De dag van het Risico

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing is een tweemaandelijkse uitgave van de directie Nationale Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In deze editie een bewerking van de toespraak van Alexander Brenninkmeijer, de Nationale ombudsman, op deze dag: Risico’s, chaos en het perspectief van de burger.’ Een citaat:

Chaos
Naar mijn ervaring is het geen welkome opmerking dat risico’s veelal verbonden zijn met chaos, met chaotische processen. Toch wil ik daar aandacht voor vragen, omdat het van belang is voor het perspectief van de burger op risico’s en voor het vertrouwen dat de burger heeft in de overheid. De rationalisering van risico’s staat op gespannen voet met het fenomeen chaos, dat niet te rationaliseren lijkt. Daarin schuilt naar mijn mening ook een belangrijk perceptieprobleem. Zolang we bij de analyse van risico’s niet onderkennen dat zij deel uit kunnen maken van chaotische processen, is onze analyse onvolledig.
In het recente rapport Onzekere veiligheid, over verant- woordelijkheid rond fysieke veiligheid, onderscheidt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) naast eenvoudige en complexe risicoproblemen, ambigue risicoproblemen. 2 Het zijn dergelijke risico’s die ik zou willen verbinden met de chaostheorie. Deze ambigue risicoproblemen vragen volgens de WRR om een nieuwe benadering, die niet gericht kan zijn op volledige beheersing.”

Het blad informeert, signaleert en biedt een platform aan bestuurders en professionals over beleidsontwikkeling, innovatie, uitvoering en evaluatie ten aanzien van Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artikelen berust bij de auteurs.

Download rapport


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons