Denktank ‘From Global to Local’ 2019: Financiële strategie in tijden van transitie

PRIMO organiseert, te Den Haag, op vrijdag 5 april 2019, van 10:00 – 14:00 uur (inclusief lunch), in nauwe samenwerking met BNG Bank en UDITE, de 6e Denktank ‘From Global to Local’. Locatie: BNG Bank, Koninginnegracht 2, Den Haag.

Dit jaar ligt de focus op de financiële strategie in tijden van transitie.

Aanleiding
De bevindingen, dit op basis van de rondgang langs onze leden, liggen in lijn met die uit (inter)nationale rapporten: er is sprake van een combinatie van maatschappelijke transities. Zij voltrekken zich tegelijkertijd en vragen echt om bezinning en herijking van de financiële strategie in het publieke domein. Genoemd worden de transities sociaal domein, omgevingswet, digitale transformatie (cyber, privacy, kunstmatige intelligentie, big data), energietransitie, circulaire economie en de klimaatverandering. Zij geven grote druk op de financiële middelen in perspectief van het behoud van resilience van de samenleving. Een systeemvraagstuk, zo lijkt het.

Vooral blijkt dat de behoefte aan innovatie van werkbare en concrete financiële instrumenten groot is. Goed financieel bestuur en management bevinden zich wederom aan de basis van onze toekomst, zo lijkt het. Een PRIMO denktank 2019 dus met verdieping op status quo, scenario’s en concrete handvatten. Die bestuurlijke ambitie en financieel realisme verkent. De achteruitkijkspiegel en een blik onder de motorkap zijn belangrijk, maar niet meer voldoende. Democratische verantwoording ex post is essentieel, maar financiële architectuur ex ante, die echt werkt en verbonden kan worden met scenario’s, wordt zeker een kritische succesfactor.

Kader
De denktank neemt onder meer het recent verschenen Global Risks Report 2019 van het World Economic Forum als uitgangspunt. Enkele quotes uit dit rapport:

“Interest is increasing in approaches to economics and finance that draw on moral theory and social psychology to reconcile individual and communitarian goals.”

“Meeting the region’s infrastructure needs is likely to require significant change: concerns that we cited in 2010 about weak political and governance systems continue to hold back flows of investment finance.”

Bestuurders, managers en controllers zijn aan zet om te innoveren op nieuwe allianties, samenwerkingsvormen en contracten met vooral een lange termijn-blik als basis voor de besluitvorming van nu. Korte runs helpen niet in tijden van transitie.

Denktank
De bijeenkomst is op uitnodiging en exclusief voor PRIMO-leden. De Denktank is een internationaal initiatief gericht op het bevorderen van bewustzijn inzake significante publieke risico’s, het leggen van relevante verbindingen tussen organisaties en het bijdragen aan concreet handelingsperspectief op met name lokaal en regionaal niveau.

Voorts beoogt de denktank om de kennis van en de ervaring met strategisch risicomanagement als integraal onderdeel van goed openbaar bestuur te vergroten, het management van publieke waarden –  en de onderliggende fundamentele waarden zoals deze ook in de Nederlandse Grondwet zijn vastgelegd – te bevorderen en publieke risico’s te mitigeren.

Programma

10:00 uur Welkom Pauline Bieringa, directeur BNG Bank.

10:05 uur Global Risks Report 2019 en de context. Ronny Frederickx & Jack Kruf.

10:20 uur Waar staan we in Nederland? Wat zijn eigenlijk de financiële opgaven die voor ons liggen? Wat zijn de majeure publieke risico’s aan of over de horizon? Een gezamenlijke verkenning.

Inspiratiebijdragen door Johan de Kruijf (status quo Nederland financiën) en Gido ten Dolle (de uitdaging van de Agenda van Delft).

11:15 uur Pauze.

11:30 uur Wat zijn mogelijke scenario’s voor de nabije toekomst? Wat zijn modellen die kunnen werken? Een gezamenlijke verdieping.

Inspiratiebijdrage  door Caspar Boendermaker (de kennis van een bank).

12:30 uur Lunch

13:00 uur Naar een nieuw gemeentelijk businessmodel? Gezamenlijk afrondend en concluderend.

Inspiratiebijdrage Chris Ravensbergen (wat zegt de weerstandsparagraaf eigenlijk?)

 

Deelnemers

 • Pauline Bieringa, directeur BNG Bank (Gastvrouw en welkom)
 • Caspar Boendermaker, specialist Business Development & Duurzaamheid BNG Bank & Senior Advisor at Nederlandse Investerings Agentschap (NIA)
 • Jan Bart Dekker, senior risk-officer gemeente Amsterdam
 • Jan-Willem Dijk, concerncontroller gemeente Assen
 • Gido ten Dolle, directeur Ruimte en Economie gemeente Delft
 • Teun Eikelboom, hoofd financiële regelgeving en toezicht bij Ministerie van BZK
 • Ronny Frederickx, executive director en honorair president, vereniging van gemeentesecretarissen Europa UDITE.
 • Michiel Hobbij, teammanager Finance & Control, gemeente Deventer
 • Bert Hummel, manager public finance BNG Bank
 • Henriëtte de Jong, concerncontroller gemeente Groningen
 • Johan de Kruijf, assistant professor bestuurskunde Radboud-Universiteit
 • Jack Kruf, directeur PRIMO Nederland, president PRIMO Europe (dagvoorzitter)
 • Hans Krul, gemeentesecretaris Delft
 • Hans van Lent, concerncontroller gemeente Ede
 • Erwin Ormel, senior-adviseur BMC Implementatie
 • Chris Ravensbergen, Adviseur VNG Risicobeheer
 • Tom Schulpen, Directeur Europese Programma’s provincie Noord-Brabant
 • Ad Verbakel, concerncontroller en loco-gemeentesecretaris Eindhoven
 • Maarten Visser, concernmanager gemeente Emmen
 • Alfons de Vries, loco-gemeentesecretaris en manager gemeente Enschede
 • Jaap Zwaan, gemeentesecretaris Medemblik