Leidraad Probleemanalyse Omgevingsvergunning

Bron: Logica CMG

Het invoeren van de omgevingsvergunning als organisatorisch vraagstuk
Het invoeren van de omgevingsvergunning1 betekent een aanpassing van de gemeentelijke dienstverlening. Er wordt met andere woorden een nieuw ‘product’ aangeboden dat andere, reeds bestaande producten gaat vervangen.. Dit betekent dat in de organisatie van deze dien- stverlening veranderingen aangebracht worden. Deze kunnen van procedurele, regel-technische, procesmatige, technische dan wel van strikt organisatorische aard zijn.

In deze Leidraad beperken we ons tot de organisatorische verandering die mogelijk met de invoering van de omgevingsvergunning gepaard gaat. We richten ons met andere woorden op de invoering van de omgevingsvergunning als een organisatorisch vraagstuk.In feite helpt dit instrument de gemeente om vast te stellen òf en in welke mate er organisatorische veranderingen noodzakelijk zijn om in uw gemeente de omgevingsvergunning in te voeren.

Om de invoering van de omgevingsvergunning als een organisatorisch vraagstuk te managen is het noodzakelijk om op twee centrale vraagstukken een bevredigend antwoord te formuleren. Deze zijn:
a. Wat is het organisatorisch probleem waar de gemeente voor staat, i.c. wat is de probleem-
stelling met betrekking tot de invoering van de omgevingsvergunning als een organisatorisch
vraagstuk ?
b. Wat moet de gemeente feitelijk doen om het organisatorisch vraagstuk, zoals bedoeld
onder a, aan te pakken, i.c. hoe ziet het actieplan organisatieverandering er uit om de omgevingsvergunning in te voeren?

Voor wie is de Leidraad probleemanalyse omgevingsvergunning bedoeld?
De Leidraad Probleemanalyse Omgevingsvergunning is bedoeld voor alle gemeenten in Nederland die in 2008 de Omgevingsvergunning moeten hebben ingevoerd (‘Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht’). In eerste instantie richt deze Leidraad zich op het middenkader van elke gemeente in Nederland. Met ‘middenkader’ bedoelen we: afdelingshoofden, teamleiders, projectmanagers, etc. De Leidraad is evenwel niet beperkt tot deze doelgroep. Immers het middenkader zal met behulp van onder andere deze Leidraad argumenten en onderbouwingen moeten geven voor noodzakelijke strategische keuzen inzake organisatorische aanpassingen, die vervolgens op directieniveau geakkordeerd moeten worden.

De Leidraad Probleemanalyse Omgevingsvergunning levert geen panklare recepten en oplossin- gen maar veeleer aanknopingspunten en mogelijke analogieën om een actieplan te ontwikkelen dat past bij een zelf gekozen probleemdefinitie. Deze Leidraad kan daarmee helpen om ‘draagv- lak’ op uitvoerend niveau te creëren om de veranderingen binnen de uitvoeringsorganisatie vergunningverlening verder gestalte te geven.

Wat levert de leidraad probleemanalyse omgevingsvergunning op?
De voorliggende Leidraad probleemanalyse omgevingsvergunning is een practische handleiding om te komen tot een probleemstelling en een actieplan die tesamen de veranderingen beschri- jven voor een ‘op maat’ gemaakt invoeringstraject omgevingsvergunning. Daarbij besteedt de Leidraad aandacht aan verschillende vraagstukken van verschillend niveau en in verschilllende contexten. Dit betekent dat niet tot op de kleinste details kan worden ingegaan, wel dat op practische wijze aanwijzingen worden gegeven om te helpen bij de analyse en verkenning van wat de gemeente feitelijk te doen staat.
Het probleemgerichte karakter van de Leidraad betekent dat dit instrument helpt bij het afbakenen van het vraagstuk waar de gemeente, in het kader van de invoering omgevingsvergunning, voor staat.

Daarmee moet het gebruik van de leidraad uiteindelijk leiden tot een goed omschreven opdracht of actieplan om de organisatorische consequenties van de omgevingsvergunning aan te pakken.
De achterliggende gedachte bij de opzet en vormgeving van deze leidraad is dat een ter zake doende en bruikbare omschrijving van wat het probleem is voor de gemeente, de keuze voor een goede oplossing of oplossingsrichting relatief makkelijk maakt.

De relatie met andere leidraden
Vanwege het probleemgerichte karakter moet de ‘Leidraad probleemanalyse omgevingsvergun- ning’ nadrukkelijk gezien worden in relatie tot andere leidraden, handreikingen en hulpmiddelen. Oplossingen en technieken om trajecten uit te voeren zijn er voldoende. Het gaat echter om de keuze van een oplossing(srichting) die past bij het specifieke karakter van het organisatorisch vraagstuk van de gemeente.

Download Leidraad