Public Risk Forum #3

Public Risk Forum #3: Onderwijsbehoefte en de Kaleidoscope

Op deze dag vond de derde online discussie plaats van het Public Risk Forum, het platform voor dialoog en kennisuitwisseling van PRIMO. Leden van dit forum hebben van gedachten gewisseld over de onderwijsbehoefte op het gebied van risicomanagement en het mogelijk gebruik van de (eigen) PRIMO Kaleidoscope ‘Publieke waarden en risico’s’.

Allereerst is van gedachten gewisseld over waar op dit moment in diverse organisaties de opleidingsbehoefte ligt en hoe hiermee wordt omgegaan. Het beeld, dat door de deelnemers werd geschetst varieerde van het niet volgen van opleidingen en het enkel geven van voorlichting in de organisatie tot het aanbieden van gerichte, met name interne opleidingen. Opvallend is het geringe en onafhankelijke aanbod van onderwijs – dus los van een gekoppeld aanbod van software, systemen en inhoudelijk advies – over het vak risicomanagement.

De bewustwording om over risico’s na te denken teneinde de besluitvorming een kwaliteitsimpuls te geven heeft lijkt nog een duwtje nodig te hebben. Inbedding in voortgangsgesprekken met programma- en lijnmanagers heeft wel aandacht, maar handelt vaak op over operationele zaken, het nakomen van afspraken en het eigenaarschap inzake risicomanagement. Het gebruik van het instrument van onderwijs over risicomanagement voor bevordering van de bewustwording in de organisatie wordt niet veel toegepast. Inbreng op en omarming van het (top) management verdient de nodige aandacht. Er liggen grote kansen voor onderwijs om de toegevoegde waarde van risicomanagement in tal van aanpakken en besluitvorming te bevorderen.

Aan de hand van een door PRIMO verzorgde presentatie is van gedachten gewisseld over hetgeen PRIMO aan opleidingen aanbiedt. De invalshoek die zij kiest in haar onderwijsprogramma Kaleidoscope is drieledig: (1) deelnemers inzicht geven in het vak van risicomanagement zelve, (2) het benaderen van relevante en actuele vraagstukken(beleid, uitvoering en bedrijfsvoering) en (3) de persoonlijke vaardigheid om professioneel te kunnen handelen.

  • Vak: definities, raamwerken, beleid en rol van overheid, weerstandsvermogen, drivers en oorzaken, rollen, kaders en richtlijnen, veel voorkomende risico’
  • Vraagstuk: actuele risico’s, overheid in krachtenveld, inhoud (omgevingswet, energietransitie, sociaal domein), context denken, de bedrijfsvoering (HR, financiën, verbonden partijen).
  • Vaardigheid: methoden en technieken, de kunst van het reflecteren en uitzoomen, kennis, de eigen stijl, mijn FORTE ™, mijn publieke domein.

De inzet van de PRIMO Kaleidoscope voor de cursist is om inzicht te bieden: weten hoe de hazen lopen, weten wat er te koop is, inzicht te hebben in raamwerken, methoden en technieken, betekenis kunnen te geven aan de eigen rol, inzetbaar te zijn bij control én innovatie, te beoefenen hoe risico’s kunnen worden managed.

Onderwijs kan volgens de bijeenkomst een veel grotere toegevoegde waarde spelen bij het invoeren van een organisatie-brede acceptatie en toepassing van risicomanagement in tal van besluitvormingsprocessen. Het lijkt onderbenut te zijn in de huidige opleidingsplannen.

Er liggen niet alleen kansen om het sturen op resultaat te versterken. Er is ook een gevoelde harde noodzaak om – zeker gezien de gebeurtenissen in het kader van Corona – om organisaties niet beter voor te bereiden in proactieve benaderingen maar ook uit te rusten voor een gerichte crisisaanpak. Onderwijs over het vak risicomanagement wordt daarbij gezien als een vorm van risicomanagement zelve. Is dat niet mooi?!


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons