Niet SMART

Auteur: mw. drs. L.A.J. van der Horst  en Drs. C.E.J.M. Cransveld MBA
Bron: Controllers Magazine

In navolging van het bedrijfsleven zijn de verslagleggingsregels voor gemeenten ook aangescherpt. In tegenstelling tot dit bedrijfsleven verloopt de introductie van de nieuwe verslaglegging per 1 januari 2004 bij gemeenten vooral geruisloos. De auteurs onderzochten de eerste toepassing van de nieuwe reeks in de gemeentelijke begrotingen per 2004.

Sinds 1 januari 2004 zijn gemeenten verplicht om de begroting en de jaarstukken op te stellen volgens het Besluit Begroting en Verantwoording 2004 (BBV). Dit betekent dat de begroting 2004 het eerste document is dat volgens de nieuwe verslagleggingsregels moet worden opgesteld. Dit artikel geeft een korte indruk van wat volgens het Besluit in een begroting moet worden opgenomen. Tevens geven we aan in hoeverre de begrotingen in werkelijkheid aan het BBV voldoen. Deze resultaten zijn afkomstig uit een recentelijk onderzoek, uitgevoerd onder 24 gemeenten. Deze 24 gemeenten zijn inge deeld in drie categorieën, namelijk klein ( 100.000 inwoners).

Opvallend is dat de kleine gemeenten onder het gemiddelde, maar de grote gemeenten boven het gemiddelde scoren. Een begroting moet volgens het BBV uit de volgende vijf onderdelen bestaan:
• programma’s;
• paragrafen;
• overzicht van baten en lasten;
• financiële positie;
• meerjarenraming.

Download artikel


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons