associations (FERMA), Tom Wustenberghs (Voorzitter PRIMO Vlaanderen). Van de zijde van de partners gaven de volgende vertegenwoordigers acte de présence: Arie Elsenaar RA (Deloitte), Marinus de Pooter RA (Ernst & Young), Peter-Paul Leutscher en Paul Drijver (Marsh), mr. Robert ’t Hart (Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement – NAR), Kaz Janovicz en John Shaftoe (Risk Management Partners (UK). Vertegenwoordigers van het bestuur van PRIMO Nederland, de Wetenschappelijke Raad en de directeur completeerden het gezelschap.

Voorzitter Meuleman opende de bijeenkomst met een uiteenzetting over de stand van zaken van PRIMO Nederland en de plannen voor de komende jaren. Zo wordt aangestuurd op een bredere aandacht voor (het verwerven van) het lidmaatschap. Hoewel PRIMO good governance bij gemeenten, provincies en waterschappen als aandachtsgebied heeft, wordt belicht dat de corebusiness van PRIMO zich richt op risicomanagement als onderdeel van goed publiek bestuur. Geconstateerd wordt dat in toenemende mate aandacht bestaat voor (publiek) risicomanagement. Juist binnen deze sector is het managen daarvoor complexer dan in het bedrijfsleven. Het gaat immers om een diversiteit aan onderdelen van de publieke organisaties. Hoewel veelal wordt gedacht dat de controller de risico’s wel allemaal in beeld heeft, gaat de aandacht en de verantwoordelijkheid veel verder dan financiën Wat gedacht van hrm, ict, veiligheid, water, milieu, cybercrime, infrastructuur en andere? Echter de connotatie met risicomanagement wordt door publieke instellingen nog weleens als negatief of zelfs “eng” ervaren, terwijl grip hierop dit juist beter en verantwoorder bestuur mogelijk maakt.

PRIMO Nederland zal zich bij meerdere bestuurslagen, breder in de organisaties en mogelijk dieper gaan richten op awareness voor risicomanagement. Dat zal zij doen door o.a. meer rondetafelbijeenkomsten te organiseren. Dat kan op eigen initiatief of juist ook op indicatie van haar leden. Met tal van gremia heeft PRIMO Nederland haar contacten en samenwerking, wat haar netwerk grotere waarde geeft.

Vervolgens belichtte Jack Kruf de stand van zaken en plannen van PRIMO Europe. Hierbij werd aangegeven dat er een PRIMO Academy komt, een samenwerkingsverband van de vereniging met universiteiten en instellingen of bureaus die trainingen verzorgen.
PRIMO heeft opgericht PRIMO Publishing, een samenwerking van alle internationale PRIMO Chapters om de krachten te bundelen ten aanzien van website-management, social media, magazine en andere publicaties.

De goed bezette Wetenschappelijke Raden van de diverse chapters worden in elkaars verlengde gebracht en waar mogelijk geïntegreerd.
Samenwerking met UDITE (Europese Vereniging van Gemeentesecretarissen) wordt gecontinueerd evenals samenwerking met ALARM (UK) – The National Forum for Risk Management in the Public Sector – op het gebied van tool-ontwikkeling.
PRIMO Malta maakt deel uit van een breed netwerk van overheid, banken en bedrijfsleven en is onder de vlag van MARM toegetreden tot FERMA.

Tijdens een interactieve ronde blijkt de aandacht van de partners vooral te liggen bij focus op meerdere lagen in de publieke organisaties. Mede door middel van de nieuwsbrief van PRIMO Nederland wordt de volle breedte van de publieke sector in toenemende mate bereikt. Ook zal de aandacht van PRIMO Nederland zich meer richten op door gemeenten, provincies en waterschappen vraaggestuurde rondetafelbijeenkomsten om locale en regionale Care for Governance met als onderdeel risicodragende aspecten van projecten en samenwerkingsverbanden te kunnen bespreken. De gespecialiseerde inbreng van kennis en kunde van de partners zal hierbij van toegevoegde waarde kunnen zijn. Tenslotte gaat het om de samenvoeging van de kennis en kunde van publiek en privaat.
Na deze sessie verplaatste het gezelschap zich naar de Provinciezaal alwaar werd genoten van typisch Hollandse gerechten en kon op een geanimeerde wijze nader kennis met elkaar worden gemaakt. Het ligt in de bedoeling om jaarlijks een bijeenkomst als deze te organiseren.

Download PRIMO Nederland viert eerste lustrum