Grotere financiële risico’s voor decentrale overheden door stelselwijziging zorgsector

Bron: B&G

Auteur(s): Drs. H.J. Bellers, Directeur WfZ

In de afgelopen jaren was het overheidsbeleid ten aanzien van de gezondheidszorg gericht op bedrijfsmatige bedrijfsvoering in een competitieve omgeving. De consequentie van de (voorgenomen) maatregelen is dat individuele zorginstellingen minder dan nu verzekerd zijn van hun afzet. Naast de risico’s die de ontwikkelingen in het reguliere zorgsysteem met zich mee brengen, moet ook gewezen worden op de ontwikkelingen in de niet-reguliere zorg.

Meer onzekerheid en risico voor zorgaanbieders betekent ook meer onzekerheid en risico voor financiers (banken) en garantieverlenende instellingen. Wat kunnen decentrale overheden doen om hun risico’s te beperken? Werkelijke risicoreductie ligt in de sfeer van preventie van calamiteiten (voorkomen is beter dan genezen) maar juist op dit vlak staan decentrale overheden vaak met lege handen. De decentrale overheden moeten zorginstellingen tot deelname aan het WfZ bewegen. Wanneer deelname van zorginstellingen aan het WfZ om een van de genoemde redenen niet realiseerbaar is, zullen decentrale overheden in de komende jaren meer nadruk moeten leggen op een adequate financiële monitoring van de betreffende zorginstellingen om de risico’s te beheersen.

Download artikel