Controletoren: van wantrouwen naar vertrouwen

Een project van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS)

Bron: VGS en haar sponsor Deloitte
Auteur: Aik van Eemeren

Kader
Het VNG discussiestuk Thorbecke 2.0 stelt: “waar burgers en bedrijven nu mee worden geconfronteerd, is een veelheid aan overheidsorganisaties die allemaal een beetje en dus geen van alle ècht verantwoordelijk zijn voor hun taakgebied. Dat leidt binnen en tussen deze overheden tot een worsteling op alle niveaus: waar zijn wij van; wat doen wij eigenlijk voor wie, en wie is verantwoordelijk? De versnippering van de overheid leidt tot afstemmingsproblemen en dubbel werk.” Daarbij stelt ze dat, om ruimte te bieden, controle plaats maakt voor vertrouwen. Richting burgers en bedrijven maar ook tussen bestuurslagen. “Dè overheid bestaat niet. Toch kan het huidige ondoorzichtige en diffuse conglomeraat worden ontvlochten tot een samenspel van organisaties die ieder ownership tonen en resultaatgericht zijn. Je gaat erover of niet. Daarbij zijn er geen tussenstructuren en dus ook geen bestuurlijke drukte. Daarbij past ook een sterke afbouw van het huidige overdadige toezicht van en tussen overheden.”

De controletoren afbouwen is een complex vraagstuk wat vraagt om een andere sturingsfilosofie. Een sturingsfilosofie gebaseerd op vertrouwen. Dit raakt de huidige hokjesgeest, meer doen met minder, professional vs. bestuur, regeldruk, imago/aantrekkelijkheid van de overheid en (interne) administratieve lasten.

Hamvraag is: wat zit ons – wat betreft controle – in de weg als we meer, harder en goedkoper willen? Oftewel; Waar doet zich controledruk voor, door wie en hoe komt dit en wat kan daar aan gedaan worden?

Aanpak
Om een breed inzicht te krijgen in de controledruk zal een webenquête worden uitgezet onder medewerkers van gemeenten. Onderzocht zal worden hoe verschillende controles worden ervaren t.a.v. werkbelasting én toegevoegde waarde, welke best practices zijn te onderscheiden, hoe controles efficiënter en effectiever kunnen worden ingericht en op welke wijze vertrouwen kan bijdragen aan het verminderen van de controledruk. Dit wordt aangevuld met visies van een aantal experts op het terrein van vermindering regel- en controledruk.

Naar aanleiding van de resultaten zal een regiobijeenkomst worden georganiseerd om de uitkomsten te bespreken en te bediscussiëren hoe deze kunnen worden omgezet in concrete initiatieven om de controledruk te verminderen.

Wat vragen we van jullie?
Weinig inspanning, veel resultaat daar draait het om in dit onderzoek. Om het project goed te kunnen uitvoeren vragen we van de deelnemers:
• Tijd voor het invullen van de webenquête. De webenquête zal worden uitgezet bij u en een aantal medewerkers van uw gemeente. Het invullen van de webenquête kost hooguit 20 minuten.
• Een eenmalige financiële bijdrage van €750,-. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door Deloitte op basis van co-financiering. De helft van de kosten wordt gedragen door Deloitte en de andere helft wordt ingebracht door de deelnemende gemeenten. Naast het onderzoek wordt ook de regiobijeenkomst van dit geld gefinancierd.

Geïnteresseerd?
Deelnemers kunnen zich tot 31 augustus aanmelden bij aik.vaneemeren@vng.nl.