De Bestuursrapportage Georganiseerde Criminaliteit

Het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap (P&W) vervult een brugfunctie tussen wetenschap en politie. De bedoeling is wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten dat leidt tot een daadwerkelijk betere politiepraktijk. Het programma is in 1999 van start gegaan, kent een onafhankelijk karakter en wordt gefinancierd met een jaarlijkse bijdrage van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zij rapporteert over de Gezamenlijke inspanning in de aanpak van (georganiseerde) criminaliteit en overlast.

Bestuurskundigen van de politie en andere politiefunctionarissen delen met behulp van bestuurlijke rapportages politie-informatie met het lokaal bestuur. Burgemeesters kunnen op basis van deze informatie maatregelen treffen om criminaliteit te bestrijden of overlastgevende situaties te beëindigen.

Onderzoek is gedaan binnen vijf grote gemeenten naar het proces met betrekking tot het ontvangen en opvolgen van bestuurlijke rapportages door het lokaal bestuur en hoe de samenwerking wordt ervaren wordt. Het geeft een inkijk de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit en overlast wordt ervaren en met welke uitdagingen zij daarbij te maken hebben. Het RIEC is daarbij informatieknooppunt tussen provincies, gemeenten, politie, OM en bijzondere opsporingsdiensten, zodat een integrale (casusgerichte) aanpak kan worden bereikt.

Aanbevelingen (pagina 55 van het rapport, door QP-redactie samengevat en verwoord):

  • Het proces van opstellen en aanbieden van bestuurlijke rapportages is minstens zo belangrijk als de rapportage zelf.
  • De kwaliteit van de aangeboden onderzoeks-informatie moet zijn afgestemd op de informatiebehoefte van de ontvangende partij.
  • Afstemming vooraf, niet alleen in de lokale driehoek maar ook op ambtelijk niveau, is cruciaal.
  • Permanente dialoog tussen politie en gemeenten is echt nodig voor succes.
  • Meer maatwerk in de bestuurlijke aanpak, geen algemeen recepten.

Het proces  van een gezamenlijke aanpak staat nog in zekere zin nog in de kinderschoenen. De eerste goede stappen zijn gezet maar in elk geval wordt doorontwikkeling van de aanpak als gewenst en op onderdelen zelfs als strikt noodzakelijk ervaren. In de slotbeschouwing concluderen de onderzoekers het zorgvuldig:

“Het is een uitdaging voor zowel de politie als gemeenten om een goede balans te vinden tussen enerzijds het blijven werken aan een succesvolle gezamenlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit en overlast, en anderzijds het nadenken en met elkaar in gesprek gaan over de ontwikkelingen, veranderingen en vraagstukken waarmee zij worden geconfronteerd. >>


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons