Een nieuw jaar, een nieuw begin?

Door Eric Frankdirecteur PRIMO Nederland.
Foto-Eric_Frank-150x150

Men zou het qua bepaalde onderwerpen zo graag willen; een nieuw jaar, een nieuw begin. Voorzichtig optimisme over de economie begint door te sijpelen. Dat betekent een positiever gevoel voor de toekomst. Het ijs is nog heel dun. Waar zijn risico’s blijven liggen, welke zijn echt overwonnen, dienen nieuwe zich aan? En zo ja in welke in te schatten ernst? Een nieuw jaar of gaat men per 1 januari 2014 “gewoon” weer over tot de orde van de dag?

In zijn algemeenheid was de grootste aandacht gericht op de economische en financiële crisis. Veroorzaakt door mismanagement in risicobeheersing. De derivatenhandel bleek te complex voor bestuurders om hier voldoende grip op te hebben. De prikkels van het kunnen behalen van grote winsten en bonussen voor handelaren èn bestuurders, stond hieraan ten grondslag. Met alle bekende gevolgen van dien. Is beheersing van dit risico wereldwijd nu voldoende aangepakt of, zo lijkt het toch wel weer gezien de nieuwsberichten, dat de geschiedenis zich qua zelfverrijking zal herhalen? Business as usual. Zullen financiële centra verschuiven van Europa en de VS naar de nieuwe rijke landen? En zal, zo ik al eens eerder heb geschreven, de moraal daar er niet beter op zijn?

Daarnaast is er mogelijk nog een complex(er) financieel risico. Want, is de handel in emissierechten wereldwijd niet een nog onduidelijkere handel? Wie en welke verantwoordelijken hebben echt verstand van de handel in carbon rights? En hoe groot in volume gerekend is die wereldwijde handel nou precies? Sla Wikepedia er maar op na en lees dat e.e.a. niet helemaal risicoloos geregeld is c.q. verloopt. Wie kan er voldoende grip heben op de handelaren in deze materie? De verantwoordelijke bestuurders? Zo maar een voorbeeld.

Dichter bij huis, in eigen land. Een nieuw begin van het nieuwe jaar lijkt het niet. Wel voortgaan op de ingeslagen wegen. Aandacht voor good governance en risicomanagement als integraal onderdeel bij decentrale overheden, woningcorporaties, de zorgsector, cybercrime, terreur, veiligheid, waterbeheersing et cetera. Bestuurders moeten zich steeds meer inleven in de vele kansen en risico’s op tal van dossiers. Daarbij komt dat er ook een nieuwe lichting bestuurders en gemeenteraadsleden

– de kaderstellende en controlerende raden – na de verkiezingen op 19 maart, vaak verstoken van (voldoende) inhoudelijke kennis zich aanmelden.

Zij allen zullen zich moeten inleven en inlezen in de dossiers. Vooralsnog lijkt de invulling van de wet- en regelgeving van de drie decentralisaties in het jaar 2014 de hoofdmoot te worden. Inventariseren hoe de vlag er voor staat, kansen en risico’s op een rijtje zetten, wat leert voortschrijdend inzicht over de te volgen stappen? Consistent beleid en grip op bestuurlijke en ambtelijke samenwerking is noodzakelijk en vereist kennis en kunde van de materie.

Daarom is het belangrijk dat bestuurders, managers, raadsleden, adviseurs en beleidsmedewerkers zich blijvend op de hoogte stellen van de ontwikkelingen in hun dossiers. PRIMO Nederland helpt hen te informeren. Niet in de laatste plaats door de medewerking van haar Wetenschappelijke Raad die het publieke bestuur en management bijstaat in de uitdagingen (risico’s en kansen) van de toekomst.