Public Risk Forum #1

Public Risk Forum #1: Covid-19 en de top 10 van publieke risico’s

Op deze dag vond de eerste online discussie plaats van het Public Risk Forum, het platform voor dialoog en kennisuitwisseling van PRIMO. Leden van dit forum hebben van gedachten gewisseld over de invloed van de huidige Coronacrisis op de beleving van risicomanagement in hun organisaties in het algemeen en op de top 10 van risico’s in het bijzonder.

Het beeld wat hieruit naar voren komt is dat de crisis alle andere aspecten min of meer ter zijde heeft gesteld. Dat is geen nieuws, maar wel bijzonder om te delen. Nu het eerste stof enigszins is neergedaald komen de inventarisaties van de aangerichte schade – ook door het handelen van de overheid zelve – op gang en doemen als snel nieuwe risico’s op. PRIMO bracht de top 10 van risico’s in kaart.

De grote lijn is dat alle energie wordt gestopt in het in kaart brengen van de ontwikkelingen voor het lopende jaar. Bestuur en management zijn druk doende hiermee, zeker als het gaat om de invloed op de samenleving en de consequenties op de diverse beleidsterreinen. Van een lange(re) termijnvisie op de gevolgen (meerjarenbegroting) lijkt nog geen sprake zijn. De fase van het “blussen van de brand” is nog niet voorbij. Er wordt met name gewerkt aan het lijn brengen in de bestuurlijke besluitvorming en consequenties voor de politieke agenda. Hier is sprake van een soort verdoving. 

Opvallend is ook dat wat normaal gesproken een structurele zekerheid was, nu een top 10 risico is geworden. Gedacht moet worden aan gegarandeerde opbrengsten uit bijvoorbeeld de toeristenbelasting en parkeergelden. Deze vallen bijna geheel weg of zullen dit jaar niet meer op het niveau komen zoals deze waren opgenomen in de gemeentelijke begrotingen.

Daar worden voor de komende tijd dan ook de nodige uitdagingen gezien. Er zullen toch besluiten moeten worden genomen tot het heroverwegen van investeringen, hetgeen op politiek niveau de nodige hoofdbrekens zal gaan kosten. Uit ervaringen met de crisis van 2008/2009 moet toch worden geconcludeerd dat het geld wat het Rijk nu in het bezweren van de Coronacrisis stopt op één of andere manier terug moet komen. Kortingen op het provincie- en gemeentefonds worden verwacht. De terugbetaling start net als bij de vorige crisis na twee jaar. Momenteel wordt dit aspect bezworen door investeringen te temporiseren. Geen echte keuzes dus nog.

Indien we toch vooruitkijken is het naar mening van de forumleden toch wel zo dat er de komend jaren geen sprake kan zijn van “Business as Usual”, nu er een grote aanslag wordt gepleegd op de algemene reserves. En dat nog afgezien van het feit dat er principiële keuzes gemaakt moeten gaan worden over bijvoorbeeld verstedelijking en vervoersstromen in steden.  Qua bedrijfsvoering bij de overheden is de algemene indruk dat dit over het algemeen goed is opgepakt en dat het thuiswerken verbazingwekkend goed is opgepakt en veel producten en diensten zijn en worden gecontinueerd.

Geconcludeerd wordt dat er sprake was van een interessante uitwisseling van gedachten. Deze is gepland op 27 mei a.s. 11:30 – 12:30 uur (de lijnen zijn open om 11:00 uur) voortgezet met een tweede ontmoeting, PRF 2: ervaringen met risicomanagementsystemen en -software.

Heeft dit alles uw interesse opgewekt voor het PRIMO Public Risk Forum, schroom dan niet contact op te nemen met PRIMO via admin@primonederland.nl.


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons