Harrie Scholtens ontvangt PRIMO Risk Management Award 2018

Harrie Scholtens ontvangt de PRIMO Risk Management Award 2018.

Harrie Scholtens, voormalig gemeentesecretaris van Goedereede en Middelharnis, National Expert bij het European Institute of Public Administration (EIPA) te Maastricht en projectleider van de European Public Sector Award 2017, ontvangt in de raadzaal van de gemeente Ede op 12 oktober 2018 de PRIMO Risk Management Award 2018.

Wouter Slob, bestuurslid van PRIMO Nederland en board member van PRIMO Europe licht de award toe: “Deze award is ingesteld in 2007 met als doel de resultaten, inspanningen en gevolgde werkwijzen te erkennen, die gericht zijn op bewustwording, ontwikkeling en implementatie inzake goede publieke besturing en waarbij risicomanagement heeft geleid tot aantoonbare schepping of behoud van publieke waarden.

De award richt zich specifiek op de erkenning van innovatieve en gedegen benaderingen van publiek risicomanagement in diagnose, strategie, beleid, uitvoering, procesvoering, cultuur, samenwerking of kostenbeheersing, die bijdragen aan bereiking van beoogde resultaten, in de zin van doelbereiking, waardecreatie, stedelijk en regionaal herstelvermogen, maatschappelijke samenhang of bescherming van natuur en klimaat.

Met deze award wil PRIMO mensen en organisaties danken en eren voor hun inspanningen en anderen aanmoedigen de goede besturing van publieke vraagstukken verder te versterken. Dit jaar is dat Harrie Scholtens.”

Tom Wustenberghs, board member van PRIMO Europe en voor PRIMO onder meer actief in Vlaanderen, spreekt de laudatio uit:

Harrie Scholtens dankt zijn gezin en zijn team.

“Het bestuur heeft de PRIMO Risk Management Award2018 toegekend aan Harrie Scholtens voor zijn verbindend leiderschap op het grensvlak van publieke waarde, publiek risico en bestuurskracht. De toekenning is gebaseerd op een tweetal bijzondere verrichtingen, te weten zijn projectleiderschap van de European Public Sector Award 2017 (EPSA) en zijn bijdrage aan het Europees Onderwijsprogramma CAF. Beide zijn verbonden met het European Institute of Public Administration (EIPA) in Maastricht.

Bij de European Public Sector Award 2017 heeft hij met zijn inzet een bijzondere bijdrage geleverd aan (inter)nationale kennisdeling van best practices van lokaal en regionaal bestuur en management.

Bij het Europees Onderwijsprogramma CAF wist Harrie de bijzondere verbindingen te leggen tussen de werelden van kwaliteitsmanagement en risicomanagement. Het zijn tot bijna twee losse geloofsstromingen, tot losse instituten geworden, maar Harrie wist deze te verbinden op relevante publieke vraagstukken.

In de afgelopen jaren heeft Harrie met niet aflatende energie, focus, enthousiasme, doortastendheid en verbindingskracht, het gedachtegoed van goed lokaal en regionaal bestuur uitgedragen door overheden te prikkelen – ja, zelfs te overreden – om hun best practices te vinden, voor te dragen en te delen. Het leggen van verbindingen tussen de inhoud van een publiek vraagstuk én de besturing ervan is daarbij altijd het uitgangspunt. Zijn brede kennis en ervaring, opgedaan als gemeentesecretaris, algemeen directeur en adviseur van colleges van Burgermeester en wethouders strekte hem daarbij tot groot voordeel. Hij weet hoe de hazen lopen.

Hij wist met de EPSA-award het met je poten in de modder staan’ te verbinden met het hogere gedachtegoed van goed bestuur en management. Dat is knap. Zijn reikwijdte is uniek en bleek onmisbaar om het kaf van het koren te kunnen scheiden. Harrie is een veelzijdig en betrokken mens en heeft een neus voor wat echt en goed is.

In het kwaliteit-onderwijsprogramma van EIPA – het Common Assessment Framework– legt Harrie consequent de verbinding tussen de componenten van de bedrijfsvoering van een organisatie, het noodzakelijke leiderschap, de sturing van processen, de beoogde (ook bestuurlijke) resultaten en de evaluatie van het geheel.

Hij verbindt op unieke wijze risicomanagement als vak, filosofie, benadering, denkmodel met good public governance. Met zijn arendsoog over Europa weet hij als geen ander, dat majeure politiek-bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken deze verbinding nodig hebben willen zij tot effectieve inzet komen. Harrie heeft deze verbinding met succes gelegd in het Europese CAF-opleidingsprogramma. PRIMO mocht daarbij betrokken zijn.

Harrie heeft hij in de ogen van het bestuur van PRIMO, in Nederland én in Europa, fundamenteel bijgedragen aan de erkenning van het belang dat besturing en management van publieke waarden gebaat zijn bij een open houding voor externe trends en ontwikkelingen, bij inzicht hoe deze zich als kansen en bedreigingen kunnen openbaren, bij goed zicht op de eigen sterkten en zwakten en vooral bij het willen en kunnen denken in scenario’s van mogelijke afwijkingen

Het managen van het publieke domein vraagt volgens Harrie om de hoogste vorm van rentmeesterschap. Deze overtuiging zit in zijn genen opgeslagen, het is verankerd in zijn DNA. PRIMO is er statutair van overtuigd dat alleen deze houding van rentmeesterschap leidt tot verrijking, stabiliteit, succes, veiligheid en geborgenheid in het publieke domein van stad, dorp, wijk en straat. En betrouwbaarheid is in de ogen van Harrie de basis van elk effectief bestuur en management. Een mooie gedachte van een groot mens.

Met trots kennen wij de PRIMO Risk Management Award 2018 toe aan Harrie Scholtens.”

PRIMO Risk Management Award winnaar Harrie Scholtens. Rechts van hem Tom Wustenberghs en links van hem Wouter Slob.