Magazine 3-2017 Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing

Editie 3, 2017 van het Magazine* Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing staat voor een belangrijk deel in het teken van de gezamenlijke doelstellingen van het Veiligheidsberaad en de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) op de terreinen Water en Evacuatie, Stralingsincidenten en Continuïteit van de samenleving. Stef Blok, Minister van Veiligheid en Justitie  en Hubert Bruls in hun voorwoord:

“Deze thema’s werden in 2014 gekozen door (toenmalig) minister Opstelten en het Veiligheidsberaad. Terechte keuzes. Immers, een crisis op een van deze drie terreinen is vaak heel ingrijpend en vergt een brede, adequate aanpak – zowel door de publieke partners, als de private. Ook betreft het realistische scenario’s; het is niet denkbeeldig dat ze zich op enig moment in ons land voordoen.

Zo kent ons land wat de strijd tegen het water betreft al een lange geschiedenis. Ook met grootschalige stroomuitval hebben we inmiddels de nodige ervaring. Vrij recent nog werden grote delen van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht getroffen door een megastroomstoring, die het openbare leven urenlang ontwrichtte. Stralingsincidenten zijn ons vooralsnog gelukkig bespaard gebleven, maar de ramp in Fukushima hee aangetoond hoe groot de maatschappelijke ontwrichting van een dergelijk incident kan zijn.

De afgelopen jaren hebben de Veiligheidsregio’s, het Rijk en de vitale partners op al deze drie terreinen dan ook flink geïnvesteerd in een effectieve samenwerking. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Tenslotte hebben we in Nederland te maken met 25 veiligheidsregio’s, met veel uiteenlopende beleidsterreinen en met nog véél meer crisispartners, die allemaal over hun eigen territoriale gebied “gaan”.

Maar juist bij de aanpak van een (dreigende) crisis is een goede samenwerking ongelooflijk belangrijk. Snelle, effectieve samenwerking kan daar zelfs het verschil maken tussen leven en dood. Dat vergt niet alleen een goede afstemming – weten wie welke verantwoordelijkheid hee en op welk niveau – maar ook dat je elkaars rol en taken kent.

En er is méér. Samenwerken betekent ook dat je je goed moet realiseren welke gevolgen een incident kan hebben: niet alleen voor je eigen organisatie, maar ook voor de ander. Dat betekent: samen plannen maken, oefenen en trainen. Op het moment dat een ramp of crisis zich voordoet, moet je elkaar “blindelings” weten te vinden, elkaar kunnen vertrouwen, ondersteunen en versterken. En je moet in gezamenlijkheid de juiste stappen nemen: kennis en ervaring delen, elkaar stimuleren en goed informeren, aandacht hebben voor elkaar en de juiste besluiten nemen.

Als minister van VenJ en voorzitter van het Veiligheidsberaad constateren wij dat er op het terrein van die samenwerking al belangrijke verbeteringen tot stand zijn gebracht. Op alle drie de genoemde terreinen is er nu sprake van een aanpak, waarbij de acties veel beter op elkaar zijn afgestemd!

Dat is een verheugende constatering, maar het betekent allerminst dat we er al zijn… Nu komt het neer om blijvend te investeren in die samenwerking. We gaan deze drie trajecten dan ook nog niet afsluiten. Integendeel: dit succes inspireert ons om met elkaar heel goed te gaan kijken hoe we deze “beweging” ook echt kunnen vasthouden.

Het fundament daarvoor is nu gelegd: er zijn netwerken opgebouwd, handreikingen opgesteld, cursussen ontwikkeld en gegeven – noem maar op! Wij zien de “afronding” van deze trajecten dan ook als het begin van een nieuwe fase: van samenwerken naar samen werken. Niet alleen op de drie genoemde thema’s,  maar ook op andere – zowel van nu, als van de toekomst!”

Download Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing 2017, nummer 3

*Het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing is een tweemaandelijkse uitgave van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons