Trias Aquatica: de basis voor gedegen publiek risicomanagement

Technologie verandert de wereld. Nederland incluis. Ons land scoort steevast hoog op het gebied van innovatie, kwaliteit van onderwijs, onderzoek en digitalisering. Hoe klein we ook zijn, we durven grootse impact te maken op terreinen als energie en zorg.

Op het Risk & Resilience Festival in Enschede, op 8 november a.s. onderzoeken de Universiteit Twente, het Genootschap voor Risicomanagement en PRIMO – in onderlinge samenwerking voor dit breed opgezette festival – kansen om deze gebieden te verbeteren, transparanter en flexibeler te maken. We ontdekken hoe we technologie effectiever kunnen inzetten om gemakkelijker te communiceren en participeren. Watermanagement heeft op dit festival de uitdrukkelijke aandacht. Direct na de keynote van Ortwin Renn, spreken Martin Kuipers van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Wouter Slob van het Waterschap Zuiderzeeland.

Schrijf u in voor € 125,00

Water als strategische prioriteit
Nederland bestaat vanwege water, dat grillige element dat zichzelf nu eenmaal niet kan besturen en daarom bestuurd moet worden. Dat doen we sinds 1022. Water dat zich, door klimaatverandering, alleen maar extremer gaat gedragen. We hebben al decennia lang de schijn opgehouden dat water onze vriend zou zijn, alsof het werk noch moeite kost de vriendelijke kant van water in onze maatschappij toe te laten. Inmiddels wordt ook Nederland weer geconfronteerd met de grillige, ongemakkelijke kant van water. Water – zo beginnen we te beseffen – is een strategische prioriteit.

Martin Kuipers, Secretaris/Algemeen Directeur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

 

Martin Kuipers:
De noodzaak om een nieuwe strategie te realiseren, in deze tijd,
vraagt om wezenlijk nieuwe bestuurlijke inzichten en andere vormen van samenwerking.

 

De Trias Aquatica 
Op waterveiligheids- en wateroverlastgebied weten we wat we moeten doen: eerst preventie, daarna een duurzame ruimtelijke inrichting en tenslotte de calamiteitenbestrijding op orde (houden). We noemen dit meerlaagse veiligheid. Voor waterbeschikbaarheid weten we ook wat te doen: allereerst zuinig zijn met zoet water, eventueel inzetten en ontwikkelen van nieuwe zoetwaterbronnen en tenslotte het veiligstellen van de klassieke zoetwaterbronnen. We noemen dit de Trias aquatica.

 

Wouter Slob, Secretaris/Algemeen directeur Waterschap Zuiderzeeland.

Wouter Slob:
Voor ons liggen ongekende mogelijkheden
om duurzaam te vernieuwen en nu echt nieuwe wegen in te slaan!

De Workshop 
Water is een element dat door tal van ontwikkelingen vraagt om een nieuwe, meer keten-gerichte en vooral integrale bestuurlijke aanpak. Water is een primaire factor voor leven, maatschappelijke samenhang en economische ontwikkeling.

Het verloop van de kwaliteit en kwantiteit, zoals ook door het World Economic Forum geduid, is zeer grillig. De nieuwe aanpak begint bij kennis en onderkenning van feiten. De waterschappen vernieuwen in feite al sinds 1022, maar mede door klimaatverandering wordt goed watermanagement snel urgenter.

Water is een vriend, maar ook een vijand. Martin Kuipers en Wouter Slob gaan in op de voorliggende innovaties als hoogste vorm van publiek risicomanagement. Twee directeuren van waterschappen met passie én rentmeesterschap om de ‘Trias Aquatica’ te borgen voor onze kinderen.

Wij nodigen u uit!

Registreer u voor € 125,00

Lid van PRIMO
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Waterschap Zuiderzeeland zijn beide lid van PRIMO, omdat:

  • Waterschappen steeds meer een onderdeel worden van de rest van de samenleving, de opgaven niet meer zonder samenwerking met andere organisaties aankunnen. Dus kennis hebben en delen over risico’s en thema’s met o.a. gemeenten en provincies wordt steeds belangrijker.
  • PRIMO is gericht op de grens- en vakoverschrijdende uitwisseling van kennis en ervaring en legt verbindingen op gebied van goede besturing. Dat is voor waterschappen zeer interessant.
  • De thema’s  waar PRIMO zich op richt inzake publiek risicomanagement, worden niet apart behandeld in de Unie van Waterschappen (UvW) of de Vereniging van Directeuren Waterschappen (VDW). PRIMO heeft dus duidelijk een toegevoegde waarde.
  • De waterthema’s worden voor gemeenten steeds belangrijker en het delen/uitwisselen van informatie en ervaringen is voor beide partijen essentieel. De ervaringen bij uitwisseling zijn, dat overeenkomsten vaak wel comfortabel voelen, maar dat je van de verschillen meer leert. PRIMO heeft als focus “Sharing the knowledge”.
  • Het kunnen verbinden van inhoud en sturing vraagt dat je leert. De complexiteit van dit verband neemt toe om tal van redenen. Leren is dan ook jezelf en anderen de tijd gunnen om te leren “de zaag scherp te houden”. PRIMO is hierop gericht. Zij heeft als missie ‘We care about good governance’.
  • PRIMO biedt een (internationaal) grensoverschrijdend netwerk om gericht ruimte te scheppen om betekenisvolle relaties met externe partners op te bouwen.
  • PRIMO richt zich op integrale en holistische benadering van vraagstukken. Dat maakt haar uniek. Zij ís van het publieke domein zelve en is gericht op waardecreatie die ‘meer is dan de som der delen’.