Grip op (Nieuwe) Risico’s

screen-shot-2016-09-18-at-19-23-47Bij publiek-private samenwerking en andere vormen van partnerships. PPS-Netwerk Nederland en PRIMO Nederland organiseren 24 uurs interactieve opleiding door praktijkexperts met echte projectcases, 3 – 4 november 2016, Kasteel Kerckebosch te Zeist.

Huidig risicomanagement ontoereikend in nieuwe partnerships

Projecten worden tegenwoordig steeds vaker gerealiseerd via diverse vormen van publiek-private samenwerking. Kernwoorden: langere looptijden (naast ‘maken’ ook ‘beheren en onderhouden’), prestatiecontracten, andere financiering, andere risicoverdelingen, integrale dienstverlening, et cetera. Reden hiervoor is dat taken steeds complexer worden (denk o.a. aan de toenemende vervlechting met ICT), opdrachtgevers steeds kleinere teams hebben en financiële middelen ontoereikend zijn om ‘nu alles zelf te bekostigen’.

Deze trend heeft een impact op aard, stijl en vorm van het managen van risico’s. De praktijk laat zien dat opdrachtgevers vaak traditioneel risicomanagement toepassen op deze nieuwe vormen van realisatie en samenwerken. Daarmee worden de risico’s onvoldoende beheerst. Het is daarom zaak dat we met elkaar een zorgvuldig proces doorlopen voor een betere risico-overdracht en –aanvaarding. Het resultaat daarvan is een gunstiger risicoprofiel voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer c.q. de publieke- en de private partijen.

Een bewezen aanpak

Wij werken met kleine groepen van maximaal 15 deelnemers waaraan we een combinatie van theorie- en praktijkinformatie aanbieden. Deelnemers doorlopen hierbij een sterk gestructureerde aanpak die er voor zorgt dat risicomanagement later in de ‘thuisomgeving’ op de juiste manier, op de juiste momenten op de eigen projecten kan worden toegepast.

Bovenstaande dicteert de agenda voor deze sessie:

 • Hoe werkt de governance in Publiek-Private Samenwerking?
 • Hoe verandert de wereld tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers rondom de projectrealisatie en management?
 • Hoe geven we leiding aan samenwerkingen en partnerships?
 • Welke gevolgen heeft deze nieuwe realiteit voor risicomanagement? Hoe valkuilen voorkomen?
 • Welke extra kansen en mogelijkheden ontstaan er als gevolg van deze nieuwe wereld?
Voor wie bedoeld?

Het programma is bedoeld voor bestuurders, managers en andere professionals die leiding geven aan samen- werkingsverbanden en verantwoordelijk zijn voor contractering en risicomanagement. Deelnemers kunnen betrokken zijn bij uiteenlopende projecten, variërend van de bouw tot ICT tot diensten-projecten.

Deze mix van deelnemers en onderwerpen helpt te ervaren dat de technieken om risicomanagement beter toe te passen onafhankelijk zijn van een specifiek project maar wel van de contract- en uitvoeringsvormen.

Bestuurders en managers uit de wereld van publiek en privaat:

■ Gemeente
■ Provincie
■ Rijk
■ Waterschappen
■ Omgevingsdiensten
■ Veiligheidsregio’s
■ Infra
■ Bouw
■ ICT
■ Diensten (vervoer, afval, veiligheid, etc.)

“We geven alles uit handen”

Quotes uit het veld die aangeven dat partijen enorm worstelen om regie en risico’s anders- en vooral beter te leren managen in de nieuwe realiteit die samenwerken heet.

“ We hebben geen controle meer”

Leerdoelen

Na afloop van deze opleiding weet u:

 • Wat de ontwikkelingen en impact van PPS(-achtige) vormen van samenwerking zijn
 • Wat het effect daarvan is op het adequaat hanteren van (nieuwe) risico’s
 • Hoe u deze risico’s effectief kunt identificeren en beoordelen
 • Hoe u uw contract- en organisatievormen hierop kunt aanpassen inclusief taal en sturing
 • Hoe u om kunt gaan met onverhoopte veranderingen: managen van contract in de tijd
 • Hoe u tijdrovende en kostbare conflicten kunt voorkomen
 • Hoe diverse factoren (politiek, burgers, organisatie) in elkaar grijpen: invloed bestuurscycli
 • Hoe u adequaat over project (voortgang en resultaten) kunt rapporteren
 • Hoe u een goede afweging maakt tussen ontgroen en democratische/politieke verantwoording
 • Hoe u publiek relations en public affairs (anders?) inricht. Impact op communicatie
 • Hoe u (PPS)kennis borgt bij de partners
 • Hoe u de beoogde benefits van de nieuwe vormen van samenwerking blijvend kunt realiseren.