De economie groeit

De economie groeit, maar Nederland staat voor grote opgaven

Bron: Raad van State

De Nederlandse economie groeit. De vooruitzichten op korte termijn zijn positief. Maar Nederland staat voor grote opgaven. Internationale afspraken over defensie-uitgaven en over het klimaat zullen leiden tot fors hogere uitgaven en een groter beslag op de collectieve middelen. Grote opgaven zijn er ook op het terrein van de arbeidsmarkt, het belastingstelsel, de zorg en pensioenen. En er moet rekening mee worden gehouden dat met de huidige economische groei de roep om verbetering van de besteedbare inkomens zal toenemen. Dit alles brengt mee dat de beschikbare budgettaire ruimte om de afspraken na te komen en opgaven te realiseren wel eens minder groot zou kunnen zijn dan gedacht.

In haar advies inzake de Miljoenennota 2018 merkt de Raad van State op met betrekking tot de geformuleerde ambities in deze nota:

Frequente wijziging en verfijning van regelingen en instrumenten zijn beleidsmatig en politiek begrijpelijk. Toepassing van verfijnde regels stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het bestuur, van wetgeving, van uitvoeringsorganisaties en van de (digitale) infrastructuur. Ambities moeten worden vertaald in beleid dat effectief en goed uitvoerbaar is. En beleid moet vooral niet voorbijgaan aan de burger voor wie het is bedoeld. Daar horen passende middelen en goed toegeruste mensen bij. Uiteindelijk betekent dit dat of fors moet worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het openbaar bestuur of dat het ambitieniveau in overeenstemming wordt gebracht met wat gelet op de beoogde inzet van middelen en mensen realistisch is.


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons