Veiligheid publieksevenementen

Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheidsbescherming bij publieksevenementen

De Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg komen in hun derde onderzoek naar publieksevenementen tot de conclusie dat er meer aandacht nodig is voor veiligheid en gezondheid bij dit soort evenementen. Op basis van dit onderzoek stellen de Inspecties vast dat veel gemeenten bij publieksevenementen nog steeds te weinig oog hebben voor de veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Gemeenten moeten hier meer aandacht aan besteden om te voorkomen dat burgers onnodig risico lopen.

Aanleiding en afbakening onderzoek

Aanleiding voor dit vervolgonderzoek zijn de bevindingen en conclusies van de eerdere onderzoeken in 2008 en 2012. In het vervolgonderzoek hebben de Inspecties zich met name gericht op het gemeentelijk proces rondom het verlenen van evenementvergunningen. Daarbij hebben zij vooral gekeken naar de beheersing van risico’s voor de veiligheid en gezondheid in het beleid, bij de vergunningverlening, tijdens het toezicht en de handhaving, en na afloop van het evenement bij de evaluatie. De Inspecties hebben dit vervolgonderzoek uitgevoerd bij 124 gemeenten, de 25 veiligheidsregio’s en de nationale politie. Daarnaast zijn er drie casus van ongevallen bij publieksevenementen nader onderzocht.

Beleidsdocumenten en evenementenbeleid

Bijna de helft van de gemeenten besteedt in de beleidsdocumenten specifiek aandacht aan de veiligheid en gezondheid bij evenementen. Maar concrete doelstellingen ontbreken. Daardoor missen de ambtenaren en de adviseurs een toetsingskader. De meeste andere gemeenten voeren een evenementenbeleid dat vooral is gericht op profilering van de gemeente. Dergelijk beleid heeft als risico dat het uitgangspunt wordt dat elk evenement moet kunnen doorgaan, en dat formele regels van ondergeschikt belang worden. Daarnaast is de Inspecties gebleken dat veel gemeenten, en ook veiligheidsregio’s, hun beleid hebben gebaseerd op zowel een leidraad als op een handreiking die beide toe zijn aan aanpassing aan de huidige inzichten. >>

>>


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons