Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Rijksoverheid

In 2019 is het Kennisprogramma Zeespiegelstijging gestart. Het Kennisprogramma loopt tot en met 2025; over de voortgang wordt ieder jaar gerapporteerd in het Deltaprogramma. Het Kennisprogramma levert belangrijke beslisinformatie voor de volgende zes-jaarlijkse herijking van het Deltaprogramma, die wordt opgenomen in het Deltaprogramma 2027.

Wetenschappers geven signalen af dat de zeespiegel na 2050 mogelijk sneller zal stijgen dan tot nu toe werd aangenomen. Dit geeft niet direct aanleiding om de strategie van het Deltaprogramma aan te passen, maar we willen de tijd die er is gebruiken om ons zorgvuldig voor te bereiden op mogelijke ontwikkelingen. In 2019 is daarom een Kennisprogramma Zeespiegelstijging gestart. De komende jaren willen we de onzekerheden over de zeespiegelstijging voor Nederland zoveel mogelijk verkleinen. Daarnaast willen we goed in beeld krijgen in hoeverre de huidige strategieën houdbaar zijn of aangepast moeten worden: welke aanvullende maatregelen zijn eventueel nodig? Ook verkennen we wat de handelingsperspectieven voor de verre toekomst (d.w.z. na 2100) zijn. Dit proces is nodig om – rekening houdend met de onzekerheden die blijven – zo goed mogelijk voorbereid te zijn op verschillende zeespiegelscenario’s. We kunnen dan de juiste beslissingen nemen op het moment dat het nodig is. Zo houden we Nederland ook in de toekomst veilig en leefbaar.

Uit recente onderzoeken blijkt dat het landijs van Antarctica mogelijk sneller zal afbreken en afsmelten. Dit zou kunnen leiden tot een versnelling van de zeespiegelstijging. De versnelling van de zeespiegelstijging kan een grote impact hebben op de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening in Nederland. Nederland is momenteel de veiligste Delta van de wereld. Dat willen we ook blijven. Daarom heeft Deltares in opdracht van de deltacommissaris in 2018 een eerste verkennend onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft de mogelijke gevolgen van een versnelde zeespiegelstijging voor Nederland globaal in kaart gebracht. Mede naar aanleiding van de verkenning van Deltares heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat besloten om het Kennisprogramma Zeespiegelstijging op te zetten.

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) gaat tot op heden uit van een gemiddelde wereldwijde zeespiegelstijging van maximaal 98 centimeter in 2100. Het Deltaprogramma houdt tot nu toe rekening met een zeespiegelstijging tot maximaal 1 meter langs de Nederlandse kust, aan het eind van deze eeuw. Deze voorspelling is gebaseerd op de KNMI klimaat-scenario’s uit 2014.

Er zijn nog veel onzekerheden rondom de stijging van de zeespiegel. Wel geeft het KNMI aan dat een eventuele versnelling van de zeespiegelstijging op zijn vroegst vanaf 2050 merkbaar wordt. Daarmee is het pakket aan maatregelen waar het Deltaprogramma op dit moment vanuit gaat in elk geval tot 2050 voldoende om onze delta leefbaar en bewoonbaar te houden.

Download Kennisprogramma Zeespiegelstijging